I NEDĒĻA • PIEKTDIENA • IEVADPSALMS, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

I NEDĒĻA • PIEKTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Pateiksimies Kungam, jo Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)I NEDĒĻA • PIEKTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs,
Gaisma no mūžīgās Gaismas
un Dievs no patiesā Dieva,
pirms mūžiem dzemdināts Tēva.
Caur Tevi godinām Tēvu -
šīs pasaules Radītāju,
kas cilvēkiem ir tik devīgs,
ka dod tiem mūžīgu dzīvi.
Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs
it visā, izņemot grēku,
aiznesi pasaules grēkus
savā miesā uz Golgātu.
Šo upuri Tu atkārto
ikkatrā Svētajā Misē.
Tu topi garīgā Maize
un Vīns, kas dzesē mums slāpes.
Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu,
ar bagātām žēlastībām:
Dēls, godībā līdzīgs Tēvam;
Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kungs, Tevi iepriecinās taisnīguma veltes uz Tava altāra.
Psalms 51 (50)
3 Dievs, apžēlojies par mani*
savā lielajā žēlsirdībā
un savas labvēlības pilnībā*
izdzēs manu netaisnību!
4 Mazgā mani tīru no noziedzības traipa*
un no grēka mani šķīstī,
5 jo es atzīstu savu vainu,*
un mans grēks arvien ir manu acu priekšā.
6 Pret Tevi vien esmu grēkojis*
un ļaunu darījis Tavā priekšā,
bet Tavs spriedums ir pareizs*
un Tavs lēmums ir taisnīgs.
7 Redzi, es noziedzībā esmu dzimis,*
un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte;
8 jo, lūk, Tu mīli patiesību sirdī*
un māci man gudrības noslēpumus.
9 Apslacini mani ar izapu – un es būšu tīrs.*
Mazgā mani, un es kļūšu baltāks par sniegu.
10 Ļauj man dzirdēt prieku un līksmību,*
un gavilēs kauli, kurus pazemoji.
11 Novērs savu vaigu no maniem grēkiem!*
Izdzēs visus manus noziegumus!
12 Dievs, radi manī skaidru sirdi*
un atjauno manī stingru garu!
13 Neatmet mani no sava vaiga*
un savu Svēto Garu neatņem no manis!
14 Dod man atkal savas pestīšanas prieku*
un nostiprini mani ar dedzības garu!
15 Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus.*
Bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis.
16 Pasargā mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs,*
un mana mēle cildinās Tavu taisnību.
17 Atdari, Kungs, manas lūpas! –*
un mana mute teiks Tavu godu,
18 jo upura dāvana Tev nedara prieku,*
dedzināmais upuris, ja arī es Tev dotu, Tev nepatiks.
19 Satriekts gars ir īstais upuris Dievam,*
satriektu un pazemotu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi.
20 Savā labvēlībā, Kungs, esi žēlīgs Sionai,*
lai tiktu uzcelti Jeruzalemes mūri.
21 Tad Tev patiks taisnības upuris, dāvanas un dedzināmie upuri,*
tad tiks likti teļi uz Tava altāra.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, Tevi iepriecinās taisnīguma veltes uz Tava altāra.


2. ant. Kungā atradīs taisnību un saņems godu visi Izraēļa pēcnācēji.

Dziedājums • Is 45, 15–25
15 Tiešām, Tu esi noslēpumains Dievs,*
Izraēļa Dievs un Pestītāj!
16 Tie visi paliks kaunā un par apsmieklu,*
visi aizies ar kaunu, kas darina elku dievus.
17 Bet Izraēlis atradīs mūžīgu glābšanu ar Kunga palīdzību,*
jūs nepaliksiet kaunā, nedz arī par apsmieklu mūžīgi mūžam.
18 Jo tā saka Kungs,†
kas radīja debesis,*
pats Dievs, kas veidoja zemi un to radīja, kas pats to dibināja.
Viņš to radīja ne tādēļ, lai tā būtu tukša,†
Viņš to veidoja, lai tā būtu apdzīvota:*
“Es esmu Kungs, un cita nav.
19 Es nerunāju slepenībā,*
nedz arī kādā tumšā zemes stūrī;
Es neesmu arī teicis Jēkaba pēcnācējiem: “Velti jūs Mani meklējat!”*
Es, Kungs, runāju taisnību un sludinu patiesību.”
20 Sapulcējieties un nāciet šurp,*
visas izglābtās pagānu tautas!
Neprātīgi ir tie, kas nēsā sev līdzi koka dievekļu tēlus*
un pielūdz tādu dievu, kas nevar palīdzēt.
21 Celiet priekšā pārrunām jautājumu, kas jūs nodarbina,
un apspriediet visi kopā!*
“Kas jau kopš seniem laikiem to darījis zināmu, to pasludinājis?
Vai tad ne es esmu Kungs,†
un vai tad bez manis vēl ir kāds dievs?*
Taisnīga un pestīšanu nesoša dieva nav, izņemot mani.
22 Atgriezieties pie manis, un jūs būsiet glābti, jūs, visas
zemes malas,*
jo es esmu Dievs, un cita nav.
23 Pats pie sevis es zvērēju,†
no manas mutes izgāja taisnība,*
vārds, kas atpakaļ vairs netiks ņemts:
ka manā priekša locīsies visi ceļi,*
un zvērēs ikviena mēle.
24 “Tikai Kungā,” viņi sacīs,*
“ir taisnība un spēks.”
Pie Viņa atnāks apkaunoti visi, kas Viņam pretojās.*
25 Kungā atradīs taisnību un saņems godu visi Izraēļa
pēcnācēji.”
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungā atradīs taisnību un saņems godu visi Izraēļa pēcnācēji.


3. ant. Kunga vaiga priekšā ar gaviļu saucieniem nāciet!

Psalms 100 (99)
2 Gavilējiet Kungam, visa zeme!*
Kalpojiet Kungam ar prieku!
Viņa vaiga priekšā*
ejiet ar gavilēm!
3 Ziniet, ka Kungs ir Dievs.†
Viņš mūs ir radījis, mēs piederam viņam,*
viņa tauta un viņa ganību avis.
4 Ejiet viņa vārtos ar pateicības dziesmām,†
ar himnām – viņa pagalmos;*
slavējiet viņu un teiciet viņa vārdu,
5 jo Kungs ir labvēlīgs.†
Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,*
un viņa uzticība – uz paaudžu paaudzēm.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kunga vaiga priekšā ar gaviļu saucieniem nāciet!


Lasījums • Ef 4, 29–32
  No jūsu mutes lai nenāk neviena ļauna runa, bet gan laba, kas stiprina ticībā un nes svētību klausītājiem! Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, kurā jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienai! Katrs sarūgtinājums un dusmas, un bardzība, un kliegšana, un zaimi, un katrs ļaunums lai ir tālu no jums! Bet esiet savstarpēji laipni un žēlsirdīgi! Piedodiet cits citam, tāpat kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.

Atbilde V. Liec sadzirdēt man agri no rīta* Tavu žēlsirdību. R. Liec sadzirdēt man agri no rīta* Tavu žēlsirdību. V. Dari man zināmu ceļu, kas man ir ejams. R. Tavu žēlsirdību. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Liec sadzirdēt man agri no rīta* Tavu žēlsirdību. Benedictus.

Antifona: Kungs ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Pielūgsim Jēzu Kristu, kas caur savu krustu cilvēcei atnesa
pestīšanu, un ar bijību sauksim:
R. Kungs, rādi mums savu žēlsirdību!
• Kristu, mūsu nakts un diena, apgaismo mūs ar saviem
stariem
– un jau rīta agrumā savaldi visas ļaunās domas.
• Kungs, esi nomodā pār mūsu domām, vārdiem un darbiem,
– lai mēs šodien spētu būt Tev patīkami.
• Novērs savu vaigu no mūsu grēkiem
– un izdzēs visas mūsu vainas.
• Caur savu krustu un augšāmcelšanos
– piepildi mūs ar Svētā Gara mierinājumu.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Dievs, ar sava Vārda gaismu Tu padzen neziņas tumsību, vairo mūsu sirdīs Tevis dāvātās ticības spēku, lai neviens kārdinājums neizdzēstu to liesmu, ko aizdedza Tava žēlastība. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.