31 dienas lūgšana par nākotnes vīru

From Prayers
Jump to: navigation, search

Pretēji bieži pasaulē dzirdētiem uzskatiem, ka sievietei jāatrod sev vīrs un viņai draud palikšana vecmeitās, ja tas netiks izdarīts līdz noteiktam vecumam, es uzskatu, ka tas nav sievietes uzdevums - atrast sev vīru. Drīzāk viņas uzdevums ir ļaut vīram atrast viņu. Manuprāt, svarīgi ir ietērpties skaistumā, gudrībā un spēkā un sirsnīgi lūgties. Svētajos rakstos ir teikts, ka laba sieva "apjož savus gurnus ar spēku un dara stipras savas rokas", "spēks un skaistums ir viņas ietērps; viņa pati smaidīdama bez rūpēm raugās austošai dienai pretī" (Sal 31, 17; 25). Tāpēc aicinu uzplaukt Dieva žēlsirdīgajā mīlestībā un drosmīgi lūgt no Tēva visu, pēc kā sirds ilgojas.

Atklājot savas dvēseles ilgas, dalos ar jums savā 30 dienu lūgšanā.

30 dienu lūgšana par nākotnes vīru

Debesu Tēvs! Es mīlu Tevi, es uzticos Tev, un es paļaujos uz Tevi. Es zinu, ka esi man izredzējis cilvēku, lai viņš kļūtu par manu laulāto draugu. Uzticoties Tavai apredzībai, nebeidzamajai mīlestībai un žēlastībai, es apņemos lūgties par savu vīru turpmākās 30 dienas vai līdz viņa ienākšanai manā dzīvē. Kungs, lūdzu pārveido caur šo lūgšanu gan mani, gan viņu! Nāc, Svētais Gars, un dari redzīgas manas acis, lai es ieraudzītu un atpazītu to vīrieti, pēc kura mana sirds tik ļoti ilgojas. Nāc, Svētais Gars, un dāvā man pacietību sagaidīt savu vīru, pazemīgi gaidīt un redzēt, kā Tu pārveido viņu un dari par spēcīgu vīrieti Tevī - tādu, kādu Tu esi radījis viņu būt. Mīļais Jēzu, māci un pārveido arī mani, lai es spētu būt laba sieva savam vīram – tāda, kura viņam ir vajadzīga, spēs būt viņa atbalsts un tāda, pēc kuras arī viņš tik sirsnīgi ilgojas. Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, par visām žēlastībām, kuras esi man devis un vēl bagātīgi dosi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


PIRMā NEDēĻA Pirmā diena

Mīļais Debesu Tēvs! Tu esi teicis, lai „nevelkam svešu jūgu kopā ar neticīgajiem”, jo „gaismai nav nekā kopēja ar tumsu” (sal. 2 Kor 6, 14). Tādēļ es Tev lūdzu, lai mans vīrs tic Tev, cer uz Tevi un mīl Tevi. Kungs, dod man vīru, kas ik dienas meklē Tevi un vēlas balstīt savu dzīvi uz Tevi, Kungs. Dari manu vīru par patiesu „dzīvā Dieva mājokli” (2 Kor 6, 16), par Svētā Gara templi. Piepildi viņu ar Svētā Gara augļiem: „mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību un atturību” (Gal 5, 22-23)! To pašu es lūdzos arī par sevi, Kungs. Audzini mani par dievbijīgu sievu savam vīram. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Otrā diena

Mīļais Dievs! Es lūdzos, lai mans vīrs mīlētu Tevi „no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.” (Mk 12, 30) Tikpat, cik liela ir viņa mīlestība uz Tevi, lai tā ir arī pret viņa tuvāko – pret visiem cilvēkiem, kas viņam ir apkārt. Es lūdzos, lai viņš mīl citus tāpat, kā viņš mīl sevi un Tevi. Lai mana vīra „sirds ir Tā Kunga rokā tāpat kā ūdens strauti, un Viņš liek tai noliekties turp, kurp Viņš grib.” (Sak 21, 1) Es lūdzos, lai mans vīrs nekautrējas atzīt savu ticību un drosmīgi to sludina, „lai pasaule zin, ka viņš Tēvu mīl un dara, kā Tēvs ir pavēlējis.” (sal. Jņ 14, 31)
Kungs, es lūdzos, ka arī es būtu īsta Tava attēla nesēja un cilvēki manī vienmēr spētu saskatīt Tevi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Trešā diena

Mīļais Dievs! Es lūdzos, lai mans vīrs mani mīlētu. Lai viņa mīlestība pret mani nav apslēpta, bet gan lai viņš to apliecina vārdos un darbos. Es lūdzos, lai viņš spēj mani novērtēt un cienīt kā dārgu cilvēku. Lai viņš pamana un uzslavē mani, kad esmu labu darījusi, un lai viņš lepojas ar mani. Lai viņa patiesās mīlestības pilnie vārdi pārveido mani par labāku sievu viņam.
Es pateicos Tev par visu labo, ko Tu manā dzīvē gādā. Es pateicos, ka Tu man nemitīgi atgādini, ka es esmu Tava mīļā meita. Mana sirds ir pilna mīlestības uz Tevi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Ceturtā diena

Mīļais Dievs! Es lūdzos, lai Tu sargi mana vīra sirdi no skaudības un greizsirdības. Lai manā vīrā nebūtu greizsirdības pret citiem vīriešiem, kas ir man apkārt. Lai viņam neskauž manas spējas un talanti, un nekas, kas nāk no tiem. Es lūdzos, lai viņš interesētos par lietām, kuras es daru, palīdzētu man atklāt manu aicinājumu, spējas, talantus, lai tie kalpotu Tavam godam. Tāpat es lūdzu, lai manam vīram neskaustu nekas, kas ir citiem, bet gan – lai viņš spētu novērtēt šīs Tavas dāvanas un pateikties Tev par tām. Skaudība un greizsirdība ir ievainojums, ko radījis mīlestības trūkums. Kungs, dziedini mana vīra sirdi un apliecini viņam šodien, cik dārgs un vērtīgs viņš Tev ir!
Dievs, radi arī manī skaidru sirdi, lai tajā nav vietas nevienai lietai, kas nav no Tevis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Piektā diena

Kungs, Tu esi pavēlējis, lai „vīri mīl savas sievas tāpat, kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, lai tā būtu bez vainas.” (sal. Efez 5, 25-29) Mīļais Dievs, dari, lai arī mana vīra mīlestība pret mani būtu šķīsta, svēta un bez vainas. Es lūdzos, lai mīlot mani, viņš vairāk iemīlētu arī sevi. Kungs, māci mani mīlēt viņu šķīsti, svēti un nevainīgi. Kungs, ļauj mums pieaugt mīlestībā kā vienam pret otru, tā arī pret Tevi ik dienas. Es mīlu Tevi, Kungs, mana stiprā klints! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sestā diena

Mīļais Debesu Tēvs! Es lūdzos, lai šodien „Tas Kungs, mans Dievs, ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs; Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs Savu prieku pret tevi.” (Sof 3, 17) Nāc, Svētais Gars, un bagātīgi izlejies pār manu vīru! Piepildi viņu ar neaprakstāmu prieku, lai viņš ir sajūsmināts Dievā, savā Pestītājā!
Es lūdzos, lai manu vīru ik dienas piepilda prieks, kas nāk no Tavas mīlestības, jo viņš būs „turējis Tavus baušļus”. (Jņ 15, 10) Māci viņam, ka patiess prieks nāk no kalpošanas un sekošanas Tev, Kungs! Palīdzi gan man, gan viņam allaž noturēties Tavā priekā. Tāpat kā Jānis Kristītājs priecīgi sakustējās savas mammas miesās, kad izdzirdēja Marijas sveicienu, tāpat lai arī mēs „priekā salecamies” ikreiz, kad apjaušam, cik tuvu Tu mums esi, Dievs. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Septītā diena

Mīļais Debesu Tēvs! Es lūdzos, lai Tu dāvā manam vīram žēlastību, nodzīvot priecīgu dzīvi. Lai tad, kad mēs būsim satikušies, viņš „priecājas par savu jaunībā izraudzīto sievu” (Sak 5, 18) un ir spējīgs savu prieku izrādīt. Es lūdzos, lai viņš rod prieku ikvienā lietā, uz kuru viņš cer un gaida, jo „taisnīgo gaidas izvērtīsies viņam par prieku”. (Sak 10, 28) Es sirsnīgi lūdzos, lai viņš dzīvotu taisnīgu dzīvi, kuru Tu svētītu. Kungs, dari, lai viņa „darbi, mudinot uz mieru, sagādā prieku.” (sal. Sak 12, 20) Liec uz viņa lūpām gudrības vārdus un runā Tu caur viņa muti, jo „vīram ir prieks, kad viņš pareizi atbild, un īstenā laikā teikts vārds – cik tas ir vērtīgs!” (Sak 15, 23)Kungs, dari viņu taisnīgu un godīgu, lai viņš būtu godīgs savos darbos un spriedumos, jo „taisnajam ir prieks darīt to, kas ir taisnīgs”. (Sak 21, 15) Mīļais Dievs, ļauj viņam atklāt, kādas lietas iepriecina viņa fiziskās sajūtas un rada labsajūtu, jo Tu pats esi teicis, ka „sirds priecājas par ziedēm un kvēpināmām smaržām” (Sak 27, 9)! Es lūdzos, lai viņam sagādā prieku arī tuvi draugi. Lai mans vīrs nekad nepamestu „priecīgas kompānijas” un nedotos pie tiem, kam patīk gausties, jo „draugs ir sirdij mīļš sava padoma dēļ, ko viņš dod tavai dvēselei”. (Sak 27, 9)
Es Tev pateicos, Kungs, un Tevi slavēju, jo Tu esi mana prieka avots! Tavs prieks ir neizsīkstošs! Paldies, ka Tu to man dāvā! Māci mani dzīvot tā, lai arī es spētu saskatīt prieku visās lietās, kas notiek ar mani. Davā man priecīgu garu! To visu es lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.OTRā NEDēĻA Astotā diena

Skaistais Dievs! Es Tev no sirds pateicos par prieku, ko ielej mana vīra sirdī, un tā pārveidojošo spēku! Es Tev pateicos, ka mana vīra seja ir priecīga un ka viņa acis vienmēr smaida līdzi viņa lūpām! Es Tev pateicos, ka „līksma sirds dara līksmu arī vaigu” (Sak 15, 13), tādēļ mans vīrs spēs iepriecināt mani, kad būšu skumja, tāpat kā es spēšu iepriecināt viņu, kad viņa sirds būs drūma. Es slavēju Tevi, Kungs, jo „laba noskaņa rada ikdienas patīkamu labsajūtu” (Sak 15, 15), pateicos, ka mans vīrs negaužas par dzīvi, bet spēj saskatīt labo visās lietās. Paldies Tev, Kungs, ka caur Tavu prieku mēs varam dāvāt citiem „laipnu skatu, kas iepriecina sirdi” (Sak 15, 30), tāpēc es Tev pateicos un lūdzos, lai mans vīrs spēj darīt mani laimīgu. Lai viņš ielīksmo arī to cilvēku sirdis, kas ir viņam apkārt! Kungs, dāvā manam vīram labu humora izjūtu, lai mēs varam kopā sirsnīgi smieties! Mīļais Dievs, es pateicos, ka Tu esi mums devis emocijas, ka mēs varam tās izjust. Es lūdzos, lai mūsu ikdienu piepilda prieks, jo „priecīga sirds dziedina vainas” (Sak 17, 22). Kungs, dziedini manus sirds ievainojumus ar savu prieku, lai es spētu to dāvāt savam vīram. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Devītā diena

Mīļais Dievs! Es lūdzos, ka Tu dotu manam vīram prieku arī tajos brīžos, kad, šķiet, viss ir zaudēts. „Ja vīģes koks arī neziedēs un vīnakokam nebūs ogu un ja nepiepildās cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liellopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu!” (Hab 3, 17-18) Dievs, radi manā vīrā stipru garu, kas sakņojas Tevī, jo Tu esi apsolījis, ka „ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību.” (sal. Rom 5, 2-3) Dievs, es zinu, ka patiess prieks ir liela dāvana, kuru varam saņemt patiešām tuvās attiecībās ar Tevi. Vadi manu vīru tuvāk Tavai sirdij! Vairo viņa uzticību Tev! Audzini viņu par tādu vīrieti, kādu Tu esi radījis viņu būt! Kungs, māci arī man paļauties uz Tevi un neļauj man iet netaisnus ceļus, lai Tavs prieks no manis neatstātos. Es Tevi sirsnīgi mīlu, mans Dievs! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Desmitā diena

Labais Dievs! Šodien es lūdzos, lai Tu dāvā manam vīram patiesu mieru. Es zinu, ka „mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (Rom 5, 1) Es Tev lūdzos, lai mans vīrs tic un personīgi piedzīvo un pieņem Tevi, Jēzu, kā savu Glābēju. Es lūdzos, lai viņš tiktu attaisnots caur savu ticību uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu! Es Tevi lūdzu, mīļais Dievs, lai Tavs „miers, kas ir augstāks par visu saprašanu”, pasargā mana vīra „sirdi un domas Kristū Jēzū.” (Filip 4, 7) Es lūdzu, lai viņš spētu nest Tavu mieru ikvienā vietā, kurā viņš ies, vai ikvienā cilvēkā, ar kuru saskarsies savā ceļā. Lai Kristus miers valda viņa sirdī, „jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa”! (Kol 3, 15) Jēzu, ienes Savu mieru arī manā sirdī! Palīdzi man saglabāt skaidru un mierīgu prātu grūtību brīžos. Es Tev pateicos ar visu savu sirdi un dvēseli! Amen.


Vienpadsmitā diena

Mīļais Tēti! Es lūdzos, lai mans vīrs spētu saglabāt miermīlīgas attiecības ar visiem cilvēkiem, ar kuriem viņš ir saistīts. Jo sevišķi es lūdzos, lai viņš nestu mieru attiecībās ar saviem ģimenes locekļiem, lai viņš vai viņa rīcība nav strīdu cēlonis. Es lūdzos, ka viņš lūgtos par saviem ģimenes locekļiem, piedotu viņiem viņu pārkāpumus, lūgtos, lai tiktu dziedināti gan viņa, gan viņa ģimenes ievainojumi. Es lūdzos, lai mans vīrs nekritizē ne savu ģimeni, ne manu ģimeni, ne savus draugus, ne citus tuvus cilvēkus, bet palīdz viņiem saskatīt risinājumus problēmām un mierinājumu sāpēm. Lai miers, ko Tu viņam dosi caur lūgšanu un uzticību Tev, ieliek viņa sirdī arī prieku, spēju neiekaist dusmās, gudrību un laipnus vārdus.
Mīļais Tēvs, dari arī manu sirdi par miera templi, lai es varētu paļāvībā sekot Tev visur, kur Tu mani vedīsi. Palīdzi man mīlēt manu ģimeni ar katru dienu arvien vairāk. To lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Divpadsmitā diena

Žēlsirdīgais Debesu Tēvs! Es lūdzos, lai mans vīrs prastu pareizi veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Tu esi teicis, lai mēs „dzenamies pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu” (Ebr 12, 14), tāpēc es lūdzos, lai mans vīrs tiešām pieliktu pūles, lai saprastos ar citiem cilvēkiem. Es lūdzos, lai viņš tiektos pēc svētas dzīves un censtos piepildīt savu aicinājumu uz svētumu par spīti kritieniem, kas mums visiem var gadīties šajā svētceļojumā. Es lūdzu, lai viņš mīl un ievēro Tavu Vārdu, Tavus likumus, bauslību, jo Tu apsolīji, ka tas, „kas Tavu bauslību mīl, tam ir liels miers, un tas nekur neklūp.” (Ps 119, 165)
Kungs, sava Svētā Gara gaismā, apgaismo arī mani un atklāj, kur es pārkāpju Tavu bauslību, lai es varētu lūgt un saņemt Tavu piedošanu. To visu es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen.

Trīspadsmitā diena

Dievs Tēvs! Es lūdzos, lai mans vīrs nebūtu ķildīgs savā garā, jo „nesaticīgs cilvēks izraisa nesaskaņas un rāšanos”. (Sak 26, 21) Es lūdzu, lai strīdi, kuros viņš iesaistās vai tiktu iesaistīts, ir tikai par taisnīgām lietām. Es lūdzos, lai viņš nedzītos pēc savas taisnības pierādīšanas, bet ķildās vienmēr meklētu izlīgumu un sapratīgu risinājumu. Es zinu, ka mēs nespējam ietekmēt citu cilvēku darbus vai spriedumus, un ne visi cilvēki vēlas dzīvot saticībā, tāpēc, Dievs, svētī manu vīru un dot spēku būt līdzās nesaticīgiem un ķildīgiem cilvēkiem, bet pašam neatļaut ievilkt sevi nesaskaņās. Kungs, es lūdzu atklāj manam vīram ievainojumus, kas rada viņā vēlmi žēloties par lietām, kas viņam nepatīk citos cilvēkos, un dziedini tos. Jēzus Kristus vārdā un Viņa Svēto Asiņu spēkā es salaužu viņa paradumu žēloties, vainot citus un izraisīt strīdus! Nāc, Svētais Gars, un piepildi viņu ar dziedinošu mieru!
Mīļais Dievs, es zinu, ka neviens cilvēks nav perfekts, ne es, ne mans vīrs. Taču es Tev esmu pateicīga, ka Tu mūs pārveido, ka Tevī mēs topam jauni cilvēki. Dod spēku pazemīgi gaidīt un redzēt šīs pārmaiņas gan manā, gan mana vīra dzīvē. Neļauj man sadusmoties un kurnēt uz Tevi, kad Tu caur pārbaudījumiem veido mani par labāku draugu Tev. Amen.Četrpadsmitā diena

Debesu Tēvs! Šodien es lūdzu, lai Tu svētī manu vīru ar pacietību, lai viņš būtu „čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties”. (Jēk 1, 19) Pacietīgais ir tāds, kas ir spējīgs, parasti samērā ilgi, paciest ko nevēlamu. Tu esi teicis, ka „cilvēks, kurš šo to piecieš, ir gudrs, un viņam nāk par godu, ka kādu pārkāpumu viņš var arī nepamanīt.” (Sak 19, 11) Es lūdzu, lai mans vīrs nebūtu ātras dabas un ātri aizkaitināms. Kungs, piepildi viņu ar dievbijīgu pacietību. Tāpat es lūdzu arī par sevi. Neļauj, ka es ātri pakļaujos savām iegribām un ka manas kaislības kontrolē manu dzīvi. Palīdzi man attīstīt pacietību – kā ilgi un bez apnikuma darot savas lietas, tā arī spējot pārciest nepatīkamo. Dot man spēku pacietīgi gaidīt!
Dievs, Tu esi man visdārgākais un vismīļākais! Es pateicos Tev un slavēju Tevi, ka Tu tik pacietīgi gaidi uz mani, uz manu atgriešanos uz manu veltīšanos un uzticēšanos Tev. Paldies Tev, mīļais Dievs! Amen.


Meitenēm zināšanai:

Kam piešķirta augsti tikumīga sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā pērle.Viņas vīra sirds var uz viņu paļauties, un tam netrūks nekāda labuma.Viņa dara viņam tikai labu un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu.Viņa prot rīkoties ar vilnu un liniem un veic labprāt rokdarbus. Viņa ir kā tirgotāju kuģis, kas savu pārtiku atved no tālienes. Viņa ceļas pirms dienas gaismas, gādā barību savai saimei un ierāda kalponēm viņu dienas darbu.Viņa domā par tīrumu, nopērk to un iedēsta vīnadārzu par savu pašu roku pelnītiem līdzekļiem. Viņa apjož savus gurnus ar spēku un dara stipras savas rokas. Viņa novēro, ka viņas darbs atnes svētību, viņas gaismeklis neizdziest arī naktī. Viņa izstiepj savu roku pēc kodeļas, un viņas pirksti satver vārpstu.Viņa izstiepj savas rokas dāvinādama nabagiem pretī un sniedz palīdzīgu roku trūkumcietējiem. Viņa nebaidās sava nama dēļ sniega, jo visai viņas saimei ir divējādas drēbes. Viņa darina pati sev segas, smalks audekls un purpurs ir viņas tērps. Viņas vīrs ir pazīstams sanāksmēs vārtu laukumā, kad viņš starp zemes vecajiem sēž. Viņa darina smalkus svārkus un pārdod tos, viņa pārdod arī pircējiem jostu.Spēks un skaistums ir viņas ietērps; viņa pati smaidīdama bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. Viņa ver vaļā savu muti ar gudrību, un mīlīga pamācība ir uz viņas mēles. Viņa novēro, kā klājas viņas namam, un neēd savu maizi slinkumā. Viņas dēli pieceļas viņas priekšā un daudzina viņu laimīgu esam; viņas vīrs nāk un teic viņu:"Daudz meitu un jaunavu dzīvo tiklas un tikušas, bet tu pārspēj viņas visas!" Daiļums viļ un skaistums paiet; sieva, kas To Kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina.Viņu daudzinās viņas roku darba augļi, un viņas darbi viņu teiks un slavēs vārtu laukuma sanāksmēs! (Sal 31, 10-31)

TREŠĀ NEDĒĻA
Piecpadsmitā diena

Labais, žēlsirdīgais Dievs! Es lūdzos, lai Tu māci manu vīru kontrolēt viņa dusmas un viņa valodu, lai viņš patiešām būtu „čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties”. (Jēk 1, 19) Es lūdzos, lai mans vīrs būtu „kungs pats pār savu garu un sirdi” (Sak 16, 32), lai viņš nekad nebūtu rupjš pret tiem cilvēkiem, kas viņu nokaitinājuši, lai viņš labāk mierīgi aizstāvās nekā ar visu garu metās ķildoties, es lūdzu, lai viņa uzvedība būtu pacietīga. Kungs, es lūdzos, lai mans vīrs pievērš vienādi lielu uzmanību gan sava fiziskā spēka attīstīšanai, gan sava garīga spēka attīstīšanai – sevis disciplinēšanai.
Mīļais Dievs, māci manu vīru kontrolēt viņa valodu. Tu teici, ka „mīlīga valoda lauž kaulus” (Sak 25, 15), tāpēc es lūdzu, ka mans vīrs prastu runāt laipni, ka viņš prastu izmantot laipnus, labus un maigus vārdus, kad viņam jādod rīkojumi citiem. Es lūdzu, lai viņš būtu labs klausītājs, lai viņš prastu uzklausīt, sadzirdēt, ko kāds cits viņam saka. Es lūdzos, lai viņš „pasludina Dieva vārdus, uzstājas laikā, nelaikā, norāj, brīdina, paskubina ar visu pacietību un macību”. (2 Tim 4, 2)
Es lūdzos, mīļais Tēvs, lai arī mani Tu māci kontrolēt savu raksturu, dusmas, valodu. Lai mani darbi runā skaļāk kā mani vārdi. To lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Sešpadsmitā diena

Debesu Tēvs! Šodien es Tev lūdzos, lai Tu sagatavo mana vīra sirdi jebkādiem pārdzīvojumiem un grūtībām, kas gadīsies viņa ceļā. Es lūdzos, lai visos pārbaudījumos viņš paliktu uzticīgs Tev un pacietīgi gaidītu. Es lūdzos, ka viņš „netaptu kūrts, bet sekotu tiem, kas ar ticību un pacietību iemantos apsolījumus” (Ebr 6, 12)! Tu teici, ka „visi jūs ienīdīs Mana Vārda dēļ; bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.” (Mk 13, 13) Stiprini mana vīra sirdi, Kungs, lai viņš pacietīgi seko Tev, lai viņš neatmet Tevi un Tavus baušļus savos sarežģījumos un sastopoties ar šķēršļiem. Es pazemīgi lūdzos, lai Tu dod manam vīram „svēto izturību, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību.” (Atkl 14, 12) Labais Dievs, sargi un stiprini arī manu sirdi, lai Sātans nespētu ievilināt savos valgos un nespētu likt man noticēt viņa meliem. To visu es sirsnīgi lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Septiņpadsmitā diena

Mīļais Jēzu! Šodien, uzlūkojot Tevi un pārdomājot Tavas dzīves piemēru, es lūdzos, lai mans vīrs būtu laipns. Mēs nevaram izvairīties no cilvēkiem, kas mums nepatīk vai dara pāri, tādēļ es lūdzu, ka brīžos, kad mans vīrs ir kopībā ar šādiem cilvēkiem, viņš vienmēr paliktu laipns pret viņiem. Es lūdzos, lai viņš „mīl savu ienaidnieku un dara labu, atmaksu negaidīdams”, lai viņš ir „žēlīgs, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs.” (sal. Lk 6, 35-36) Es lūdzos, lai viņš izturas pret cilvēkiem laipnāk nekā viņi būtu pelnījuši. Es lūdzos, lai viņš „kā Dieva izredzētais, svētais un mīļotais, tērpjas sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā”, lai mēs „cits citu panestu un cits citam piedotu, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.” (Kol 3, 12-13) Liec mana vīra sirdī dziļas alkas pēc piedošanas sniegšanas un lūgšanas! To visu lūdzu arī par sevi.
Mana sirds gavilē priekā par visu labo, ko Tu dod man! Es Tev pateicos, ka Tu uzklausi manu lūgšanu un ka Tu neesi vienaldzīgs pret manas sirds saucieniem. Es Tev pateicos par vīrieti, kuru esi mani izredzējis. Es slavēju Tevi par visu darbu, ko Tu veic manā un viņa pārveidošanā. Amen.

Astoņpadsmitā diena

Labais, Visaugstais Dievs! Es lūdzos par visām situācijām mana vīra dzīvē, kad viņš ticis sāpināts. Dziedini rētas, ko šie ievainojumi atstājuši. Māci viņam turpmāk laipni un lēnprātīgi panest pārdzīvojumus. Es lūdzos, lai mans vīrs ir „laipns un žēlsirdīgs, piedod citiem, kā arī Dievs Kristū mums ir piedevis” (Efez 4, 32), brīžos, kad kāds viņu ir aizvainojis. Es lūdzos, lai manam vīram ir „maigas labsirdības pilnas acis”, kas tiek svētītas, „jo cilvēks ar tādu aci dod no savas maizes arī nabagiem” (Sak 22, 9) – dari, lai mans vīrs varētu un gribētu palīdzēt tiem, kas nonākuši grūtībās un nabadzībā. Es lūdzos, lai mans vīrs „svētī tos, kas viņu vajā, svētī un nenolādē” (sal. Rom 12, 14)! Es lūdzos, lai mans vīrs izturas laipni pret kolēģi, paziņu, partneri, kas bijis netaisnis vai krāpis viņu, lai viņš „nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenas pēc tā, kas labs”. (1 Tes 5, 15) Es lūdzos, lai viņš atrod laipnus vārdus savā sirdī tiem, kas ir norūpējušies. Es lūdzos, lai viņš „žēlo pat savus lopus” (Sak 12, 10)! Kungs, dari viņa sirdi maigu, lai tajā nav ne kripatas cietsirdīguma un nežēlības!
Dievs, paplašini arī manas sirds robežas, šķīstī Savās Svētajās Asinīs manu sirdi no cietsirdības un neiejūtības. To visu es žēlīgi lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Deviņpadsmitā diena

Varenais Dievs! Es Tev no visas savas sirds un dvēseles pateicos, ka pārveido mana vīra sirdi, ka viņš „neraugās uz savām, bet arī uz citu vajadzībām” (Filip 2, 4)! Kungs, Tu esi teicis brīnišķīgi skaistus vārdus: „Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ikkatru jūgu? Vei ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvākā, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs. Kad tu sauksi, Tas Kungs tev atbildēs; kad tu sauksi pēc palīdzības, Tas Kungs sacīs: redzi, še Es esmu! Kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, zemiskuma pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās runas, kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs gaiša kā pusdiena. Un Tas Kungs tevi veinmēr vedīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.” (Is 58, 6-11) Kungs, iesēj dziļi gan manā, gan mana vīra sirdī šos vārdus, lai mēs tos atminamies ikreiz, kad vēlamies būt nelaipni! Paldies Tev, Dievs, ka māci, kā būt laipnam un vienmēr pastāvēt Tavā žēlastībā. Amen.

Divdesmitā diena

Mīļais Tēvs debesīs! Šodien mana lūgšana ir par mana vīra labprātību. Dievs, es zinu, ka grēka dēļ mēs visi esam pazaudējuši to labprātību, kura mums bija radīšanas brīdī, tādēļ es Tev lūdzos, māci gan man, gan manam vīram ikdienas tiekties pēc tādas uzvedības, kas atbilst Taviem baušļiem un likumiem. Liec mums abiem nepārtraukti izvēlēties sekot Tev! Es lūdzos, lai mans vīrs būtu „viesmīlīgs, laba mīļotājs, prātīgs, taisns, svētbijīgs, savaldīgs” (Tit 1, 8), lai viņš būtu „paraugs labos darbos, mācībā bezviltīgs un cienījams, veselīgos vārdos nevainojams, lai tas, kas stājas pretim, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par viņu sacīt” (Tit 2, 7-8)! Kungs, kā būt labprātīgam, Tu mums māci Bībelē – „visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” (2 Tim 3, 16-17) Dievs, Tu mums esi skaidri noteicis, ko Tu no mums prasi – „darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā!” (Mih 6, 8) Kungs, dari, ka gan es, gan mans vīrs vienmēr meklētu atbildes Tavā Vārdā! Dari, lai mēs cītīgi lasītu Tavu Vārdu, ņemtu to vērā un ļautu tam sevi pārveidot! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Divdesmit pirmā diena

Tēti! Lai mans vīrs spētu būt par pierādījumu labprātībai un labestībai, es lūdzos, lai viņš spētu atšķirt labo no ļaunā un vienmēr izvēlētos labo. Es lūdzu, lai viņš „pārbauda visu; kas labs, to patur! Atraujas no visa, kas ļauns.” (1 Tes 5, 21-22) Es lūdzos, lai viņš bieži lūgtos un pieņemtu lēmumus apdomīgi, meklējot atbildes Tavā Vārdā. Es lūdzos, lai Viņš ieklausās un rīkojas pēc Tava prāta pat tad, ja viņam tas nepatīk. Es lūdzos, ka visi viņa darbi un spriedumi ir saskaņā ar Tavu Vārdu, ar Tavu mācību.
Mīļais Dievs, es lūdzos, lai mans vīrs vienmēr darītu citiem labu, kad viņam ir tāda iespēja, jo „tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.” (Sak 3, 27) Es lūdzos, lai viņš atzīst, ko ļaunu ir darījis, to sirsnīgi nožēlo un lūdz Tavu piedošanu, lai viņa pāridarījumi varētu tikt laboti. Es lūdzos, lai viņš nekad nemēģinātu attaisnot vai dot racionālu izskaidrojumu saviem pārkāpumiem, saviem grēkiem. Es lūdzos, lai viņš neizsmej un necienīgi neizturas ne pret vienu, kas izvēlas labo. Kungs, piepildi viņa sirdi ar labo, jo „labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu. Jo no sirds pārpilnības mute runā.” (Lk 6, 45) Dievs, ielej manā sirdī Savu Mīlestību, lai mana mute vienmēr teiktu Tavu godu. To visu lūdzos caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu! Amen.

Meitenēm:

Pēdējā lūgšanu nedēļa ir mazliet garāka kā iepriekšējās, bet jūs jau esat "ietrenējušās" lūgties, tāpēc domāju, ka arī mīlestībā lūgsieties pēdējo daļu. Paldies par izturību un sirds kopā būšanu.
Dievs ir fantastisks un Viņš dzird mūsu katras saucienu un sirds ilgas. Es ticu, ka mēs saņemsim to, pēc kā tā ilgojamies. Lai Dievs piepilda mūsu sirdis ar bezgalīgu mīlestību!

CETURTĀ NEDĒĻA
Divdesmit otrā diena

Mīļais Tēti debesīs! Šodien mana lūgšana ir par to, lai mans vīrs būtu uzticīgs. Lai viņa uzticība būtu vienādi liela gan Tev, Dievs, gan man, viņa sievai. Lai saistības, kuras viņš uzņēmies, balstītos uz apsolījumu, nevis mirkļa emocijām. Es lūdzos, Kungs, lai mans vīrs būtu uzticīgs saistībās, šķīstībā, grūtībās un ticībā uz Tevi, Dievs.
Kungs, es Tev lūdzos par sava vīra šķīstību. Dari šķīstu viņa sirdi, domas, garu un ķermeni. Es lūdzos, lai šķīstība viņam būtu vērtība un viņš spētu novērtēt to, ka esmu saglabājusi sevi nevainīgu – kā dāvanu viņam. Es lūdzu, lai viņš cienītu manu izvēli dzīvot šķīstībā un arī pats tādā dzīvotu. Lai viņa acis ir pievērstas man un Tev, Dievs. Tu esi teicis „miesas spīdeklis ir acs; ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet, ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa.” (Mt 6, 22-23) Kungs, es lūdzos, lai mans vīrs atbrīvojas no jebkāda veida netiklības – vārdos, darbos, domās. Šķīstī viņu savās svētajās asinīs! Iemāci viņu disciplinēt sevi! Apgaismo viņu, lai viņš meklē grēku piedošanu, ja ir pārkāpis laulību, jo Tu pats esi teicis, ka „tas, kas ar cita sievu laulību pārkāpj, tas ir neprātis; tas savu dzīvību ved pazudināšanā.” (Sak 6, 32) Es lūdzu, lai manam vīram „bauslis ir gaismeklis” un viņš tiktu pasargāts „no ļaunas sievas un no mīkstas un lokanas svešas sievietes mēles” (Sak 6, 23-24)!
Mīļais Dievs, Tu teici, ka „cerība un kādu neuzticamu cilvēku bēdu laikā ir kā sapuvis zobs un paslīdējusi kāja” (Sak 25, 19), tādēļ es lūdzos, lai es varētu uzticēties un paļauties uz savu vīru. Lai viņš būtu mans uzticams palīgs grūtību brīžos.
Dievs, es lūdzos, lai mans vīrs vienmēr būtu uzticīgs Tev. Lai viņš nēsā redzamas zīmes, kas apliecina ticību Tev, lai viņš „tās redzēdams, pieminētu visus Tā Kunga baušļus un tos pildītu, un nestaigātu sava paša sirdsprāta vadīts un nesekotu sava paša acīm, kas netikli iekāro cita lietas, bet lai pieminētu un pildītu visus Tavus baušļus un būtu svēts savam Dievam” (Sk 15, 39-40). Tu esi apsolījis, ka tas, „kas To Kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti.” (Sak 14, 26) Es lūdzos, lai mans vīrs tur Tev dotos solījumus un ir dievbijīgs.
Es lūdzos, Kungs, dari arī mani šķīstu! Palīdzi man saglabāt savu nevainību un šķīstību, lai es spētu patiesi mīlēt savu vīru un dāvāt viņam sevi laulībā. Palīdzi man vienmēr palikt uzticīgai Tev, pat ja esmu nokļuvusi grūtībās un pārbaudījumos. Paldies Tev, Dievs, par žēlastībām un spēku, ko Tu man tik bagātīgi dāvā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Divdesmit trešā diena

Žēlsirdīgais Dievs! Šodien es lūdzos, lai mans vīrs būtu lēnprātīgs. Lai viņam piemistu maiga daba un viņš prastu atbildēt un rīkoties apdomīgi un laipni. Lai uz dusmām viņš atbild ar laipnību un strīdos saglabā mieru, tā vietā, lai kļūtu agresīvs, pavēlošs un tāds, kas grib izrīkot. Es lūdzos, lai viņš dzīvotu „visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, citus panesdams mīlestībā” (Efez 4, 2). Es lūdzos, lai viņš „mācās no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un sirds pazemīgs;” tad viņš „atradīs atvieglojumu savai dvēselei.” (Mt 11, 29)
Es sirsnīgi lūdzu, lai manam vīram piemistu arī atturība. Lai viņš, „apjozis savus prāta gurnus un modrs būdams, liktu savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas mums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies.” Lai viņš „kā paklausīgs bērns neveido savu dzīvi pēc kārībām, bet sekodams Svētajam, arī pats taptu svēts visā dzīvošanā.” (Sal 1Pēt 1, 13-15)
Tu, Dievs, esi tik gudri mūs pamācījis un caur Salamanu parādījis, ko no mums sagaidi, tādēļ es lūdzu, lai mans vīrs respektētu Tavā Vārdā izteikto aicinājumu uz atturību no intīmām attiecībām līdz laulībai. Es lūdzos, lai viņš būtu atturīgs strīdos – neiekaistu dusmās, ļautu „pēdējam vārdam” nebūt viņa vārdam, atļautu kādam kļūdīties mīļā miera labad. Es lūdzu, lai viņš ieklausītos manī, vienmēr noklausītos līdz galam, ko es viņam saku. Es lūdzu, lai viņš izteiktu savu viedokli, bet lai neieslīgtu pašlepnā monologā. Es lūdzos, lai viņa valoda nekad nebūtu nepiemērota, pārāk skaļa vai bezkaunīga, nepiemērota situācijai. Es lūdzos, lai viņš ar atturību izturētos arī pret savām finansēm – lai viņš meklētu veidus, kā nopelnīt un uzturēt savu ģimeni, taču nedzītos pēc pārmērīgas un nevajadzīgas bagātības. Es lūdzu, lai viņš būtu atturīgs attiecībā pret alkoholu, lai viņu nepārņemtu negausība ne ēšanā, ne dzeršanā. Es lūdzos, lai viņš nepazemo un neizsmej otru cilvēku, lai atturās no citu kritizēšanas, bet labāk izceļ labo, kas viņos ir.
Dievs, es Tev lūdzu ļoti daudz. Es pateicos, ka Tu tik pacietīgi uzklausi manas lūgšanas. Ja tā ir Tava griba, lūdzu piepildi manas lūgšanas un manus visdziļākos sirds saucienus! Pateicos, ka Tu pārveido mani. Es Tevi ļoti mīlu! To visu es lūdzu caur Jēzu Krsitu, mūsu Kungu. Amen.

Divdesmit ceturtā diena

Skaistais Dievs! Mana lūgšana šodien ir par to, lai Tu šķīstī mana vīra muti. Lai viņš runātu atbildīgi – lai nestāsta melus, lai nebaumo, lai viņa runa ir uzticības pilna, jo „kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka, bet, kas savu muti savada, tas ir gudrs.” (Sak 10, 19) Es lūdzu, lai mans vīrs prastu glabāt noslēpumus un lai viņš nerunātu tukšu. Es lūdzu, lai mana vīra mute „runā patiesību”, un „viņa lūpas ienīst visu bezdievīgo” un „pauž dziedinātāja atziņas” (Sak 10, 32). Lai visas viņa „valodas ir taisnas un īstas” (Sal. Sak 8, 6-8). Lai viņš neizmanto mīlīgu valodu sava labuma iegūšanai, bet izsaka patiesus komplimentus īstajā laikā un vietā. Es lūdzu, lai no viņa mutes neiznāk lāsti un lamuvārdi, bet viņa valoda būtu „tīra un šķīsta”. Es lūdzos, lai viņš nevienu neizsmietu, nepazemotu, nenicinātu savos vārdos – ne tieši, ne aiz muguras, ne slēpjot to izsmalcinātā humorā. Kungs, dari, lai visi viņa vārdi nestu svētību.
To lūdzu arī par sevi – no labas sirds iznāk labi vārdi, tādēļ dari arī manu sirdi labu un tīru, lai es varu runāt svētības pilnus vārdus. To pazemīgi lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Divdesmit piektā diena

Labais Dievs! Es lūdzos, lai manam vīram būtu laba slava, lai tad, kad mēs draudzēsimies un apprecēsimies, es varētu lepoties, ka esmu viņa draudzene un sieva, jo „laba slava der labāk nekā liela bagātība, un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu.” (Sak 22, 1) Savā Vārdā Tu esi norādījis, kas dara cilvēkam godu citu ļaužu vidū, tādēļ es lūdzos, lai mans vīrs „nēsātu Tavus baušļus valdziņā pakārtus ap kaklu un uzrakstītu tos uz savas sirds plāksnes” (Sak 3, 3), lai viņa valoda „ir kā dziedinātāja zāles” (Sak 12, 18), lai viņš „dotu taisnīgus padomus” un „runātu vaļsirdīgi” (Sak 16, 18), lai kalpotu un sekotu Kungam „taisnībā, mierā un priekā Svētajā Garā” (Rom 14, 17), lai viņš „cenšas būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu” (2Tim 2, 15), un lai viņš „dzīvotu krietni (godīgi) pagānu starpā, lai tie, kas viņu aprunā kā ļaundari, redzētu viņa labos darbus un pagodinātu Dievu” (1Pēt 2, 12)! Dievs, Tu apsolīji, ka taisnajam, kas „staigā savā sirds skaidrībā”, arī „viņa bērniem pēc viņa būs svētība un labi klāsies.” (Sak 20, 7) To es Tev sirsnīgi lūdzu – lai man nav jākaunās par sava vīra slavu!
Kungs, svētī manu vīru ar patiesiem un cienījamiem draugiem! Esi klātesošs viņa un viņa draugu kompānijā, kā Tu „esi kopā ar taisno cilti” (Ps 14, 5)! Es lūdzos, lai viņa draugi būtu uzticami, jo „ja viņi krīt, tad viens lai palīdz otram atkal tikt uz kājām.” (Māc 4, 9) Es lūdzos, lai viņa draugi būtu gudri un spētu dot viņam saprātīgus padomus, tāpat kā viņš mācētu tos pamācīt gudrībā, jo „draugs ir sirdij mīļš sava padoma dēļ” (Sak 27, 9). „Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus” (1Kor 15, 33), tāpēc es lūdzos, ka mans vīrs mācētu izvēlēties tādus draugus, kas dotu viņam labumu, nevis vestu pazudināšanā. Ja arī viņam kādreiz gadās iedraudzēties ar kādu, kas nav taisnīgs, tad lai šī draudzība caur manu vīru ved šo cilvēku pie Dieva.
Kungs, es lūdzos, lai mans vīrs prastu pavadīt laiku vienatnē, bet arī lai viņš „nenorobežojas no citiem un neturas pats par sevi”, jo „tas meklē savu iegribu un pretojas visam, kas labs.” (Sak 18, 1) Es lūdzu, lai mans vīrs būtu viesmīlīgs un labsidrīgs pret saviem tuvākajiem, lai es varētu izbaudīt viņa sabiedrību visu savu dzīvi.
Bet pāri visam, es lūdzos, lai mana vīra labākais draugs būtu Tu, mīļais Dievs! Tu teici, ka „jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu.” (Jņ 15, 14) Dari, Kungs, manu vīru par savu draugu!
Es lūdzos arī par sevi – lai mani darbi, vārdi un domas nestu tādu slavu, kas pagodina Tevi. Iemāci mani būt draudzīgai, nenoslēgties cilvēkiem un neatstumt nevienu, kam vajadzīga palīdzība. To visu es lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Divdesmit sestā diena

Mīļotais Tēti! Šodien es lūdzu Tevi svētīt manu vīru ar gudrību, jo tam, „kas atrod gudrību” un „dabū sev skaidru prātu”, „tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko es varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas; pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā.” (Sak 3, 13-18)
Kungs, es lūdzos, lai mans vīrs nebūtu skaudīgs. Lai ikvienā situācijā viņš darītu visu, ko spēj, un būtu apmierināts ar rezultātu, nevis nepārtraukti neauglīgi salīdzinātu sevi ar citiem. Es lūdzu, lai viņš „prastu būt zems, prastu dzīvot pilnībā, prastu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu”(Sal. Fil 4, 12), tā lai viņš apjaustu, ka „nav nekā labāka kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā, pievienodams tam atzinumu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks, neraugoties uz nepārtruakto sava mūža piepūli, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi arī bauda.” (Māc 3, 12-13) Es lūdzu, lai viņš nejūt skaudību ne pret vienu cilvēku, kas viņam apkārt. Tā vietā, lai viņa sirds pildās ar pateicību un slavu Tev, Dievs!
Un visbeidzot, es lūdzu, lai manam vīram nepiemistu netikums kurnēt par visām dzīves situācijām. Lai viņš meklē labo un izvairās no ļaunā, lai viņš nevēlētos ieslīgt žēlošanā un vaidēšanā par katru savu dienu.
Mīļais Dievs, kas esi man visdārgākais! Iznīcini manī vēlmi aspskaust citus, vēlmi kurnēt par dzīvi. Kungs, es taču esmu Tava meita! Piepildi mani ar savu Svētā Gara gudrību! To visu es sirsnīgi lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Divdesmit septītā diena

Skaistais Dievs! Šodien mana lūgšana ir par to, lai mans vīrs spētu saprātīgi uztver pamācības un pārmācīšanu, kas veikta viņa labumam. Kā mīlošs tēvs, Tu, Kungs, bieži liec mums manīt, ka mūsu uzvedība neatbilst Taviem likumiem. Tādēļ es lūdzu, ka brīžos, kad Tev būtu jāpamāca mans vīrs, viņš spētu uz šīm pamācībām reaģēt ar gudrību, ne spītību. Es lūdzu, lai mans vīrs „uzklausa pamācības un pieņemas gudrībā” (Sak 15, 32), atzīstas savos ļaunajos darbos un „turpmāk tā vairs nedara, jo tad tas saņems žēlastību” (Sak 28, 13). Es lūdzos, ka Tu uzklausītu manu vīru, piedotu viņam viņa pārkāpumus, un dziedinātu viņa dvēseli. Es lūdzu, lai viņš nekad ar apvainošanos vai aizvainojumiem nepieņem kādu, kas viņu taisnīgi pamāca labajam. Es lūdzu, lai viņš nekad nenicina un nenīst labo, kā arī nepadodas ļaunajam. Es lūdzu, lai viņš neņirgājas par kādu, kas viņu taisnīgi soda. Es lūdzu, lai viņš vienmēr ir gatavs izpirkt savu vainu, ja pats būs kādu apvainojis vai aizskāris. Es lūdzu, lai viņš nekad nevainotu Tevi, Dievs, pie tā, ka pats izdarījis nepareizo izvēli, bet gan atzītu savas kļūdas. Es lūdzu, lai viņš mācās no savām kļūdām un neatkārto tās. Es lūdzos, lai viņš atzīst savu vainu brīdī, kad ir pieķert kļūdoties, nevis noliedz to un ignorē kā nebijušu. Un visbeidzot es lūdzu, lai viņš nenocietina savu sirdi pamācībām, bet ļaujas gudram padomam, jo Tu esi teicis: „Kas pārmācību pieņem, ir ceļā uz dzīvību, bet, kas neievēro brīdīnājumu, tas maldās.” (Sak 10, 17)
Kungs, šodien mana lūgšana ir arī par mana vīra finansēm. Es Tevi lūdzu, Kungs, svētī manu vīru finansiāli un palīdzi viņam sakārtot un pārvaldīt viņa naudas lietas. Lai viņš ir devīgs „un labprāt piešķir no savas mantas citiem, un tomēr viņam arvienu vairāk krājas” (Sak 11, 24), taču lai viņš ir arī saprātīgs. Lai viņš krāj naudu vajadzībām, taču, lai maksā 10 tiesu baznīcai, lai palīdz tiem, kas trūkumā, daloties ar to, kā viņam ir gana. Lai viņš priecājas par savu bagātību un nekurn, ja viņam pietrūkst, bet meklē veidus, kā nopelnīt, tai pat laikā nedzenoties pēc pārmērīgas bagātības. Lai viņš pelna savu algu tikai godīgos ceļos un priecājas par visām žēlastībām, ko Tu viņam esi devis. „Labāks ir mazumiņš ar Tā Kunga bijāšanu, nekā liela manta, kam nemiers un raizes klāt.” (Sak 15, 16) Dievs, dod manam vīram visādas bagātības – gan materiālās, gan nemateriālās. Visvairāk svētī viņu ar gudrību, jo „gudrības pavēnī cilvēks jūtas tikpat droši paslēpts kā naudas pavēnī” (Māc 7, 12).
Mīļais Dievs, māci arī mani ar pazemību izturēties pret Tavām pamācībām. Iemācī mani mācīties no kļūdām un vienmēr meklēt izlīgšanu. Māci mani uzņemties atbildību par savu dzīvi – kā garīgo, tā materiālo. To visu es lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Divdesmit astotā diena

Labais, žēlsirdīgais Dievs! Šodien es gribu lūgties par sava vīra attiecībām – jo sevišķi, par attiecībām ar Tevi, Dievs, un attiecībām ar viņa vecākiem.
Es Tev sirsnīgi lūdzu, lai mans vīrs nebūtu „burta kalps”, bet patiešām būtu nodibinājis patiesas un dzīvas attiecības ar Tevi. Lai viņš „priecājas par Taviem baušļiem, jo tie viņam ir mīļi. Lai viņš izstiepj savas rokas pēc Taviem baušļiem, ko viņš mīl, un pārdomā Tavus likumus ik dienas” (Sal. Ps 119, 47-48). Lai Tavs Vārds ir viņam karte dzīves ceļos, padomdevējs. Kungs, es lūdzos, ka es ar savu vīru varētu kopā lasīt Bībeli, pārdomāt Tavu Vārdu un likumus, kopā rast risinājumu problēmām. Dievs, pierādījums attiecībām ar Tevi, ir mīlestība, kas redzama darbos, vārdos, attieksmē. Es lūdzos, lai mans vīrs patiesi mīlētu Tavu Līgavu – Tavu Baznīcu un visus tās locekļus. Jo Tu pats esi teicis, ka „no tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā” (Jņ 13, 35). Es lūdzu, lai viņš kalpo savai Baznīcai un tās locekļiem ar talantiem un dāvanām, kuras Tu esi viņam devis. Lai Tava Baznīca ir viņam svētuma templis, miera templis, patvērums. Dod viņam labus draugus kristiešus, lai viņš nekad nebūtu viens savā ticībā, bet grūtībās un šaubu brīžos, viņu stiprināts, varētu atkal apzvērēt patiesu un dziļu mīlestību Tev, labais Dievs!
Otra mans lūgums šodien ir par mana vīra attiecībām ar viņa vecākiem. Tu skaidri esi devis likumu, Dievs: „Godā savu tēvu un māti – tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvosi virs zemes.” (Efez 6, 2-3) Mēs visi esam grēcīgi cilvēki un visi esam pieļāvuši kļūdas. Tādēļ es lūdzu, lai mans vīrs nemeklētu vainu savos vecākos, bet pateiktos par visu labo uzupurēšanos, ko viņi viņa labā darījuši. Lai mans vīrs meklē izlīguma ceļu ar saviem vecākiem, lai piedod viņu pārinodarījumus un meklē dziedināšanu Tevī, Kungs. Es lūdzu, ka mans vīrs apdomīgi izvērtētu visas mācības, ko saņēmis no saviem vecākiem, pateiktos viņam un labo paturētu tās arī savā dzīvē un lēmumos. Es lūdzos, lai viņa darbi nenestu sliktu slavu viņa vecākiem, jo „gudrs dēls iepriecina savu tēvu, bet nesaprātīgs cilvēks ir savai mātei kauns.” (Sak 15, 20) Es lūdzos, lai mans vīrs nekad nerunātu ļaunu par saviem vecākiem, pat tad, ja viņu domas stipri atšķiras, jo „kas savu tēvu un māti lād, tā gaismeklis apdzisīs visdziļākā tumšuma vidū.” (Sak 20, 20) Es lūdzos, lai mans vīrs ciena savu vecāku īpašumus un mantu un nedomā, ka viss, kas pieder viņiem, automātiski pieder arī viņam, jo „kas savai mātei vai savam tēvam kaut ko atņem, tas ir līdzīgs slepkavam” (Sak 28, 24). Kungs, es lūdzos, lai mans vīrs meklētu veidus, kā palīdzēt saviem vecākiem, atbalstīt viņus, jo „kas negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu.”
(1Tim 5, 8)
Mīļais Dievs, es lūdzu, lai arī manas un Tavas attiecības kļūst dziļākas ar katru elpas vilcienu. Lai katrs mans sirdspuksts ir apliecinājums Tavam spēkam, mūsu kopīgai mīlestībai. Velc mani tuvāk Savai sirdij ik brīdi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Divdesmit devītā diena

Mīļais Dievs! Šodien mana lūgšana ir par mana vīra rakstura īpašībām, kas ietekmē viņa attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Es lūdzu, lai mans vīrs nekad neatmaksātu labu ar ļaunu, jo „kas labu atlīdzina ar ļaunu, no tā nama ļaunums neatstāsies.” (Sak 17, 13) Es lūdzu, lai mana vīra sirdī vienmēr būtu mīlestība uz citiem cilvēkiem, jo „bezdievīga dvēsele kāro ļaunu; tuvākais neatrod žēlastību viņa acīs.” (Sak 21, 10) Es lūdzos, lai mans vīrs nekad nepriecātos par kāda nelaimi vai nemēģinātu gūt labumu no cita bēdām, jo Tu mums esi licis „nepriecājieties, kad jūsu ienaidnieks krīt, un lai jūsu sirds nelīksmotos par viņa nelaimi.” (Sak 24, 17) Es lūdzos, lai mans vīrs nemeklē atriebību, kad kāds viņam nodarījis pāri. Es lūdzos, lai mans vīrs būtu līdzjūtīgs un uz citiem cilvēkiem skatītos ar sirds acīm. Lai viņš redz, kāda palīdzība citiem nepieciešama un lai viņa uzmundrinājumi bēdās nav vieglprātīgi un neatbilstoši, jo „kas apbēdinātai sirdij dzied dziesmas, ir līdzīgs tādam, kas novelk savas drēbes aukstā dienā” (Sak 25, 20), bet gan prātīgi un trāpīgi. Es lūdzu, lai mans vīrs nejauktos citu cilvēku darīšanās, jo „kas iziet citu priekšā un iejaucas svešās nesaskaņās, ir kā tāds, kas suni plēš aiz ausīm.” (Sak 26, 17) Es lūdzos, Kungs, lai mans vīrs respektētu autoritātes un laicīgo varu. Lai viņš ievēro gan Tavus, gan valsts likumus. Lai viņš „dod katram , kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa.” (Rom 13, 7)
To visu lūdzu arī par sevi, Kungs. Arī manā raksturā ir daudz nepilnību, tāpēc lūdzu, lai Tu man palīdzi tās ieraudzīt un pārveidot. Es gribu labi saprasties ar apkārtējiem cilvēkiem un visur, kur eju, liecināt par Tevi, Kungs. Pārveido mani tā, lai es aizvien vairāk varētu izstarot Tevi, Dievs! To visu es pazemīgi lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Trīsdesmitā diena

Mīļais Tēti! Šodien es lūdzos par manu un mana vīra savstarpējo saskaņu. Es zinu, Dievs, ka laulības dzīve nav viegla, ka mīlestība ir apzināta izvēle darīt otram to, kas viņam ir patiesi labs. Es zinu, ka arī man ar vīru ik pa laikam var gadīties sastrīdēties, bet es lūdzu, lai par spīti strīdiem, mēs saglabātu saprašanos un cieņu vienam pret otru.
Kungs, es lūdzos, lai ne mans vīrs, ne es, nekad pārmērīgi nelietotu alkoholu. Tu esi norādījis, ka „sāpes un gaudas, ciešanas, asas nesaskaņas, sūdzēšanās, brūces bez kāda pamata, neskaidras acis” ir pie tiem, kas „vēlu sēž pie vīna kausa”. Pēc tam „tas kož kā čūska un dzeļ kā odze. Cilvēka acis tad skatīsies pēc citām un svešām sievām, un viņa sirds runās pavisam aplamas lietas.” (Sal. Sak 23, 29-33) Kungs, esi Tu mūsu prieka avots, lai mums nekad nebūtu jāmeklē iepriecinājums alkoholā.
Kungs, es lūdzu, lai Tu svētītu mūsu laulību ar bērniem, jo „bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.” (Ps 127, 3) Es lūdzu, lai mans vīrs vēlētos bērnus, lai viņš gribētu kuplu ģimeni. Svētī viņu un apveltī ar gudrību un atbildību bērnu audzināšanā.
Kungs, Tu esi teicis, ka „viss ir atļauts, bet ne viss der” (1Kor 6, 12), tāpēc es lūdzu, lai manam vīram nebūtu nekādu atkarību. Jēzus Kristus vārdā un Viņa Svēto Asiņu spēkā es salaužu un pārcērtu jebkuru atkarību, kas ir manam vīram – vai tā būtu kāds sporta veids, vai datorspēles, vai pārmērīga nodošanās darbam, vai azartspēles, vai TV un filmas, vai smēķēšana, vai kāds hobijs, vai kāds brīvā laika pavadīšanas veids. Kungs, ienāc manā vīrā ar dzīvību un dari jaunu viņa garu, lai to nenomocītu nekāda kalpība atkarībām.
Dievs, ir ļoti daudz lietu, par kurām man ir stingri spriedumi un nostāja. Tādas lietas ir arī manam vīram. Tu esi pavēlējis, ka „ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem” (Rom 12, 18), tādēļ es lūdzu, ka mēs spētu rast kopīgu valodu ne tikai svarīgos dzīves jautājumos, bet arī sīkās un ikdienišķās lietās. Lai mūsu strīdi neizceļas par sīkumiem, bet mēs mācētu uzupurēties otra labumam. Tomēr, ja iespējams, dod, Kungs, ka mūsu starpā valda vienprātība dažādās ikdienišķās lietās.
Un visbeidzot, mīļais Dievs, es lūdzos, lai mūsu laulība patiešām ilgtu mūža garumā. Par spīti grūtībām un pārbaudījumiem, lai mēs vienmēr skatītos viens uz otru mīlestības pilnām acīm. Lai mūsu laulība pagodinātu Tevi un mēs būtu mīlestības paraugs mūsu bērniem. Es lūdzu, lai mūsu sirdīs neapdziest tā liesma, kura iedegsies mūsu satikšanās brīdī. Kungs, svētī, sargā un saudzē mūsu laulību un mīlestību! Kungs, dari, lai mēs abi ātrāk satiktos. To visu es Tev lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Trīsdesmit pirmā diena – lūgšanas pēdējā diena

Mīļais, labais, brīnišķīgais Dievs! Tu esi Brīnumu Ķēniņš! Tu esi Godības Ķēniņš! Tu vienīgais esi visas slavas cienīgs! Kungs, Tu esi viss mans iepriecinājums, mans patvērums, mans mierinājums, mana līksmība, mana mīlestība! Mana dvēsele slavē Tevi un mana sirds ir pateicības pilna Tev, Kungs! Es pateicos, ka esi ievedis manā dzīvē īpašu un dārgu cilvēku, kuru esi paredzējis man par vīru. Es pateicos Tev, Dievs, par visu brīnišķīgo darbu, kuru Tu esi veicis gan pie viņa, gan pie manis. Es pateicos Tev, Dievs, ka Tu vēlies, lai mēs esam laimīgi, lai mēs esam mīlēti un mīloši. Paldies Tev, Kungs, par šo apsolījumu: „Es tiem piešķiršu vienādas sirds domas un vienādu dzīves ceļu, lai tie Mani bīstas visu savu mūžu sev un saviem bērniem par svētību.” (Jer 32, 39) Kungs, ved mani ar katru mirkli tuvāk tam cilvēkam, kuru esi man paredzējis. Māci mani būt par labu sievu un brīnišķīgu mammu saviem bērniem. Māci mums mīlēt vienam otru un Tevi ikdienas, arvien stiprāk. Es ieaicinu Tevi, Kungs, mūsu attiecībās – nāc un pagodinies mūsu laulībā! To visu es sirsnīgi lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Amen. Amen.