Novenna, gaidot Vasarsvētkus

From Prayers
Jump to: navigation, search

Lai atvērtu nākamās dienas, jāpavelk no labās uz kreiso pusi
1. diena

Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


No Svētajiem Rakstiem

Beidzamajā lielajā Nometņu svētku dienā Jēzus nostājās un sauca: “Kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer!” To Viņš sacīja par Garu, ko saņems tie, kas Viņam tic. (Jņ 7, 37.39)


Lūgsimies! Kungs Jēzu Kristu, kā koks, baudījis ūdens veldzi, aug un nes augļus, arī mēs alkstam saņemt Svētā Gara žēlastības un nest tikumu augļus. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana

Dievs, paaugstinot savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un sūtot Svēto Garu, Tu esi mums atvēris mūžīgās dzīves vārtus, dari, lai Tavas vārdos neizsakāmās dāvanas stiprina mūsu veltīšanos Tev un vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Litānija Dieva Svētā Gara godam


2. diena

Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


No Svētajiem Rakstiem

Bet, kad parādījās Dieva, mūsu Pestītāja, labsirdība un cilvēkmīlestība, Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnīgo darbu dēļ, kurus bijām darījuši, bet savas žēlsirdības dēļ caur atdzimšanu ūdenī un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlēja caur mūsu Pestītāju Jēzu Kristu, lai, attaisnoti Viņa žēlastībā, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. (Tit 3, 5-7)


Lūgsimies! Dievs, kurš Kristības ūdenī pār mums bagātīgi izlēji Svēto Garu, mēs lūdzam, dari, lai Svētais Gars vairo mūsu ilgas pēc Debesīm, lai Viņš mūs iedrošina, māca, apgaismo, mierina, stiprina, dziedina, attaisno un atpestī. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana

Dievs, paaugstinot savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un sūtot Svēto Garu, Tu esi mums atvēris mūžīgās dzīves vārtus, dari, lai Tavas vārdos neizsakāmās dāvanas stiprina mūsu veltīšanos Tev un vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Litānija Dieva Svētā Gara godam


3. diena

Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.No Svētajiem Rakstiem

Jo vienā Garā mēs visi esam kristīti, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie; un mēs visi ar vienu Garu esam dzirdināti. (1 Kor 12, 13)


Lūgsimies! Svētais Gars, vienotības, saskaņas un miera Dievs, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, vieno visus Kristum ticīgos Viņa svētajā Baznīcā. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana

Dievs, paaugstinot savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un sūtot Svēto Garu, Tu esi mums atvēris mūžīgās dzīves vārtus, dari, lai Tavas vārdos neizsakāmās dāvanas stiprina mūsu veltīšanos Tev un vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Litānija Dieva Svētā Gara godam4. diena


Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


No Svētajiem Rakstiem

Tas, kas gan mūs, gan jūs stiprina Kristū un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs; Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis Gara ķīlu mūsu sirdī. (2 Kor 1, 21-22)


Lūgsimies! Svētais Gars, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi mūs apzīmogojis ar savu dievišķo līdzību, kas ir mūžīgās laimes dāvana un aicinājums uz svētumu. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana

Dievs, paaugstinot savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un sūtot Svēto Garu, Tu esi mums atvēris mūžīgās dzīves vārtus, dari, lai Tavas vārdos neizsakāmās dāvanas stiprina mūsu veltīšanos Tev un vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Litānija Dieva Svētā Gara godam5. diena


Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


No Svētajiem Rakstiem

Gars nāk palīgā mūsu nespēkā; jo mēs nezinām, ko mums lūgt un kā, bet Gars pats aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas izpēta sirdis, saprot, ko Gars vēlas, jo Viņš saskaņā ar Dieva gribu aizlūdz par svētajiem. (Rom 8, 26-27)


Lūgsimies! Kungs Jēzu Kristu, paldies Tev par Svētā Gara dāvanu. Pateicoties Svētajam Garam, kurš mājo mūsos, mūsu lūgšana spēj uzveikt mūsu pašu dabas vājumu, pretinieka liktos šķēršļus un pasaules kārdinājumus, lai slavētu trīsvienīgo Dievu. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana

Dievs, paaugstinot savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un sūtot Svēto Garu, Tu esi mums atvēris mūžīgās dzīves vārtus, dari, lai Tavas vārdos neizsakāmās dāvanas stiprina mūsu veltīšanos Tev un vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Litānija Dieva Svētā Gara godam6. diena


Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


No Svētajiem Rakstiem

Dzīvojiet Garā, tad jūs miesas kārībām nesekosiet. Gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, augstsirdība, lēnprātība, uzticība, pieklājība, atturība, šķīstība. Ja mēs dzīvojam Garā, tad arī rīkosimies Garā! (Gal 5, 16.22.25)


Lūgsimies! Kungs, vairo mūsos ticību Tev un vienmēr apgaismo mūs ar sava Svētā Gara gaismu, lai mēs rīkotos saskaņā ar garu, nevis pakļautos miesas likumiem, un drīkstētu baudīt Svētā Gara augļus. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana


Litānija Dieva Svētā Gara godam7. diena


Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


No Svētajiem Rakstiem

Vai tad jūs nezināt, ka jūsu miesa ir mājoklis Svētajam Garam, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat paši sev? Jo jūs esat atpirkti par dārgu maksu. Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā! (1 Kor 6,19-20)

Lūgsimies! Dievs, kamēr mēs dzīvojam miesā un cīnāmies ar ļaunā kārdinājumiem, palīdzi mums stāties pretī viņa uzbrukumiem un iekārēm ar Svētā Gara palīdzību, kurš mājo mūsos. Lai Svētais Gars mūs ietērpj savā spēkā mūžīgajai dzīvei. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana

Dievs, paaugstinot savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un sūtot Svēto Garu, Tu esi mums atvēris mūžīgās dzīves vārtus, dari, lai Tavas vārdos neizsakāmās dāvanas stiprina mūsu veltīšanos Tev un vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Litānija Dieva Svētā Gara godam8. diena


Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


No Svētajiem Rakstiem

Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu Garu, jo Gars izdibina it visu, arī Dieva dziļumus. (1 Kor 2, 9-10)


Lūgsimies! Nāc, Svētais Gars, pildi savu ticīgo sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni, lai mēs mīlētu Dievu ar visu savu sirdi un sasniegtu mūžīgo laimi. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana

Dievs, paaugstinot savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un sūtot Svēto Garu, Tu esi mums atvēris mūžīgās dzīves vārtus, dari, lai Tavas vārdos neizsakāmās dāvanas stiprina mūsu veltīšanos Tev un vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Litānija Dieva Svētā Gara godam}9. diena


Ievadlūgšana

Svētais Gars, Dievs, kas Baznīcas dzimšanas dienā redzamā veidā nāci pār apustuļiem, lai apgaismotu viņu prātu, aizdegtu viņu sirdi, stiprinātu viņu ticību un viņu dzīvi darītu svētu, – mēs no sirds Tevi lūdzam: arī mums, kas lūdzamies šo novennu pirms Vasarsvētkiem, sniedz šīs dāvanas mūsu svēttapšanai un Dieva lielākam godam. Apgaismo mūsu prātu! Aizdedz mūsu sirdi! Stiprini mūsu ticību! Dari svētu mūsu dzīvi! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


No Svētajiem Rakstiem

Kad Vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienuviet; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un tiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās pār ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. (Apd 2, 1-4)

Lūgsimies! Svētais Gars, kas devi apustuļiem dāvanu runāt jaunās valodās, dari, lai kristīgajā dzīvē mēs spētu runāt vārdu valodā, rīcības valodā, laba piemēra valodā un mīlestības valodā. Dāvā mums šo valodu dāvanu, lai ar visu savu dzīvi mēs paši tuvotos Dievam un liecinātu par Viņu saviem brāļiem un māsām. Nāc, Svētais Gars, un māci mums vairot Dieva slavu. Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...


Noslēguma lūgšana

Dievs, paaugstinot savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un sūtot Svēto Garu, Tu esi mums atvēris mūžīgās dzīves vārtus, dari, lai Tavas vārdos neizsakāmās dāvanas stiprina mūsu veltīšanos Tev un vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Litānija Dieva Svētā Gara godam