I NEDĒĻA • PIRMDIENA • VESPERES

From Prayers
Jump to: navigation, search

I NEDĒĻA • PIRMDIENA • VESPERES V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam. R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Dievs, Tu Radītājs un Cēlājs,
debess Tavu roku radīts;
jūras klajums, viļņu vara –
tas viss no Tevis atkarīgs.

Ceļu mākoņiem Tu rādi,
upes savās gultnēs turi.
Visi zemes elementi
vien pēc Tava plāna strādā.

Labais Dievs, lej mūsu sirdīs
Savas žēlastības straumi,
lai mēs spējam pretī stāties
visām vājībām un maldiem.

Ticība ir spēks, kas neļauj
mazdūšībai uzveikt garu,
kad nāk nakts un ļaunums biedē,
ticība spēj starot gaismu.
Trīsvienīgais Dievs viens vienīgs,
spēks un svētums mājo Tevī.
Tikai Tu spēj vest mūs līdzi
Sev uz pilnību un gaismu. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kunga acis raugās uz trūcīgo.
Psalms 11 (10)
1 Es uzticos Kungam. Kā tad jūs sakāt manai dvēselei:*
"Laidies uz kalnu līdzīgi putnam." -

    2 jo, lūk, grēcinieki uzvelk loku,+
    uz stiegras uzliek savas bultas,*
    lai tumsā šautu taisnīgajiem sirdī.

3 Kad sagrūst pamati,*
ko vairs spēj taisnīgie?

    4 Kungs - savā svētajā namā,*
    Kunga tronis ir debesīs.

Viņa acis uzlūko nabagus,*
Viņa skatiens vēro cilvēku bērnus.

    5 Kungs novēro taisnīgo un ļauno,*
    bet to, kurš mīl nekrietnību, Viņa dvēsele ienīst.

6 Pār grēciniekiem viņš izbērs degošas ogles un sēru.*
Svelmains vējš būs viņu biķera daļa,

    7 jo Kungs ir taisnīgs un mīl taisnību.*
    Viņa vaigu redzēs krietnie ļaudis.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,

    kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
    un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Kunga acis raugās uz trūcīgo.


2. ant. Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu.

Psalms 15 (14)
1 Kungs, kas dzīvos Tavā teltī?*
Kas mājos Tavā svētajā kalnā?

    2 Tas, kurš staigā bez traipa un dara taisnību,* 
    kurš runā patiesību savā sirdī, 

3 tas, kurš ar savu mēli nerunā viltu+
un savam tuvākajam nedara ļaunu,*
un nesagādā kaunu savam kaimiņam.

    4 Tas, kurš par nieku uzskata ļaunprāti,* 
    bet cildina tos, kas bīstas Kungu. 

Tas, kurš zvērestu nelauž, kaut rodas zaudējums,+
5 kurš neaizdod naudu, lai atpakaļ ņemtu ar augļiem,*
un neļauj sevi uzpirkt pret nevainīgo.

    Tas, kurš tā dara,* 
    sakustināts netiks nemūžam. 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,

    kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, * 
    un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu.


3. ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.

Dziedājums Ef 1, 3-10
3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*
kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās.

    4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas,+ 
    lai Viņa priekšā mēs būtu* 
    svēti un nevainojami mīlestībā. 

5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu+
mūs pieņemt par bērniem*
caur Jēzu Kristu,

    6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība* 
    ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā. 

7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm,*
un grēku piedošanu

    saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,+ 
    8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja* 
    līdz ar visu gudrību un saprātu, 

9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*
saskaņā ar savu lēmumu,

    ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,* 
    10 lai liktu piepildīties laikam, 

un no jauna apvienotu Kristū visu, *
kas ir debesīs un virs zemes.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 
    un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.


Lasījums Kol 1, 9b-11
  Lai jūs nonāktu līdz pilnīgai Viņa gribas pazīšanai, visā gudrībā un garīgajā saprašanā: lai jūs Kunga cienīgi dzīvotu, patikdami Viņam visās lietās, nesdami augļus katrā labā darbā un pieaugdami dziļākā Dieva pazīšanā; un lai Viņa godības spēks jūs bagātīgi stiprinātu visā pacietībā un lēnprātībā ar prieku. 

Atbilde
V. Dziedini manu dvēseli:*

  es esmu grēkojis pret Tevi. 

R. Dziedini manu dvēseli:*

  es esmu grēkojis pret Tevi. 

V. Es sacīju: "Kungs, apžēlojies par mani!"
R. Es esmu grēkojis pret Tevi.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Dziedini manu dvēseli:*

  es esmu grēkojis pret Tevi. 

Magnificat

Antifona: Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs ir uzlūkojis manu pazemību.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Dievs noslēdza ar savu tautu mūžīgu derību un nepārstās tai darīt labu, Tāpēc pateiksimies Viņam un ar paļāvību pacelsim uz Viņu savas dvēseles lūgšanā:
R. Kungs, dari labu savai tautai!
• Kungs, dāvā pestīšanu savai tautai
- un svētī savu mantojumu.
• Apvieno visus kristiešus,
- lai pasaule ticētu Kristum, ko Tu sūtīji.
• Sniedz savu žēlastību visiem mūsu draugiem un paziņām
- lai viņi izplatītu pasaulē Kristus labo smaržu.
• Esi žēlsirdīgs pret mirušajiem,
- piebiedro viņus tiem, kas atdusas Kristū.
Tēvs mūsu...

Lūgšana

  Mēs Tevi slavējam, Kungs, apliecinot mūsu padevību Tev. Mūsu pestīšanas labā Tu uzlūkoji Jaunavas Marijas pazemību, paaugstini mūs līdz pestīšanas pilnībai. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.