Novenna priestera mocekļa Vladislava Litaunieka godam

From Prayers
Jump to: navigation, search

Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 7, 9-10; 13-14
"Tad es redzēju lielu pulku, ko neviens nevarēja saskatīt, no visām tautām, ciltīm, tautībām un
valodām stāvam troņa un Jēra priekšā, apģērbtus baltās drānās un palmām rokās, kas sauca, skaļā
balsī sacīdami: "Slava mūsu Dievam, kas sēd tronī, un Jēram!" Un viens no sentēviem jautādams
sacīja man: "Kas ir tie, kas tērpti baltās drānās? Un no kurienes viņi nākuši?" Šie ir tie, kas
nākuši no lielām ciešanām un savas drānas mazgājuši un tās balinajuši Jēra asinīs."

Lūgsimies.
Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tu mums dāvā priesterus pēc Savas Sirds līdzības, darot tos
spējīgus uz upurgatavu mīlestību pēc Jēzus Kristus, Labā Gana, parauga. Tādas mīlestības piepildīts,
priesteris Vladislavs Litaunieks, līdzdalībnieks Kristus ciešanās, ar visu savu dzīvi liecināja par
Kristus mīlestības spēku naida un melu vidū, un palikdams uzticīgs Dieva priesteris, izcieta lielas
mokas un mira mocekļa nāvē, kļūdams komunistiskā režīma upuris.
Uzticam viņa lūgšanām mūsu dzimteni un Latvijas Baznīcu. Lai priestera Vladislava Litaunieka dzīves
liecība un moceklība nes bagātīgus augļus, dāvājot Latvijai garīgu atdzimšanu, svētus priesterus un
kristīgo tautu dedzīgu ticībā. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Priesteri Vladislav, aizlūdz par mums!
Tēvs mūsu...
Esi sveicināta, Marija...
Gods lai ir Tevam...

Priesteri un mocekli Vladislav, aizlūdz par mani! Ar savu dzīvi, ciešanām un nāvi tu tik ļoti
līdzinājies pašam Kristum - izlūdz man no Dieva žēlastību, kuru lūdzu, ...(minēt savu lūgšanas nodomu),
ja tas saskan ar Dieva gribu. Amen.

Desmitajā dienā ieteicams piedalīties Svētajā Misē.