SV. PATRIKS. RĪTA LŪGŠANA

From Prayers
Jump to: navigation, search

SV. PATRIKS. RĪTA LŪGŠANA
Šodien es ceļos varenā spēkā,

piesaucot Trīsvienību,

ticot Trīsvienībai un

atzīstot Pasaules radītāja vienību.


Šodien es ceļos Kristus piedzimšanas

un Viņa kristīšanas spēkā,

Viņa krustā sišanas un kapā guldīšanas spēkā,

Viņa augšāmcelšanās

un Debesīs uzkāpšanas spēkā,

un pēdējās Tiesas dienas atnākšanas spēkā.

Šodien es ceļos ķerubu karapulku spēkā,

eņģeļu paklausībā,

erceņģeļu kalpošanā,

patriarhu lūgšanā,

praviešu sprediķošanā,

apustuļu sludināšanā,

apliecinātāju uzticībā,

svēto jaunavu nevainībā,

taisnīgo vīru rīcībā.

Šodien es ceļos debesu spēkā,

saules gaismā,

mēness staros,

uguns spožumā,

zibens ātrumā,

vēja straujumā,

jūras dziļumā,

zemes stiprumā,

akmens cietumā.

Šodien es ceļos Dieva spēkā, kas mani vada,

Dieva varenībā, kas mani atbalsta,

Dieva gudrībā, kas rāda man ceļu,

Dieva skatienā, kas raugās manā priekšā,

Dieva ausīs, kas mani uzklausa,

Dieva vārdā, kas runā manā vietā,

Dieva rokā, kas mani vada,

Dieva ceļā, kas vijas pirms manis,

Dieva vairogā, kas mani sargā,

Dieva karapulkā, kas mani glābj –

no ļaunā gara tīkliem, no netikumu valgiem,

no dabas tieksmēm,

no cilvēkiem, kas vēl man ļaunu

iztālēm un tuvumā, vientulībā un ļaužu pulkā.

Šodien es piesaucu visus šos spēkus

starp sevi un ļauno,

pret visiem nežēlīgajiem,

nepielūdzamajiem spēkiem,

kas uzbrūk miesai un dvēselei.

pret viltus praviešu vārdošanu,

pret pagānisma melnajām varām,

pret herētiķu kļūdainajiem likumiem,

pret burvju pievilcību,

pret visām zināšanām,

kas aptraipa cilvēka miesu un dvēseli.


Lai Kristus mani šodien aizsargā

pret indi, pret uguni, pret slīkšanu,

pret ievainojumiem.

Kristus ar mani, Kristus manā priekšā,

Kristus aiz manis, Kristus manī,

Kristus pār mani, Kristus zem manis,

Kristus man pa kreisi, Kristus man pa labi,

Kristus platumā, Kristus garumā,

Kristus augstumā,

Kristus ik cilvēka sirdī, kas par mani domā,

Kristus ik cilvēka skatienā, kas mani redz,

Kristus ik cilvēka ausīs, kas mani klausās.

Šodien es ceļos varenā spēkā,

piesaucot Trīsvienību, ticot Trīsvienībai

un atzīstot Pasaules radītāja vienību.


Glābšana pieder Kungam,

Glābšana pieder Kristum,

Lai Tava glābšana, Kungs, ir vienmēr ar mums!

Sv. Patriks


Es eju pa savu ceļu,

un Dieva spēks ir mans atbalsts,

Dieva varenība – mans aizsargs,

Dieva gudrība – ceļa rādītāja,

Dieva acs mani vada,

Dieva auss ir manu vārdu lieciniece.

Lai Dieva vārdi ir vienmēr uz manām lūpām,

lai Dieva roka mani sargā,

lai ceļš, kas ved pie Dieva,

paveras manā priekšā,

lai Dieva vairogs mani sargā,

lai neredzamie Dieva karapulki mani izglābj

no visiem sātana slazdiem,

no ikviena netikuma,

kas varētu saņemt mani verdzībā,

no visiem, kas vēl ļaunu.

Kā īsā ceļā, tā tālā,

kā ejot vienam, tā kopā ar daudziem,

lai ikreiz Kristus ir ar mani,

lai Viņš mani sargā,

tā lai mana kalpošana vainagojas

bagātiem augļiem.