Apostlik usutunnistus

From Prayers
Jump to: navigation, search

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse kristusesse, Tema ainsasse pojasse, meie Issandasse. Kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud. Alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist. Üles läinud Taevas, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.