Litānija Svētā Gara godam

From Prayers
Jump to: navigation, search

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, ...


Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, ... Dievs Svētais Gars, ... Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, ...

Dievs Svētais Gars, kas no Tēva un Dēla izej, ...
Dievs Svētais Gars, praviešu apgaismotājs, ...
Dievs Svētais Gars, gudrības un prāta devējs, ...
Dievs Svētais Gars, padoma un drosmes devējs, ...
Dievs Svētais Gars, dievbijības un sapratnes devējs, ...
Dievs Svētais Gars, bijāšanas iedvesējs, ...
Dievs Svētais Gars, žēlastību dalītājs, ...
Dievs Svētais Gars, svētuma avots, ...
Dievs Svētais Gars, ticības, miera un mīlestības stiprinātājs, ...
Dievs Svētais Gars, žēlsirdības modinātājs, ...
Dievs Svētais Gars, mūsu vienotājs ar Dievu, ...
Dievs Svētais Gars, mūsu siržu daiļotājs, ...
Dievs Svētais Gars, mūsu domu zinātājs, ...

Esi mums žēlīgs! Uzklausi mūs, Kungs!
No visa ļauna, atpestī mūs, Kungs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „atpestī mūs, Kungs”.]
No ikviena grēka...
No kārdinājumiem un ļaunā gara viltības...
No pretošanās atzītām patiesībām...
No Dieva žēlastību skaušanas tuvākam...
No nocietināšanās ļaunā...
No ikvienas dvēseles un miesas nešķīstības...
No dusmām, ienaida un nesaticības gara...
No ķecerībām un visādiem maldiem ticībā...
No ļaunā gara...
Ar savu mūžīgo iziešanu no Tēva un Dēla...
Ar savu atnākšanu virs Jēzus baloža veidā...
Ar savu atnākšanu Jēzus pārvēršanās brīdī...
Ar savu atnākšanu virs apustuļiem Vasarsvētkos...
Tiesas dienā...

Mēs, grēcinieki, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs!
Ka Tev labpatiktu atlaist mums grēkus, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs!
Ka Tu mums ticībā, cerībā un mīlestībā uzticību dot vēlētos, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Tēvs mūsu...
Esi sveicināta, Marija...
Gods lai ir Tēvam...

V. Dievs, radi manī šķīstu sirdi.
R. Un patiesības garu atjauno manī.
V. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.
R. Un mans sauciens lai aizsniedz Tevi.

LŪGSIMIES!
Dievs, kas ar Svētā Gara gaismu esi mācījis ticīgo sirdis, dāvā mums tā paša Svētā Gara spēkā saprast, kas ir patiess, un vienmēr baudīt Viņa iepriecinājumu. Caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen.