Novenna Dieva Tēva godam

From Prayers
Jump to: navigation, search


Novennas pirmā diena

Dievs ir vienīgi mīlestība

Raugiet, cik liela ir mīlestība, ko Tēvs mums ir dāvājis! (1 Jņ 3, 1)

Tēvs, cik tas ir brīnišķīgi! Ar Tevi kopā viss ir iespējams. Es varu nākt pie Tevis kā bērns. Es varu Tev lūgt jebko, un Tu dāvā man visu, kas man ir nepieciešams. Es varu izstāstīt Tev savus priekus un sāpes. Tu uzklausi mani, Tev ir svarīgs tas, ko es saku, un Tu mani saproti. Tu nepagursti par mani rūpēties.

Nekad Tu nenovērsies no manis. Ik brīdi Tu esi pieejams. Tu neuzlūko ne to, kas man pieder, ne to, ko es protu, ne manas spējas. Tu pieņem mani tādu, kāds es esmu. Tu neraugies uz manām kļūdām un nenosodi. Ja vien es atzīstos savos grēkos un tos nožēloju, Tu man visu piedod un neturi uz mani ļaunu prātu. Tu pieņem mani tādu, kāds esmu šodien, nevis tādu, kāds reiz biju. Aizvien Tu dāvā žēlastību sākt visu no jauna. Esot kopā ar Tevi, ne no kā man nav jābaidās. Tu esi visu Tēvs. Ikviens var nākt pie Tevis. Tu mīli katru cilvēku, lai kāds viņš būtu, ar vienādu mīlestību. Tu mīli katru cilvēku tāpat, kā Tu mīli savu pašu Dēlu! Tēvs, tas ir neaptverami, neticami! Un tomēr tā ir taisnība. Jēzus to apliecina. Tu esi mīlestība, bezgalīga mīlestība.

Tēvs mūsu...


Novennas otrā diena

Vislielākā dāvana

Ja jau jūs, kaut esat ļauni, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk Debesu Tēvs dos Svēto Garu tiem, kas to lūgs (Lk 11, 13)

Tēvs, Tu esi visu dāvanu devējs. Jo lielāka un vērtīgāka ir kāda dāvana, jo nepacietīgāk Tu vēlies mums to pasniegt! Tāpēc, vislabais Tēvs, es šodien nāku pie Tevis lūgt vislieliskāko dāvanu. Es nāku Tev lūgt mīlestību, es nāku Tev lūgt Svēto Garu. Tēvs, man tik ļoti ir nepieciešams Svētais Gars, lai es iemantotu prieku dzīvot un brīvību no bailēm nāves priekšā, lai es saglabātu jaunību savā garā un gatavību mācīties un atklāt jaunus apvāršņus.

Es vēlos pieaugt dāsnumā, līdzcietībā un gatavībā kalpot. Es gribu atbrīvoties no visa tā, kas mani nospiež, savažo un sasaista. Es vēlos uzveikt savu remdenību, slinkumu, raizēšanos, gļēvumu un skumjas!

Man ir nepieciešams spēks, lai panestu ciešanas, lai piedotu un spētu sākt no jauna. Es vēlos kļūt jauns cilvēks un veltīt visu savu spēku – lai cik niecīgs tas arī būtu! – tam, lai šī pasaule kļūtu labāka.

Tu esi licis šīs ilgas mūsu sirdī. Un Tev ir prieks šīs vēlēšanās piepildīt, dāvājot Svēto Garu.

Sūti savu Svēto Garu, lai Viņš dara mūs par Taviem bērniem, kas svētī Tavu vārdu! Lai Svētais Gars sauc mūsos: "Abba! Mīļais Tēvs!” Un mēs lai nemitīgi piesaucam Svēto Garu, bieži atkārtojot: “Veni Sancte Spiritus!” Nāc, Svētais Gars!”

Tēvs mūsu...


Novennas trešā diena

Dieva varenais plāns

Viņš mūs iepriekš izraudzīja, lai mēs kļūtu Viņa bērni caur Jēzu Kristu (Ef 1,5)

Mīļais Tēvs, kopš mūžīgiem laikiem Tu domāji par mums. Tava tēvišķā Sirds loloja varenu plānu – Tu vēlējies radīt sev bērnus, lai tos savā Dēlā mīlētu tikpat stipri kā Viņu. Svētā aizrautībā Tu veidoji Visumu. Lai piepildītu šo mērķi, Tu vēlējies radīt vienu lielu ģimeni, kurā visi būtu brālīgi vienoti Kristus mīlestībā. Tava Baznīca ir šī mīlestības savienība – tajā visam pamatā ir mīlestība. Tāpēc arī it viss Baznīcā ir jāveic mīlestībā, ar mīlestību un mīlestības dēļ.

Cik skaists sapnis! Kopiena, kas pazītu vienīgi mīlestību un kas uzņemtu sevī visus bez izņēmuma. Tēvs, šim sapnim ir jākļūst par īstenību!

Es vēlos sākt šeit, kur esmu. Palīdzi man savā tuvākajā saskatīt cilvēku, kuru Jēzus vēlas mīlēt ar manu starpniecību. Dari mani pacietīgu, saprotošu un dāsnu. Dāvā man diezgan pazemības, lai es citus uzskatītu par cienījamākiem, nekā esmu pats, un lai nekad vairs es nevienu nekritizētu bez mīlestības. Lai manā prātā paliek vienīgi tādas domas, kas kalpo mīlestībai un vienotībai, un tādējādi it visur lai es spēju nest mieru.

Tēvs, dāvā mums žēlastību, lai Baznīca arvien vairāk un vairāk kļūst par mīlestības kopienu pēc Vissvētās Trīsvienības attēla.

Tēvs mūsu...


Novennas ceturtā diena

Vienīgi mīlestībai ir nozīme

Ja man nav mīlestības, es neesmu nekas (1 Kor 13, 2)

Tēvs, Tava griba ir mīlestība, jo Tu pats esi mīlestība – mīlestība, kurai nav ne nosacījumu, ne robežu... Tu esi vienīgi mīlestība. Tu esi mīlestības avots.

Piepildi manu sirdi ar mīlestību, labestību un žēlsirdību un dari, lai šīs dāvanas plūst uz ikvienu no maniem tuvākajiem. Tu vēlies, lai es mīlu Tevi savos tuvākajos.

Es neesmu Tev tuvāk nekā savam kaimiņam, un es arī neesmu Tev tuvāk nekā savam vislielākajam ienaidniekam. Palīdzi man mīlēt tā, kā es vēlētos, lai mīl mani!

Dāvā man spēku ļaunu atdarīt ar labu. Dāvā man arī žēlastību mīlēt pašam sevi ar visiem trūkumiem, vājumu un ierobežotību, mīlēt tā, kā Tu mani mīli.

Lai it visu es uzlūkoju kā iespēju mīlēt. Lai uz visu es atbildu ar mīlestību. Lai uz to, kas ir tumšs un nesaprotams, es atbildu ar ticību un paļāvību. Lai slimībai un nelaimei es atbildu ar palīdzību un līdzcietību. Lai naidam un ļaunumam lieku pretī labestību un piedošanu. Lai netaisnībai un apspiestībai es atbildu, drosmīgi izvēloties taisnīgumu un brīvību.

Vienīgi mīlestībai ir nozīme. Mīlestība ir manas dzīves jēga. Mīlestība ir mans aicinājums.

Tāpēc es Tev lūdzu tikai vienu: Tēvs, dāvā man savu mīlestību, aizvien vairāk mīlestības.

Tēvs mūsu...


Novennas piektā diena

Dievs rūpējas par mums

Jūsu Tēvs, zina, kas jums ir vajadzīgs (Mt 6, 8)

Tēvs, es nezinu, kas mani gaida nākotnē. Vai man aizvien būs darbs? Kāda būs mana veselība? Kāda būs Baznīca? Kas notiks ar sabiedrību? Kas notiks ar pasauli?

Tu nevēlies, lai mēs raizētos, jo Tu rūpējies par mums. Patiesi, vai tad Tu neesi mūsu Tēvs? Un vai tad mēs neesam Tavi bērni? Bērns nevar pats parūpēties par savām vajadzībām. Viņš nevar nopelnīt iztiku. Ir nepieciešams, lai kāds viņam palīdzētu.

Tēvs, kas es būtu bez Tevis? Kas man ir, ko es nebūtu saņēmis? Tev, visulabais Tēvs, esmu visu parādā. Tev vienīgajam ir zināma nākotne. Tu zini visu, Tu vari visu, un Tu mani mīli. Tāpēc Tavā tuvumā es esmu pilnīgā drošībā.

Tēvs, es uzticu visu Tavai dievišķajai apredzībai. Tu visam pavēli notikt manam vislielākajam labumam. Es ticu Tavai mīlestībai. Es ticu, ka Tu ar savu Svēto Garu vienmēr palīdzi savai Baznīcai un ka ar Baznīcas ganu starpniecību Tu mūs vadi uz labām ganībām.

Tu mīli mūsu zemi, tāpēc es esmu pārliecināts, ka Tu aizvien nodrošināsi cilvēcei nākotni.

Tēvs, es pilnīgi uzticos Tev. Es vēlos tikai vienu – atbildēt Tavai mīlestībai ar mīlestību, kas pilna pateicības, un iepriecināt Tevi ar savu paļāvību. Es vēlos darīt visu, lai vairotu Tavu prieku!

Tēvs mūsu...


Novennas sestā diena

Piedod man!

Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara (Lk 23, 24)

Tēvs, es pārkāpu Tavu aicinājumu uz mīlestību. Man pietrūka cieņas pret citiem, man pietrūka dāsnuma, pietrūka pateicības.

Es zinu, ka mūsu kļūdas nav tādas, kas spētu ievainot Tavu majestāti. Tevi sāpina, ka ar savām kļūdām mēs rīkojamies pretēji tam, kas būtu labākais mums pašiem. Tu esi svētlaimīga pilnība, un Tu vēlies, lai arī Tavi bērni būtu laimīgi.

Es tik ļoti nožēloju, ka nepaklausīju Tavam aicinājumam uz mīlestību! Tajā pašā laikā es nevaru lūgt Tev piedošanu, ja pats neesmu gatavs piedot. Taču manas negatīvās izjūtas aizvien ir manī.

Tēvs, es zinu, ka Tu neuzlūko mūsu izjūtas, bet gan labo gribu. Ja es patiesi vēlos piedot, tad esmu piedevis. Tēvs, es vēlos piedot visiem, kas man ir nodarījuši pāri, un lūgties par viņiem. Piedod arī man! Piedošana ir Tava prieka iemesls. Tēvs, atturi mani, lai es netiesātu citus, lai es viņiem nepārmestu, lai es spētu piedot un neturētu ļaunu prātu. Lai nekad es neaizmirstu, ka Jēzus piedeva pat tiem, kas Viņu sita krustā.

Tēvs, es pateicos Tev par mīlestību un slavēji Tevi par Tavu bezgalīgo žēlsirdību!

Tēvs mūsu...


Novennas septītā diena

Pat ciešanās ticēt Dieva mīlestībai

Jo mūsu tagadējās ciešanas ir vieglas salīdzinājumā ar nākamo godību, ko tās mums gatavo (2 Kor 4, 7)

Tēvs, ja manā dvēselē valdīs tumsa, neļauj man domāt, ka Tu vairs neesi ar mani. Ja piemeklēs slimība vai nāksies paciest pārbaudījumus, neļauj man domāt, ka Tu mani sodi. Ja es pakritīšu grēkā vai pieļaušu smagu kļūdu, neļauj man domāt, ka Tu dusmojies uz mani un vairs mani nemīli.

Vai tad tieši šajos brīžos Tu neesi man īpaši tuvu? Brīžos, kad šķitīs, ka es nekam nederu un neko nespēju, neļauj man domāt, ka vairs neesmu Tev svarīgs. Jo kas tad patiesībā ir vairāk vērts – strādāt un paveikt lielas lietas vai pieņemt savu vājumu, slimību un nespēku?

Vislielākais varoņdarbs ir pieņemt savas ciešanas; vislielākais, ko varam darīt, ir mīlēt! Ko gan Jēzus vēl spēja izdarīt, kad bija pienaglots pie krusta? Neko citu kā vienīgi mīlēt un ciest. Tu nevēlējies šo zvērīgumu, jo Tu esi mīlestība. Taču pat no šī ļaunuma Tu panāci vislielāko labumu – dzīvību un pestīšanu visai pasaulei! Uzvaru pār grēku un nāvi! Mūžīgu godību visiem tiem, kas atver savu sirdi mīlestībai!

Tēvs, es ticu, ka Tu esi visspēcīgs. Tēvs, es ticu, ka Tu esi mīlestība. Visu Tu radīji savu bērnu lielākajam labumam. Un it viss ir iespēja mīlēt. Tu vari panākt labumu arī no ļaunā. Tavās rokās es ielieku visu. Ne mans prāts, bet Tavs prāts lai notiek!

Tēvs mūsu...


Novennas astotā diena

Tuvāk Tev

Pat ja es staigātu tumšā nāves ielejā, es nebīšos ļaunuma, jo Tu esi ar mani (Ps 23, 4)

Tēvs, laiks rit, es kļūstu vecāks, mani spēki mazinās, es eju pretī nāvei. Vai man noskumt par to? – Nē! Ik brīdis, kas paiet, tuvina mani Tev. Pat tad, ja ārējais cilvēks tuvojas iznīcībai, iekšējo cilvēku Tu dienu no dienas atjauno savā mīlestībā, kas nenoveco un nezaudē savu nozīmīgumu Tavās acīs. Tā ir mūžīga jaunība, skaistums, spēks un svaigums. Tāpēc es varu turpināt savu ceļu ar priecīgu un paļāvīgu sirdi.

Man ne no kā nav jābīstas, jo man ir apsolīta Tava mīlestība. Man nav jābīstas, jo visu es saņemu no Tevis. Tu esi taisnīgs. Un Tavs taisnīgums nav pretrunā labestībai. Tu neesi atriebīgs, kādi bieži esam mēs. Tavs taisnīgums dara taisnīgu. Tavs taisnīgums nepazudina, bet pieceļ. Tas neatmaksā ar ļaunu, bet gan parāda ceļu, kā atgriezties pie Tevis. Tavs taisnīgums ir Tavs svētums. Un svētuma izpausme ir mīlestība.

Tēvs, palīdzi man, lai es nepiesaistos nekam citam kā vienīgi Tev un lai neuzskatu par nozīmīgu neko citu kā vienīgi mīlestību. Lai es aizvien augu vienkāršībā, dāsnumā, pateicībā un mierā līdz pat tam beidzamajam dzīves brīdim, kad varēšu atdot Tev visu bez izņēmuma un atgriezties pie Tevis.

Tēvs mūsu...


Novennas devītā diena

Debesu prieks

Pateicieties Dievam Tēvam! Viņš jūs ir darījis par svēto mantojuma dalībniekiem gaismā (Kol 1, 12)

Mūsu Tēvs, kas esi Debesīs, cik maz ir cilvēku, kas priecājas par to, ka viņi drīkst doties uz Debesīm! Šķiet, ka Debesis daudzus vairs neinteresē. Bet vai gan dziļi savā sirdī viņi vēlas ko citu kā Debesis? It visi meklē mieru, prieku un laimi. Tēvs, Tu esi mūs radījis priekam, jo Tu esi mīlestība. Un mīlestība vēlas sagādāt prieku. Arī vecāki taču vēlas tikai to, lai viņu bērni būtu laimīgi.

Priekā Tu atver mums savu sirdi. Priecāšanās par šīszemes lietām mums ļauj nojaust to, kas Tu esi, - labestība, bezgalīga labestība. Debesis jau ir iesākušās! Viss prieks, ko Tu mums dāvā uz šīs zemes, jau ir Debesu priekšnojauta. Visi Tavi baušļi ir zīmes, kas rāda ceļu uz Debesīm. Jau no šī brīža mēs ar savu laipnību un labestību varam izplatīt “mazās debesis” ap sevi, mēs varam priecāties par Vissvēto Trīsvienību un visām radībām un dziedāt slavas dziesmas Tavam godam. Ak, cik skaisti būs Debesīs! Tu noslaucīsi ikvienu asaru no mūsu acīm. Nebūs vairs ļaunuma. Nāves vairs nebūs. Mūsu sirds būs pilnīgi laimīga, jo to piepildīs vienīgi mīlestība.

Slava Tev, visulabais Tēvs, kas darīji mūs par saviem bērniem! Slava Tavam Dēlam, pasaules prieka un miera avotam, kurā Tu mums atklāj savu patieso vaigu! Slava Svētajam Garam, kurā mēs varam saukt: “Abba, mīļais Tēvs!”

Tēvs mūsu...