Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam

From Prayers
Jump to: navigation, search


Kyrie, eleison!

Christe, eleison!

Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs!

Kristu, uzklausi mūs!

 
[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]

Dievs Tēvs no debesīm, ...

Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, ...

Dievs Svētais Gars, ...

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, ...


Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā, ...

Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā, ...

Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā, ...

Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte, ...

Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca, ...

Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis, ...

Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti, ...

Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs, ...

Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums, ...

Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā, ...

Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme, ...

Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā, ...

Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja, ...

Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi, ...

Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība, ...

Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās, ...

Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši, ...

Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās, ...

Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā, ...

Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc, ...

Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots, ...

Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem, ...

Jēzus Sirds, nievām piepildītā, ...

Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā, ...

Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei, ...

Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā, ...

Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots, ...

Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās, ...

Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana, ...

Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem, ...

Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi, ...

Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī, ...

Jēzus Sirds, visu svēto laimība, ...


Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

 
V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.

R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

 
LŪGSIMIES!

Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu,
ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša
Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.