II NEDĒĻAS CETURTDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

II NEDĒĻA • CETURTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Kunga vaiga priekšā ar gaviļu saucieniem nāciet!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)II NEDĒĻA • CETURTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Lūk, saules lode ceļas,
nakts melnā projām bēg;
lai līdz ar melno nakti
zūd ļaunais tumsas rēgs.
Nāk jauna, spoža diena,
lai gaisma sirdi skar –
no ļaunā pasargāta,
tā augšup tiekties var.
Lai labo steidzas uzņemt
ar ilgošanos sirds.
Kungs, vadi mūsu soļus,
kur Tava gaisma mirdz!
Mūs vienmēr modri vēro
Tavs gaišais acu skats,
no rīta līdz pat naktij
mūs labam māci Pats.
Dievs, Tev un Tavam Dēlam
lai pateicība, gods,
un arī Svētam Garam,
kas mums no Tevis dots! Amen.


Psalmodijs

1. ant. Liec izpausties, Kungs, savam varenumam, lai mūs izglābtu!
Psalms 80 (79)
2 Klausies, Izraēļa ganītāj,*
Tu, kas Jāzepu vadi kā avi!
Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies gaismā*
3 Efraima, Benjamīna un Manases priekšā!
Uzmodini savu vareno spēku*
un nāc, lai mūs izglābtu!
4 Dievs, atjauno mūs atkal,*
rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti!
5 Kungs, debespulku Dievs, cik ilgi Tu vēl dusmosies*
par savas tautas lūgšanu?
6 Tu baroji mūs ar asaru maizi*
un bagātīgi devi mums asaru dzērienu.
7 Tu mūs darīji mūsu kaimiņiem par strīdu cēloni,*
un par mums zobojas mūsu ienaidnieki.
8 Debespulku Dievs, atjauno mūs atkal!*
Rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti!
9 No Ēģiptes Tu pārcēli vīnakoku,*
Tu izdzini pagānus un viņu iedēstīji.
10 Tu viņam sagatavoji vietu,*
un viņš ielaida saknes un piepildīja zemi.
11 Kalni pārklājās ar viņa ēnu,*
un Dieva ciedri – ar viņa zariem.
12 Savas atvases viņš izpleta līdz jūrai*
un līdz pat upei – savus dzinumus.
13 Kāpēc Tu nojauci viņa mūrus?*
Nu viņa augļus plūc visi, kas iet garām pa ceļu.
14 Viņu izrakņā meža cūka,*
un lauka zvēri viņu apgrauž.
15 Debespulku Dievs, atgriezies!*
Paskaties no debesīm, uzlūko un apraugi šo vīnakoku,
16 un pasargā viņu, ko ir iestādījusi Tava labā roka,*
atvasi, ko Tu sev esi nostiprinājis.
17 Tie, kas viņu dedzināja un izcirta,*
lai aiziet bojā no Tava vaiga draudiem.
18 Tava roka lai ir pār vīru pie Tavas labās rokas,*
pār cilvēka dēlu, ko Tu sev esi nostiprinājis.
19 Mēs neatkāpsimies no Tevis. Tu uzturi mūs dzīvus,*
un mēs piesauksim Tavu vārdu.
20 Kungs, debespulku Dievs, atjauno mūs atkal!*
Rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Liec izpausties, Kungs, savam varenumam, lai mūs izglābtu!


2. ant. Kungs ir veicis lielas lietas, pavēstiet to visā zemē.

Dziedājums • Is 12, 1–6
1 Es pateicos Tev, Kungs, jo Tu biji uz mani dusmīgs,*
bet Tavas dusmas norima, un Tu mani iepriecināji.
2 Lūk, manas pestīšanas Dievs!*
Es būšu paļāvīgs un nebīšos,
jo Kungs ir mana slava un stiprums,*
Viņš ir kļuvis man par glābiņu.
3 Ar prieku jūs smelsiet ūdeņus*
no pestīšanas avotiem.
4 Tai dienā jūs teiksiet:*
“Slavējiet Kungu un piesauciet Viņa vārdu.
Viņa darbus dariet zināmus tautām,*
pieminiet, ka Viņa vārds ir augsti teicams.
5 Dziediet Kungam, jo Viņš ir veicis lielas lietas;*
lai tas kļūst zināms visā zemē.
6 Līksmo un gavilē, tu, kas dzīvo Sionā,*
jo liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais!”

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 

un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs ir veicis lielas lietas, pavēstiet to visā zemē.


3. ant. Gavilējiet Dievam, mūsu spēkam!

Psalms 81 (80)
2 Līksmi dziediet Dievam, mūsu stiprumam,*
gavilējiet Jēkaba Dievam!
3 Uzsāciet dziesmu un dimdiniet bungas,*
tīkami spēlējiet uz liras un cītaras!
4 Pūtiet ragu jaunajā mēnesī,*
pilna mēness dienā, mūsu svētkos!
5 Jo tas ir Izraēlim likums*
un bauslis no Jēkaba Dieva.
6 Šī pavēle ir dota Jāzepam,†
kad viņš izgāja no Ēģiptes zemes.*
Es dzirdēju valodu, kas man bija sveša:
7 “No viņa pleciem es noņēmu nastu;*
viņa rokas pameta grozus.
8 Spaidos tu piesauci mani un es tevi izglābu,†
uzklausīju tevi no pērkona mākoņiem,*
tevi pārbaudīju pie Meribas ūdeņiem.
9 Klausies, mana tauta, un es tev atgādināšu.*
Izraēli, kaut tu klausītos mani!
10 Cita dieva nebūs pie tevis,*
un tu nepielūgsi svešu dievu!
11 Jo es esmu Kungs, tavs Dievs,†
kas tevi izveda no Ēģiptes zemes.*
Ver plaši vaļā savu muti, un es to piepildīšu!
12 Bet mana tauta neklausījās manu balsi,*
un Izraēlis mani neņēma vērā.
13 Un es atstāju viņus viņu cietajām sirdīm:*
lai viņi staigā pēc savām iekārēm.
14 Ja mana tauta mani klausītu*
un ja Izraēlis staigātu manus ceļus,
15 es tūlīt satriektu viņu ienaidniekus*
un savu roku vērstu pret tiem, kas viņus vajā.
16 Kunga ienaidnieki glaimotu Viņam,*
un viņu liktenis paliktu uz mūžiem;
17 bet viņus es barotu ar kviešu treknumu,*
ar medu no klints viņus mielotu.”
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Gavilējiet Dievam, mūsu spēkam!


Lasījums • Rom 14, 17–19
  Jo ne ēšana un dzeršana ir Dieva valstība, bet taisnība un miers, un prieks Svētajā Garā. Jo, kas šinīs lietās kalpo Kristum, tas labpatīkams Dievam un pieņemams cilvēkiem. Tāpēc centīsimies pēc tā, kas veicina mieru, un savstarpēji sargāsim to, kas mūs ceļ!

Atbilde V. Sardzēm mainoties naktī, Kungs,* Tevi apceru. R. Sardzēm mainoties naktī, Kungs,* Tevi apceru. V. Jo Tu esi man palīgs. R. Tevi apceru. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Sardzēm mainoties naktī, Kungs,* Tevi apceru. Benedictus.

Antifona: Kungs, nes savai tautai pestīšanas ziņu un piedod mums mūsu grēkus.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Lai ir slavēts Dievs, mūsu Tēvs, kas aizstāv savus bērnus un
uzklausa viņu lūgšanas. Visi pazemīgi lūgsim Viņu, sakot:
R. Kungs, apgaismo mūsu acis!
• Paldies Tev, Kungs, ka Tu mūs apgaismoji caur savu Dēlu,
– piepildi mūs ar Viņa gaismu visas dienas garumā.
• Lai Tava gudrība, Kungs, mūs šodien vada,
– ka mēs dzīvotu jauno dzīvi.
• Dod mums spēku Tevis dēļ paciest pretestības,
– lai mēs no visas sirds Tev kalpotu.
• Vadi šodien mūsu domas, jūtas un darbus,
– lai mēs būtu Tavas apredzības mācekļi.
Tēvs mūsu…
Lūgšana

  Kungs, mēs pazemīgi lūdzam Tevi, kas esi patiesā gaisma un gaismas devējs, lai mēs uzticīgi pārdomātu to, kas ir svēts, un arvien dzīvotu Tavas gaismas spožumā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.