NOVENNA DIEVA SVĒTĀ GARA GODAM

From Prayers
Jump to: navigation, search

NĀC, SVĒTAIS GARS, DIEVS RADĪTĀJ,

Tu žēlastību dāvātāj!
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs!

Par Aizstāvi Tu cildināts
Un Dieva tautai dāvināts.
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības Gars.

Ar septiņveida dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.

No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.

Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un Debess laimi mantojam.

Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dieva Dēlam vienīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.


Lūgsimies! Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni!

Dievs, kas saviem apustuļiem atsūtīji Svēto Garu, uzklausi savu ļaužu dievbijīgās lūgšanas un tos, kam esi dāvājis ticību, apveltī ar savu mieru.

Dievs, Tu zini visu un pazīsti mūsu domas un gribu, šķīstī mūsu sirdis ar Svētā Gara spēku, lai mēs varam Tevi pienācīgi mīlēt un slavēt.

Dievs, kas ticīgo sirdis māci un apgaismo ar Svētā Gara gaismu, ļauj mums Tavu gribu pareizi saprast un priecāties vienmēr, saņemot Svētā Gara žēlastības.

Dievs, Tu ar savu Garu mūs vadi un sargā, esi mums žēlīgs un uzklausi mūsu lūgšanas, lai mēs, saņemot Tavu palīdzību, vienmēr paļautos uz Tevi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!