I NEDĒĻA • CETURTDIENA • VESPERES

From Prayers
Jump to: navigation, search

I NEDĒĻA • CETURTDIENA • VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Vēl reizi vakarā es sūtu
Tev sveicienu, ak, Jēzus Sirds,
ņem dienas priekus, sāpi grūtu,
liec savā Sirdī, lai tie mirdz!
Ak, Svētā Sirds, Tev uzticēju
no rīta dienas nastu es, -
un nu ar prieku teikt es spēju:
Tu palīdzību vienmēr nes.
Tev pateicos par žēlastību,
ka steidzies mani pasargāt!
Dod arī šonakt palīdzību,
Tavs eņģelis lai stāv man klāt!
Ak, Dieva Sirds, kad es ar grēku
Tev nepaklausu, man ir žēl;
ak, piedod man, dod jaunu spēku,
lai atkal sirds man skaidra kvēl!
Ak, Jēzus Sirds, es lūdzos arī
par savējiem un labdariem,
tos pasargi un svētus dari,
lai Tava mīla ir pār tiem!
Nu Tavā Sirdī mirdz kā sārti,
lai man ir žēlastību daudz;
lai Tava Sirds - man debess vārti,
caur kuriem jauna dzīve sauc!


Psalmodijs

1. ant. Kungs, mans Dievs, es saucu palīgā Tevi, un Tu izdziedināji mani, savu pateicību Tev paudīšu mūžam!
Psalms 30 (29)
2 Es slavēšu Tevi, Kungs, jo Tu mani izglābi*
un neļāvi maniem ienaidniekiem priecāties par mani.
3 Kungs, mans Dievs, uz Tevi es saucu,*
un Tu izdziedināji mani.
4 Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valstības,*
Tu atdzīvināji mani, lai es nepazustu kapā.
5 Dziediet Kungam, jūs, Viņa svētie!*
Suminiet Viņa svētuma piemiņu,
6 jo Viņa dusmas ilgst tikai brīdi,*
bet Viņa labvēlība - visu mūžu;
Vakarā nāk raudas,*
bet rītā - gaviles.
7 Pārliecināts par sevi, es sacīju:*
“Nemūžam es netikšu pieveikts.”
8 Kungs, savā labvēlībā'*
Tu manam skaistumam piešķīri spēku;
bet, kad apslēpi savu vaigu no manis,*
es kļuvu satraukts.
9 Uz Tevi, Kungs, es saucu*
un manu Dievu es lūdzu:
10 “Kāds gan labums no manām asinīm,*
ja es pazustu kapā?
Vai tad puteklis Tevi slavēs*
un daudzinās Tavu uzticību?”
11 Kungs uzklausīja un apžēlojās par mani,*
Kungs kļuva man palīgs.
12 Manas vaimanas Tu man pārvērti dejā,*
Tu noņēmi man gandarītāja maisu un apjozi mani ar prieku,
13 lai mana dvēsele Tev dzied un neklusē.*
Kungs, mans Dievs, es Tevi slavēšu mūžam!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, mans Dievs, es saucu palīgā Tevi, un Tu izdziedināji mani, savu pateicību Tev paudīšu mūžam!


2. ant. Svētlaimīgs cilvēks, kam neieskaita Kungs grēku.

Psalms 32 (31)
1 Svētlaimīgs ir tas, kam pārkāpums ir piedots*
un kam segti ir grēki.
2 Svētīgs ir vīrs, kam Kungs nav pieskaitījis vainu*
un kas savā garā ir bez viltības.
3 Kamēr es klusēju, izdēdēja man kauli,*
man pastāvīgi vaidot ik dienas.
4 jo dienu un nakti pār mani smagi gūlās Tava roka,*
mani spēki zuda kā vasaras tveicē.
5 Es atzinos Tev savā grēkā un nenoslēpu savu noziegumu,+
es sacīju: “Atzīšos Kungam savā netaisnībā,”*
un Tu atlaidi mana grēka vainu.
6 Tāpēc katrs taisnīgais lūgs Tevi bēdu laikā,
un ūdens plūdi viņu neaizsniegs.
7 Tu esi mans patvērums, Tu pasargāsi mani no spaidiem,*
pestīšanas priekā Tu mani ietērpsi.
8 Es došu tev saprātu un vadīšu tevi ceļā, pa kuru tu iesi;*
uz tevi vienmēr raudzīsies manas acis.
9 Neesiet līdzīgi zirgam un mūlim, kuriem nav prāta;*
tikai ar iemauktiem un grožiem tu vari tos valdīt, jo citādi tie neiet pie tevis.
10 Grēciniekam daudz sāpju,*
bet to, kurš cer uz Kungu, apņem žēlsirdība.
11 Priecājieties, taisnīgie, Kungā un līksmojiet!*
Gavilējiet visi, kam skaidra sirds!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Svētlaimīgs cilvēks, kam neieskaita Kungs grēku.


3. ant. Kungs Viņam deva varu un godu, un valstību,

un visas tautas Viņam kalpos.
Dziedājums Atkl 11, 17-18; 12, 10b-12a
11, 17 Mēs Tev pateicamies,*
Kungs, Dievs visvarenais,
kas esi un kas biji, *
ka Tu saņēmi savu lielo varu un valdīji.
11, 18 Un tautas iedegās dusmās:*
un atnāca Tava bardzība un laiks tiesāt mirušos
un dot atalgojumu Taviem kalpiem, praviešiem un svētajiem,*
un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem.
12, 10 Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība,*
un Viņa Svaidītā vara,
jo ir nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs,*
kurš viņus apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienu un nakti.
12, 11 Un viņi uzvarēja to, pateicoties Jēra asinīm*
un pateicoties savas liecības vārdam;
un viņi nemīlēja savu dzīvību*
līdz pat nāvei.
12, 12 Tāpēc līksmojiet, debesis,*
un jūs, kas tajās dzīvojat.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs Viņam deva varu un godu, un valstību,
un visas tautas Viņam kalpos.


Lasījums 1 Pēt 1, 6-9

Par to jūs priecājaties, lai gan tagad jums nākas nedaudz skumt dažādo pārbaudījumu dēļ. Bet tā tas ir, lai jūsu pārbaudītā ticība izrādītos daudz vērtīgāka par iznīcīgo zeltu, kas arī tiek pārbaudīts ugunī, un būtu par slavu un godu, un cieņu, kad parādīsies Jēzus Kristus. Jūs Viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši. Arī tagad neredzēdami, taču ticēdami Viņam, jūs priecājaties ar neizsakāmu un godpilnu prieku, sasniegdami jūsu ticības mērķi - dvēseļu atpestīšanu. Atbilde V. Kungs mūs paēdināja* briedušiem kviešiem. R. Kungs mūs paēdināja* briedušiem kviešiem. V. Ar medu no klints Viņš mūs pamieloja. R. Briedušiem kviešiem. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Kungs mūs paēdināja* briedušiem kviešiem. Magnificat Antifona:

Varenos Dievs nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Slavēsim Dievu, mūsu atbalstu, kurā mājo visa mūsu cerība, un no visas sirds piesauksim Viņu:
R. Kungs, uzlūko savus bērnus!
• Kungs, mūsu Dievs, Tu noslēdzi ar savu tautu mūžīgu derību,
- dari, lai mēs vienmēr atcerētos Tavus lieliskos darbus.
• Pilnveido visu garīgo kārtu Tavā mīlestībā,
- un uzturi ar miera saiti savus ticīgos gara vienotībā.
• Dari, ka mūsu laicīgo valsti mēs vienmēr būvētu kopā ar Tevi,
- lai nebūtu veltīgas tās cēlāju pūles.
• Sūti strādniekus savā vīna dārzā,
- lai Tavs vārds tiktu slavēts starp tautām.
• Pieskaiti savu svēto pulkam mūsu mirušos tuviniekus un labdarus,
- un, kad pienāks laiks, pievieno arī mūs svētlaimīgo saimei.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Dievs, Tu izgaismo nakti un liec pēc tumsības uzaust gaismai, sniedz mums žēlastību pārlaist šo nakti bez padošanās sātana kārdinājumiem un rīta stundā paust Tev savu pateicību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu,  kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.