Litānija svētā Jāzepa godam

From Prayers
Jump to: navigation, search


Kyrie, eleison!

Christe, eleison!

Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs!

Kristu, uzklausi mūs!


Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!

Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,

...

Dievs Svētais Gars,

...

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

...


Svētā Marija, lūdz par mums!

Svētais Jāzep,

...

Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,

...

Patriarhu gaisma,

...

Dievmātes līgavaini,

Šķīstais Jaunavas sargātāj,

Dieva Dēla uzturētāj,

Rūpīgais Kristus aizsargātāj,

Svētās ģimenes galva,

Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,

Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,

Svētais Jāzep, gudrības piemērs,

Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,

Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,

Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,

Pacietības spoguli,

Nabadzības mīlētāj,

Strādnieku priekšzīme,

Mājas dzīves košums,

Jaunavu sargs,

Ģimenes atbalsts,

Nelaimīgo iepriecinātāj,

Slimnieku cerība,

Mirstošo gādniek,

Biedinājums ļauniem gariem,

Svētās Baznīcas aizstāvi,


Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!


V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.

R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.


Lūgsimies.


Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētākās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.


LŪGŠANA SV. JĀZEPAM


Pie Tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un, Tavas Vissvētākās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī Tavu aizbildniecību. Tās mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gādības dēļ, ar kuru Tu rūpējies par bērniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās.

Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izglāb mūs, visumīļais Tēvs, no ikvienas samaitāšanas un maldiem, ar debesu spēku stiprini mūs, spēcīgais palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem. Un kā Tu citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, ka mēs, pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen