I NEDĒĻA • TREŠDIENA • VESPERES

From Prayers
Jump to: navigation, search

I NEDĒĻA • TREŠDIENA • VESPERES


V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Dievs, mūžīgi svētais
debess plašumu Valdniek!
Tava spožuma priekšā
nobāl spīdekļi visi.

Darba ceturtā dienā
spožu radīji sauli.
liki mēnesim spīdēt,
zvaigznēm nospraudi ceļu.
Kungs, nāc apgaismo sirdis,
novel ļaunuma nastu,
dari dvēseles tīras,
ved mūs valstībā savā.

Mūs uz pilnību vadi, -
lūdzam mēs Tevi, Kungs Dievs:
Tēvs un Pestītājs mūsu
Garā Vis(u)svētajā.


Psalmodijs

1. ant. Kungs ir mana gaisma un mans glābējs: no kā man bīties?
Psalms 27 (26)
I
1 Kungs ir mana gaisma un mans glābējs.*
No kā man bīties?
Kungs ir manas dzīvības sargs.*
Par ko man baiļoties?
2 Kad man tuvojas ļaundari,*
lai saplosītu manu miesu,
tad viņi, mani ienaidnieki, un tie, kas mani vajā,*
paši kļūst nespēcīgi un aiziet bojā.
3 Pat ja karapulki nostātos man pretī,*
manā sirdī nebūs baiļu;
pat ja izceltos pret mani kauja,*
arī tad es cerēšu.
4 Vienu es lūdzu no Kunga, tik to es vēlos,*
ka varētu dzīvot Kunga namā visās mana mūža dienās,
lai redzētu Kunga laipnību*
un ietu Viņa svētnīcā.
5 Jo Viņš paslēps mani savā teltī bēdu dienā,*
sava mājokļa dziļumā Viņš mani paglābs, Viņš uzcels mani augstā klintī.
6 Jau tagad paceļas mana galva*
pār maniem ienaidniekiem, kas stāv ap mani.
Viņa namā es salikšu gaviļu upurus,*
dziedāšu un spēlēšu Kungam.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs ir mana gaisma un mans glābējs: no kā man bīties?


2. ant. Kungs es lūkojos pēc Tavas sejas, neapslēp savu vaigu no manis!

II
7 Uzklausi, Kungs, manu balsi, kad es saucu uz Tevi!*
Apžēlojies par mani un uzklausi mani!
8 Mana sirds saka par Tevi: “Meklējiet Viņa vaigu!”*
Kungs, es meklēju Tavu vaigu.
9 Neapslēp to no manis!*
Dusmās neatstum savu kalpu!
Tu esi mans glābējs, tāpēc neatmet mani,*
un neatstāj mani, manas pestīšanas Dievs!
10 Ja mani atstātu mans tēvs un mana māte,*
tomēr Kungs mani uzņems.
11 Kungs, māci man Tavu ceļu,*
manu ienaidnieku dēļ mani vadi pa līdzenu taku!
12 Nenodod mani manu vajātāju varā;+
jo viltus liecinieki ir cēlušies pret mani.*
un tie, kas kāro pēc varmācības.
13 Es ticu, ka varēšu redzēt Kunga labumu*
dzīvo zemē.
14 Gaidi uz Kungu un esi drosmīgs!*
Esi stiprs savā sirdī un ceri uz Kungu!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs es lūkojos pēc Tavas sejas, neapslēp savu vaigu no manis!


3. ant. Viņš ir visas radības pirmdzimtais, Viņš ir pirmais starp visiem.

Dziedājums • sal. Kol 1, 12-20
12 Pateiksimies Dievam Tēvam,*
kas mūs ir darījis cienīgus kļūt svēto mantojumu dalībniekiem gaismā.
13 Viņš mūs izrāva no tumsības varas*
un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā,
14 kurā mums ir pestīšana*
un grēku piedošana.
15 Viņš ir neredzamā Dieva attēls,*
visas radības pirmdzimtais.
16 Jo Viņā ir radīts viss, kas ir radīts debesīs un virs zemes:*
redzamais un neredzamais,
troņi un valdīšanas,*
priekšniecības un varas.
Viss caur Viņu un Viņā ir radīts,+
17 un Viņš ir pirms visa,*
un viss pastāv Viņā.
18 Un Viņš ir Miesas - Baznīcas galva,+
Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem,*
lai pats būtu pirmais starp visiem,
19 jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība*
20 un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi,
gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes,*
nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Viņš ir visas radības pirmdzimtais, Viņš ir pirmais starp visiem.


Lasījums Jēk 1, 22. 25
   Esiet vārda pildītāji, nevis klausītāji vien, kas paši sevi apkrāpj. Bet kas uzmanīgi ieskatās pilnīgajā brīvības likumā un pie tā paliek, nekļūdams aizmāršīgs klausītājs, bet gan darba darītājs, tas saņems svētību. 

Atbilde V. Atpērc mani, Kungs, * un esi man žēlīgs! R. Atpērc mani, Kungs, * un esi man žēlīgs! V. Nepazudini manu dvēseli grēciniekiem līdzi! R. Un esi man žēlīgs! V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Atpērc mani, Kungs, * un esi man žēlīgs! Magnificat - Antifona: Lielas lietas man ir darījis Varenais, un svēts ir Viņa vārds.


Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Lūgumi

Lai visās lietās tiek pagodināts Kunga vārds, kas pavada savu izvēlēto tautu ar savu bezgalīgo mīlestību:
R. Kungs, rādi mums savu žēlsirdību!
• Kungs, atceries Savu Baznīcu,
- lai pasargātu to no visa ļauna un pilnveidotu Tavā mīlestībā.
• Dod, lai visas tautas atzītu Tevi, vienīgo Dievu,
- un Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, ko Tu sūtīji pie mums.
• Sniedz savu labvēlību visiem mūsu tuviniekiem,
- dāvā viņiem svētību un mūžīgo dzīvi.
• Mierini tos, kas smagi strādā,
- atjauno cieņu tiem, kas tiek nicināti.
• Atver savas žēlsirdības durvis tiem, kas šodien mirs,
- ielaid viņus labvēlīgi savā valstībā.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Kungs, esi klātesošs mūsu lūgšanās un sargā mūs dienu un nakti, lai mēs, Tavā vadībā padoti laika ritējumam, tiktu stiprināti ar Tavu nemainību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu,  kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.