Lieldienu slavas himna (Exultet)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Lai līksmo visi eņģeļi debesīs un visi Dieva kalpi.
Lai līksmi skan Lieldienu zvani, sveicot Kungu Jēzu ar uzvaru.
Priecājies zem, Kunga spožumā, jo ir izklīdusi grēka tumsa.
Priecājies arī tu, Māte – Baznīca, ietērpta gaismā no augstumiem. Svētnīcu sienas lai piepildās ar tavu ļaužu dziesmām.
V. Dievs Kungs lai ir ar jums.
R. Kungs ir ar tevi.
V. Uz augšu sirdis.
R. Mūsu sirdis ir pie Kunga.
V. Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam.
R. Tas ir labi un taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi,
ka mēs no visas sirds un gaviļpilnām balsīm
slavējam neredzamo Dievu, visvareno Tēvu un Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu. Viņš par mums atdeva mūžīgajam Tēvam Ādama parādu un seno grēka parādzīmi dzēsa ar savām asinīm.
Lūk, tagad ir Lieldienu svētki, kuros Viņš - patiesais Jērs tika nonāvēts
un ar Viņa asinīm tika svētītas ticīgo mājas.
Lūk, šī ir tā nakts, kurā mūsu tēvi, Izraēla dēli, ceļā no Ēģiptes zemes sausām kājām pārgāja pār Sarkano jūru.
Šī ir tā nakts, kas ar gaismas mākoni izklīdināja grēka tumsu.
Lūk, šī ir tā nakts, kas Kristum ticīgos visā pasaulē, atbrīvotus no netikumiem un grēka
varas, ietērpj žēlastībā, pievieno svētajiem.
Šī ir tā nakts, kurā, sarāvis nāves valgus, Kristus kā uzvarētājs cēlās augšā no
kapa.
Nebūtu nozīmes mūsu dzīvībai, ja mēs nebūtu pestīti. Ak, apbrīnojamā Tava, Kungs, labvēlība pret grēcīgo cilvēku, ak, neaptveramais Tavas mīlestības lielums: lai atpirktu kalpu, Tu atdevi Dēlu!
Ak, patiesi nepieciešamais Ādama pārkāpums, kas ar Kristus nāvi tiki izdeldēts! Ak, laimīgā vaina, kas izpelnījies pasaulei tādu Pestītāju! Ak, patiesi svētīgā nakts, kam vienīgai bija lemts zināt Kristus augšāmcelšanās laiku un stundu.
Šī ir tā nakts, par kuru ir rakstīts: Un nakts kļuva gaiša kā diena, un šī nakts būs mana gaisma un līksmība.
Šīs nakts svētdarītāja vara izdzēš noziegumus, nomazgā vainas, atjauno nevainību kritušiem grēkos un dāvā noskumušiem prieku.
Tā aizdzen naidu, ienes saticību un pazemina varenos. Tāpēc šajā žēlastību pilnajā naktī pieņem, Kungs Dievs, šo vakara slavas upuri, ko Tev, svinīgi upurējot Lieldienu sveci, ar savu kalpu rokām sniedz svētā Baznīca.
Mēs saprotam šī vaska sveces attēloto līdzību, virs kuras plīvo Dieva godam iedegtā uguns.
Tā dāvā visiem savu gaismu un tomēr neko nezaudē no sava mirdzuma.
Ak, patiesi svētīgā nakts, kurā apvienojās zeme un debesis, izlīgst cilvēks ar Dievu.
Tāpēc, Kungs, mēs Tevi lūdzam, lai šī Tavam godam svētītā svece, nepārtrauktu degt un mirdzēt, un Tevis pieņemta kā patīkama smarža, pievienotos Taviem spīdekļiem debesīs.
Lai viņas liesma sagaida rīta Zvaigzni, To Zvaigzni, kas nepazīst rietu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas, atgriezies no nāves valstības, gaiši mirdz pār cilvēku cilti un dzīvo un valda mūžu mūžos, R. Amen.
Šo seno himnu „Exsultet" diakons, priesteris vai atsevišķos gadījumos kantors dzied Lieldienu vigīlijas dievkalpojuma pašā sākumā pēc uguns svētīšanas, kā arī Lieldienu sveces aizdegšanas un ienešanas baznīcā.
Tradīcija svētīt Lieldienu sveci un dziedāt Lieldienu slavas himnu Lieldienu vigīlijas dievkalpojumā Rietumu Baznīcā ir pazīstama kopš 5.gs. Šis himnas teksts tiek datēts ar laika posmu starp 5. un 7.gs.