Novenna JAUNA DARBA MEKLĒTĀJIEM / darītājiem

From Prayers
Jump to: navigation, search

Lūgšana ar svētā Hosemarijas Eskrivas starpniecību


Dievs,

kas ar Vissvētākās Dievmātes vidutājību esi apveltījis ar neskaitāmām žēlastībām savu

priesteri svēto Hosemariju, izvēloties viņu kā uzticīgu Tavas gribas izpildītāju, lai dibinātu

Opus Dei - ceļu uz svētumu caur profesionālo darbu un kristiešu ikdienas pienākumu pildīšanu,

dod, lai arī es katru savas dzīves mirkli un katru notikumu spētu dzīvot, augot mīlestībā uz Tevi,

un ar prieku un vienkāršību kalpot Baznīcai, pāvestam un dvēselēm, lai pasaules ceļi saņemtu

ticības un mīlestības gaismu.

Uzklausi ar svētā Hosemarijas starpniecību šo manu lūgumu: ... Āmen.

Tēvs mūsu...

Esi sveicināta, Marija...

Gods lai ir Tēvam...1. diena.

Darbs kā ceļš uz svētumu.

Sv. Hosemarijas vārdi:

Mēs esam atnākuši, lai vēlreiz atgādinātu: trīsdesmit gadus Jēzus ir strādājis par galdnieku Nācaretē.

Viņa profesionālais darbs - tāds pats kā miljoniem citu cilvēku visā pasaulē, Viņa rokās ir kļuvis par

dievišķo uzdevumu cilvēcei, ir kļuvis par mūsu pestīšanas sastāvdaļu.

(Sarunas ar Tēvu Hosemariju Eskriva, 55.)

Tur, kur atrodas jūsu mīlestība, jūsu darbs, jūsu centieni - tur ir jūsu ikdienas tikšanās vieta ar Kristu.

Visparastāko notikumu virpuļos, pašu šīs zemes, materiālo lietu vidū mums ir jāsvētī sevi, kalpojot

Dievam un cilvēkiem.

(No homīlijas "Ar visu dvēseli iemīļot pasauli", Sarunas ar Tēvu Hosemariju Eskrivu, 113.)

Darba meklēšanas nodomā.

Kungs, virzi mani manos darba meklējumos un svētī mani, ļauj man atrast godīgu, cienīgu, stabilu darbu un palīdzi man saskatīt tajā ceļu uz svētumu un kalpošanu saviem tuvākajiem, atrast to ceļu, kurā Tēvs gaida mani, aicinādams jebkuros apstākļos sekot Viņa Dēlam, galdniekam no Nācaretes.

Cienīgā darba nodomā.

Kungs, palīdzi man saskatīt manā darbā ceļu uz svētumu un kalpošanu tuvākajiem, to ceļu, kurā Tēvs gaida mani, aicinādams jebkuros apstākļos sekot Viņa Dēlam, galdniekam no Nācaretes.
2. diena.

Darbs, kas piepildīts ar mīlestību pret Dievu.

Sv. Hosemarijas vārdi:

...Nevajadzētu aizmirst, ka darba cieņa balstās Mīlestībā. Cilvēka lielā privilēģija ir spēja mīlēt un šādā veidā iet pāri gaistošajam un pārejošajam.

(Kad garām iet Kristus, 48.)

Dariet visu aiz Mīlestības! Tad nebūs sīkumu, viss kļūs liels. Centība mazajos darbos Mīlestības dēļ ir varonība.

("Ceļš", 813.)

Jā, parastā darba vienkāršībā, monotonajos ikdienas darbos tev ir jāatrod paslēpto no daudzajiem cēluma un jaunuma noslēpumu, kas ir Mīlestība.

("Gramba", 489.)


Darba meklēšanas nodomā.

Kungs, Tavas žēlsirdības dēļ, palīdzi man atrast darbu ātri, lai es spētu uzturēt savu ģimeni. Palīdzi man saprast, ka jebkura cienīgā darba vērtība ir mīlestībā, kurā mēs to pildām, pirmkārt - mīlestībā pret Dievu, kuram es savu darbu upurēju, un mīlestībā pret cilvēkiem, kuriem es vēlos kalpot un būt

noderīgs.


Cienīgā darba nodomā.

Kungs, palīdzi man saprast, ka jebkura cienīgā darba vērtība ir mīlestībā, kurā mēs to pildām, pirmkārt - mīlestībā pret Dievu, kuram es savu darbu upurēju, un mīlestībā pret cilvēkiem, kuriem es vēlos kalpot un būt noderīgs.3. diena.

Kārtīgs un cītīgs darbs.

Sv. Hosemarijas vārdi:

Cik īss ir mūsu ceļš šajā zemē! Šie vārdi skan kristiešu sirdīs kā pārmetums nepietiekamā dvēseles

cēlsirdībā un kā nemitīgs aicinājums uz pašaizliedzīgu darbu. Jo mums ir dots tik maz laika, lai mīlētu un upurētu sevi, lai gandarītu par mūsu grēkiem. Tāpēc mēs rīkojamies neprātīgi, kad slikti pārvaldām savu laiku, izšķērdējot šo mums doto dārgumu. Mums nav tiesību tukši pavadīt to laiku, ko Kungs ir uzticējis katram no mums.

(Dieva draugi, 39.)

Ievies savā dzīvē stingru kārtību - un tev būs vairāk laika. Un tu varēsi to vairāk veltīt Dieva

godināšanai.

("Ceļš", 80.)

Nepadodies, arvien precīzāk izpildi savus dienišķos pienākumus! Šie vienkāršie, vienmuļie, lūgšanas

apdvestie darbi palīdzēs tev rast žēlastību tiem lielajiem, cēlajiem un nozīmīgajiem darbiem, par kuriem tu sapņo.

("Ceļš", 825.)

Darba meklēšanas nodomā.

Visšķīstākā Jaunava Marija, palīdzi man atrast stabilu un man piemērotu darbu, bet tad, kad pēc Dieva žēlastības, es stāšos darbā, iemāci man vērtēt savu laiku kā dārgumu, pilnveidoties kārtības tikumā, lai es precīzāk, cītīgāk un uzstājīgāk pildītu savus pienākumus, bez mitēšanās un bez steigas. Palīdzi man rīkoties pēc labi izstrādāta plāna, lai es varētu veltīt pienācīgu uzmanību katram pienākumam garīgajā, ģimenes, profesionālajā un sabiedrības dzīvē.


Cienīgā darba nodomā.

Visšķīstākā Jaunava Marija, iemāci man vērtēt savu laiku kā dārgumu, pilnveidoties kārtības tikumā, lai es precīzāk, cītīgāk un uzstājīgāk pildītu savus pienākumus, bez mitēšanās un bez steigas. Palīdzi man rīkoties pēc labi izstrādāta plāna, lai es varētu veltīt pienācīgu uzmanību katram pienākumam garīgajā, ģimenes, profesionālajā un sabiedrības dzīvē.

Lūgšana ar Svēto Hosemariju (1. lpp.).4. diena.

Labi izpildīts darbs.

Sv. Hosemarijas vārdi:

Mēs neesam tiesīgi piedāvāt Kungam to, kas nav izpildīts nevainojami, bez sīkākām detaļām veltītas

uzmanības, bez tieksmes uz perfektumu - kaut vai mūsu ierobežoto cilvēcisko spēju robežās. Dieva

priekšā izlocīšanās ir bezjēdzīga. Svētie Raksti brīdina: nekāda dzīvnieka, kam ir kāda vaina, nenesiet; jo tas nedos jums apžēlošanos. [Lev. 22., 20.] Tādēļ arī mūsu upurim Kungam, mūsu darbam, kas prasa laiku un pūles, jābūt Viņa cienīgam - operatio Dei, tam jābūt Dieva darbam un darbam priekš Dieva, perfektam darbam, kas ir nevainojami izpildīts.

(Dieva draugi, 55.)

Pāri par visu mums jāiemīl Svētā Mise, kam jābūt mūsu ikdienas centram. Ja mēs labi piedalāmies

Misē, tad kā gan lai pēcāk neturpinātu atlikušajā dienas daļā domāt par Kungu, rūpējoties, lai

neattālinātos no Viņa klātbūtnes, lai strādātu, kā Viņš strādāja, un mīlētu, kā Viņš mīlēja.

("Kad garām iet Kristus", 154.)


Darba meklēšanas nodomā.

Vissvētākā Dieva Māte, ar savu aizbildniecību nepieļauj, lai mani darba meklējumi ievilktos. Kungs,

kad es stāšos jaunajā darba vietā, palīdzi man strādāt pēc iespējas nevainojami. Nekad nepieļauj, lai es strādātu nolaidīgi, bet palīdzi man saprast, ka darbs, kas nav pienācīgi izpildīts, nevar būt svētdarīts, tajā ieguldītās mīlestības trūkuma dēļ, tās mīlestības, kura vienīgā spēj pārvērst jebkuru cilvēka darbību par Dievam patīkamu.

Cienīgā darba nodomā.

Kungs, kad es stāšos jaunajā darba vietā, palīdzi man strādāt pēc iespējas nevainojami. Nekad nepieļauj, lai es strādātu nolaidīgi, bet palīdzi man saprast, ka darbs, kas nav pienācīgi izpildīts, nevar būt svētdarīts, tajā ieguldītās mīlestības trūkuma dēļ, tās mīlestības, kura vienīgā spēj pārvērst jebkuru cilvēka darbību par Dievam patīkamu.5. diena.

Jebkurš godīgs darbs ir cienīgs.

Sv. Hosemarijas vārdi:

Ir laiks mums, kristiešiem, pietiekami skaļi pateikt, ka darbs ir Dieva dāvana, ka nav jēgas šķirot

cilvēkus dažādās, pēc veicamā darba iedalītās kategorijās, uzskatot dažas nodarbošanās par cēlākām, nekā citas. Darbs - ikviens darbs - ir liecība par cilvēka cieņu un viņa valdīšanu pār radību.

("Kad garām iet Kristus", 47.)

Dieva priekšā neviens darbs pats par sevi nav ne mazs, nedz liels. Jebkura lieta iegūst tajā ieguldītās Mīlestības vērtību.

("Gramba", 487.)

Galvenais - strādā cītīgi, sniedz savu atbalstu citiem... Profesionālajiem darbiem - paredz īsto vietu.

Tie ir tikai līdzekļi, kas palīdz mērķa sasniegšanā. Nekad neuzskati tos par pašpietiekamiem.

("Gramba", 502.)

Darba meklēšanas nodomā.

Kungs, ar Tavu žēlsirdību palīdzi man atrast darbu, kas prasītu visu manu profesionālo zināšanu un

iemaņu pielietošanu un tajā pašā laikā veicinātu manu profesionālo izaugsmi. Taču, ja mans darbs būs zemāks par manu profesionālo līmeni, palīdzi man izturēties pret to ar cieņu un, meklējot piemērotāko darba vietu, strādāt tikpat atbildīgi, kā Jēzus strādāja Nācaretē.

Cienīgā darba nodomā.

Kungs, ja mans darbs neatbilst manam profesionālajam līmenim, palīdzi man izturēties pret to ar cieņu un, meklējot piemērotāko darba vietu, strādāt tikpat atbildīgi, jā Jēzus strādāja Nācaretē.6. diena.

Dieva klātbūtnē un ar tīru sirdsapziņu izpildītais darbs.

Sv. Hosemarijas vārdi:

Nekad nenovērtē par zemu pārdabisko skatu uz lietām: izlīdzini savus nodomus, kā jūrnieki koriģē kuģa kursu atklātajā jūrā: orientējoties pēc zvaigznes, skatoties uz Mariju. Un tad tu vienmēr varēsi būt pārliecināts, ka ienāksi ostā.

("Kalve", 749.)

Tavs krusts. Kā kristietim tev vienmēr jānēsā krusts. Novieto to uz sava darbgalda. Noskūpsti to pirms gulētiešanas un pēc pamošanās. Un, kad tava nabaga miesa saceļas pret tavu dvēseli, arī tad noskūpsti krustu.

("Ceļš", 302.)

Lai uz tava galda, tavā istabā, tavā somā ir Dieva Mātes attēls. Skaties uz to, kā uzsākot darbu, tā arī pabeidzot to. Nešaubies. Viņa dos tev spēku, kas pārvērtīs tavu darbu par mīlestības pilnu sarunu ar Dievu.

("Gramba", 531.)

Darba meklēšanas nodomā.

Kungs, palīdzi man atrast godīgu un cienījamu darbu un atver manas gara acis, lai es redzētu, ka Tu esi man vienmēr līdzās. Es nevēlos šīs brīnumainās realitātes izjūtu pazaudēt, palīdzi man manā vēlmē palikt Tavā klātbūtnē, izmantojot kā kluso atgādinājumu nelielu krucifiksu, Dieva Mātes vai mana iecienītākā svētā attēlu. Ļauj man izvietot tos tā, lai es varētu bieži jo bieži vērst uz tiem savu skatu, nepiesaistot sev lieku uzmanību.

Cienīgā darba nodomā.

Kungs, palīdzi man atrast godīgu un cienījamu darbu un atver manas gara acis, lai es redzētu, ka Tu esi man vienmēr līdzās. Es nevēlos šīs brīnumainās realitātes izjūtu pazaudēt, palīdzi man manā vēlmē palikt Tavā klātbūtnē, izmantojot kā kluso atgādinājumu nelielu krucifiksu, Dieva Mātes vai mana iecienītākā svētā attēlu. Ļauj man izvietot tos tā, lai es varētu bieži jo bieži vērst uz tiem savu skatu, nepiesaistot sev lieku uzmanību.7. diena.

Izaugsme tikumos, strādājot savu darbu.

Sv. Hosemarijas vārdi:

Jebkura parādība cilvēka dzīvē, arī svētums, līdzinās audumam, kas izausts no sīkiem pavedieniem.

Atkarībā no audēja nolūkiem šie pavedieni var izveidot varonības gobelēnu vai zemiskuma grīdsegu ar tikumības vai grēka rakstiem. Bruņinieku poēmas vēstī ne tikai par lieliem varoņdarbiem, bet arī par sadzīves sīkumiem. Atceries par mazajiem darbiem, un tu no ceļa nenomaldīsies.

("Ceļš", 826.)

Tas tikumu pinums iedarbinās, kad mēs pildām savu darbu ar vēlmi svētdarīt to: tas stiprums, ko mēs parādām, dabiskās grūtības pārvarot. Uzstājība darbā, kura glābj mūs no grūtsirdības. Savaldīšanās - lai ziedotu sevi bez atlikuma, nepaļaujoties egoisma suģestēšanai un tieksmei pēc komforta. Taisnīgums - lai līdz galam izpildītu savu pienākumu Dieva, sabiedrības, ģimenes, kolēģu priekšā. Prātīgums - lai katrā gadījumā zinātu, kas un kā jādara, velti nezaudējot laiku. Un tas viss ir tikai Mīlestības dēļ - ar dzīvu un nepastarpinātu atbildības izjūtu par mūsu darba rezultātiem un tā apustulisko nozīmi.

("Dieva draugi", 72.)

Katrs profesionālais darbs prasa apmācību un pēc tam - pastāvīgas pūles, lai varētu atbilst jaunajiem apstākļiem.


Darba meklēšanas nodomā.

Vissvētākā Dieva Māte, palīdzi man atrast meklēto darbu. Kungs, palīdzi man, pilnībā iegremdējot sevi darbā, ar tā palīdzību attīstīt sevī kristīgos tikumus un garīgi izaugt. Palīdzi man būt pacietīgam un iejūtīgam pret saviem priekšniekiem, kolēģiem un padotajiem. Iemāci man būt vienkāršam un pieticīgam, izvairīties no iedomības un narcisma. Iemāci man darīt visu ar tīriem nodomiem.

Cienīgā darba nodomā.

Kungs, gādā, lai es, strādājot savu darbu, ar tā palīdzību attīstu sevī kristīgos tikumus un garīgi izaugu.

Palīdzi man būt pacietīgam un iejūtīgam pret saviem priekšniekiem, kolēģiem un padotajiem. Iemāci man būt vienkāršam un pieticīgam, izvairīties no iedomības un narcisma. Iemāci man darīt visu ar tīriem nodomiem.

Lūgšana ar Svēto Hosemariju (1. lpp.).8. diena.

Darbs kā kalpošana un palīdzība tuvākajiem.

Sv. Hosemarijas vārdi:

Jūsu darbs, kuru jūs pildāt ar visu atbildību, ne tikai materiāli atbalsta jūs, bet arī veicina sabiedrības attīstību. Tas atvieglo citu cilvēku problēmu nastu un atbalsta daudzus dažādus vietējā un pasaules mēroga centienus, kā atsevišķo cilvēku labklājības sasniegšanai, tā arī atbalstam ne pārāk plaukstošām tautām, kuras gaida palīdzību no saviem brāļiem.

("Dieva draugi", 120.)

Kad būsi pabeidzis savu darbu, Kristus vārdā palīdzi savam brālim, tikai dari to tik neuzkrītoši un

smalkjūtīgi, lai viņš nenojaustu, ka tu dari vairāk, nekā tev pienāktos. Tā būs Dieva bērna cienīga rīcība.

("Ceļš", 440.)

Darba meklēšanas nodomā.

Kungs, Tavas žēlsirdības dēļ, dāvā man darbu, kuru es ar ticību meklēju. Iedvesmo manā dvēselē

apņēmību, pārvērst manu darbu no darbības, kura ir vērsta uz manu personīgo mērķu sasniegšanu, par tādu kalpošanu, kura būs atklāta un noderīga daudziem un kuru es veikšu ar pārliecību, ka tā ienesīs augstāko jēgu un jaunu prieku manā dzīvē.


Cienīgā darba nodomā.

Kungs, iedvesmo manā dvēselē apņēmību pārvērst manu darbu no darbības, kura ir vērsta uz manu

personīgo mērķu sasniegšanu, par tādu kalpošanu, kura būs atklāta un noderīga daudziem un kuru es veikšu ar pārliecību, ka tā ienesīs augstāko jēgu un jaunu prieku manā dzīvē.

Lūgšana ar Svēto Hosemariju (1. lpp.).9.diena.

Darbs kā apustuliskā kalpošana.

Sv. Hosemarijas vārdi:

Profesionālais darbs ir arī apustulāts, iespēja sevi dāvāt citiem cilvēkiem, lai atklātu tiem Kristu un vestu tos pie Dieva Tēva.

("Kad garām iet Kristus", 49.)

...kurš sacīja, ka lai liecinātu par Kristu, lai Viņa Mācību izplatītu, būtu jādara kaut ko īpašu, neparastu?

Dzīvo savu parasto dzīvi, strādā tur, kur tu strādā, godprātīgi realizējot savu darbu līdz galam,

pilnveidojot savas zināšanas, uzaugot un paliekot ar katru dienu labāks. Esi uzticīgs, attiecies pret citiem ar izpratni, bet pret sevi pašu - ar prasīgumu. Esi priecīgs un praktizē mortifikācijas. Tāds lai ir tavs apustuliskais kalpojums. Un tu būsi pārsteigts par to, ka neskatoties uz tavu niecību, apkārtējie

piesaistīsies tev. Vienkāršajās un atklātajās sarunās pēc darba dienas beigām, ģimenes lokā, autobusā, pastaigā viņi vēlēsies aprunāties ar tevi par tām raizēm, kādas ir katra cilvēka dvēselē, kaut gan daudziem negribētos tajā atzīties. Viņi visi labāk sapratīs sava nemiera cēloņus, kad patiešām sāks meklēt Dievu.

("Dieva draugi", 273.)


Darba meklēšanas nodomā.

Kungs, ar Visšķīstākās Jaunavas Marijas aizbildniecību, palīdzi man atrast tādu darbu, kur es varētu

vislabākā veidā pielietot savas spējas un turpināt profesionāli izaugt. Palīdzi man atrast savā darbā

plašu lauku apustulātam, kuru Dievs uzticēja visiem kristītajiem, lai es varētu izmantot šo Tavu dāvanu, palīdzot saviem kolēģiem, draugiem un klientiem atklāt kristīgās ticības brīnumu.

Cienīgā darba nodomā.

Kungs, palīdzi man atrast savā darbā plašu lauku apustulātam, kuru Dievs uzticēja visiem kristītajiem, lai es varētu izmantot šo Tavu dāvanu, palīdzot saviem kolēģiem, draugiem un klientiem atklāt kristīgās ticības brīnumu.