Viņās pastardienas briesmās (procesijas dziesma)

From Prayers
Jump to: navigation, searchPROCESIJAS DZIESMAViņās pastardienas briesmās


Sadegs zeme uguns liesmās ―


Pravieši tā saka dziesmās. Ļaužu prātus bailes nomāks,


Kad uz tiesu Kristus atnāks, 


Visas tautas kopā savāks. 
Taures brīnumainas skanēs, 


Visi cilvēki tās dzirdēs, 


Padebešos krustu redzēs. Mirušie tad augšāmcelsies, 


Tiesas priekšā visi stāsies, 


Trīcot bailēs, kā tiem klāsies. 
Kristus ļaužu gaitas skatīs, 


Atbildi no katra prasīs, 


Taisnu spriedumu tiem sacīs. Viss, kas darīts netaisnībā, 


Pat ja glabāts slepenībā, 


Iztiesāts tiks atklātībā. 
Tiesa pastarā kad sāksies, 


Kur man nabagam tad glābties, 


Ja pat taisnīgie tad bīsies!Jēzu, mūsu Kungs visspēcīgs, 


Saviem ļaudīm vienmēr vēlīgs, 


Esi tiesājot man žēlīgs!
Manis dēļ Tu nesi krustu ― 


Ļaužu grēku smago nastu, 


Lai es žēlastību rastu. Atceries, Kungs, savas sāpes, 


Dvēs’ļu pestīšanas slāpes, 


Dāvā mieru man pēc nāves!
Pirms uz mūžu acis slēdzu, 


Tev, Kungs, savas vainas sūdzu, 


Piedošanu karsti lūdzu. 
Grēkus nožēlojot, vaidu, 


Visu ļauno projām raidu, 


Tavu žēlastību gaidu. Grēciniekiem žēlīgs biji, 


Viņus laipni uzklausīji, 


Cerību man dāvināji. 
Zinu, Kungs, ka neesmu cienīgs, 


Tomēr lūdzu: esi žēlīgs, 


Lai Tavs spriedums man ir saudzīgs!Mani debess mājās vadi, 


Tiesājot, pa labi stādi, 


Žēlsirdīgu vaigu rādi!
Kad tiks notiesāti ļaunie, 


Mani ved, kur mājo svētie ―


Tavi ļaudis izredzētie!Dod man, Kungs, šo žēlastību:


Dzīves laikā ― uzticību, 


Mūža galā ― svētlaimību!
Raudu pilna diena sāksies, 


Kad no trūdiem cilvēks celsies, 


Dieva tiesas priekšā stāsies. Refrēns: Labais Jēzu, dāvā visiem


Dieva mierā aizgājušiem


Debess svētlaimi uz mūžiem!(Procesijas laikā refrēnu atkārto pie katras apstāšanās.) 


PIRMĀ APSTĀŠANĀSP. Kyrie, eleison,


V. Christe, eleison. Kyrie, eleison.


P. Par mūžībā aizgājušo priesteru, bīskapu un citu garīdznieku dvēselēm lūgsim Dievu, sakot TĒVS MŪSU...


P. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 


V. Mūsu sauciens lai nonāk pie Tevis. 


Dievs, kas savus kalpus biji aicinājis par priesteriem un bīskapiem apustuliskajā darbā, mēs Tevi lūdzam, pievieno arī mūžībā viņus savu priesteru saimei. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 


V. Amen. 
OTRĀ APSTĀŠANĀSP. Kyrie, eleison. 


V. Christe, eleison. Kyrie, eleison.


P. Par mūžībā aizgājušajiem mūsu tēviem, mātēm un viņu vecākiem lūgsim Dievu, sakot TĒVS MŪSU...


P. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 


V. Mūsu sauciens lai nonāk pie Tevis. 


Dievs, kas esi mums pavēlējis godāt tēvu un māti, apžēlojies par mūsu mirušajiem vecākiem, piedod viņiem visus grēkus un ļauj mums redzēt viņus laimīgus mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 


V. Amen. 
TREŠĀ APSTĀŠANĀS


P. Kyrie, eleison. 


V. Christe, eleison. Kyrie, eleison.


P. Par mūžībā aizgājušajiem mūsu brāļiem un māsām, radiem un tuviniekiem, draugiem un labdariem lūgsim Dievu, sakot TĒVS MŪSU...


P. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 


V. Mūsu sauciens lai nonāk pie Tevis. 


Dievs, kas cilvēkiem dāvā grēku piedošanu un mūžīgo dzīvi, mēs lūdzam Tavu žēlsirdību mūsu brāļiem, tuviniekiem un labdariem, kas ir atstājuši šo pasauli: ļauj viņiem, iemantojot Vissvētākās Jaunavas Marijas un visu svēto aizbildniecību, nonākt debesu svētlaimē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 


V. Amen. 

CETURTĀ APSTĀŠANĀS


P. Kyrie, eleison. 


V. Christe, eleison. Kyrie, eleison.


P. Par mirušajiem, kas apbedīti šajā un citās mūsu draudzes kapsētās, lūgsim Dievu, sakot TĒVS MŪSU...


P. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 


V. Mūsu sauciens lai nonāk pie Tevis. 


Dievs, kura žēlsirdībā ticīgo dvēseles atrod mūžīgo mieru, dāvā saviem ļaudīm grēku piedošanu, lai tie, kuru miesas šeit vai citur atdusas, tiktu atbrīvoti no visām vainām un priecātos Tevī mūžīgi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 


V. Amen. 

PIEKTĀ APSTĀŠANĀSLibera


(Šo dziedājumu var arī izlaist vai dziedāt latīniski)Pasargā mūs, Kungs un Dievs, 


no pazušanas briesmām, 


kad pienāks diena 


pastarā. Tajā dienā


sagrūs debess un zeme, 


kad atnāksi, lai tiesātu


pasauli ar uguni. Bailes pārņems grēcīgos


un taisnīgos, 


kad būs jāiet Tavā priekšā


saņemt pelnīto algu. Tajā dienā


Sagrūs debess un zeme. Pastardienā, 


tiesas dienā, 


celsies jaunai dzīvei 


dievabērni. Posts un briesmas


Nomāks grēciniekus, 


kad atnāksi, lai tiesātu


pasauli ar uguni. „Mirušajiem piedod,”


Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, 


„lai dzīve mūžīgā


ir viņu alga.”


P. Kyrie, eleison. 


V. Christe, eleison. Kyrie, eleison.


P. Lūgsim Dievu par visiem ticīgiem mirušiem, sakot TĒVS MŪSU...


P. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 


V. Mūsu sauciens lai nonāk pie Tevis. 


Dievs, visu ticīgo Radītājs un Pestītājs, piedod saviem kalpiem visus grēkus un, Baznīcai aizlūdzot, dāvā viņiem apžēlošanu, ko tie gaida no Tevis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 


V. Amen. ESI SVEICINĀTA KARALIENE, 


žēlsirdības Māte, 


kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta. 


Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi. 


Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā. 


Tādēļ, mūsu aizstāve, 


uzlūko mūs savā žēlsirdībā.


Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus, 


Pie Tava dievišķā Dēla. 


Tu žēlīgā un laipnā


Vissvētākā Jaunava Marija.