KOMPLETORIJS • SVĒTDIENA • PĒC I VESPERĒM

From Prayers
Jump to: navigation, search

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
(Lielā gavēņa laikā alleluja netiek dziedāts)

Grēku nožēla

  Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

V. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
R. Amen.


Himna

Diena beigusies, dziest gaisma,
Dievs, Tev pateicību sakām,
un šīs mūsu dienas gaitas
Tev kā upuri mēs veltām.

Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,
tāpēc dāvā šonakt miegu:
sapņos ilgoties pēc Tevis,
ticot tam, ka esi blakus.

Tavas žēlastības gaisma
kliedēs katru tumsas varu,
remdēs kaislības, dos spēku
dzīvi veltīt Tev par godu.

Dod mums svētību ik dienas,
Tu, kas vienībā ar Dēlu,
vienībā ar Svēto Garu
valdi visos mūžu mūžos. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Apžēlojies par mani, Kungs, un uzklausi manu lūgšanu.

  (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.) 

Psalms 4

2 Kad es saucu, mani uzklausīja Dievs, manas taisnības aizstāvis.* 

Tu man palīdzēji bēdās:

    apžēlojies par mani* 
    un uzklausi manu lūgšanu. 

3 Cilvēku bērni, cik ilgi būs nocietinātas jūsu sirdis?*
Kāpēc jūs mīlat niekus un meklējat melus?

    4 Tad ziniet, ka apbrīnojamu ir darījis Kungs savu svēto;* 
    Kungs uzklausīs, kad es Viņu piesaukšu. 

5 Nodrebiet un beidziet grēkot!*
Pārdomājiet klusībā savās guļvietās un rimstieties!

    6 Nesiet taisnības upuri* 
    un paļaujieties uz Kungu!

7 Daudzi saka: "Kas tad mums parādīs labo?"*
Kungs, Tava vaiga gaišums kā zīme lai atspīd pār mums!

    8 Tu esi devis manai sirdij vairāk prieka* 
    nekā viņiem labības un vīna pārpilnības laikā. 

9 Es apgulstos un mierīgi aizmiegu,*
jo vienīgi Tu, Kungs, ļauj dzīvot man drošībā.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 
    un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Apžēlojies par mani, Kungs, un uzklausi manu lūgšanu


2. ant. Naktīs teiciet Kungu.

Psalms 134 (133)

1 Lūk, teiciet Kungu, jūs, visi Kunga kalpi,* 

kas naktīs stāvat Kunga namā,

    2 Paceliet savas rokas uz svētnīcu* 
    un teiciet Kungu! 

3 No Sionas lai tevi svētī Kungs,*
kas ir radījis debesis un zemi!

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 
    un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Naktīs teiciet Kungu.
(Lieldienu laikā Ant: Aleluja, alleluja, alleluja.)


Lasījums At 6, 4-7
  Klausies, Izraēl! Kungs, mūsu Dievs ir viens vienīgs Kungs. Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka. Un šie vārdi, kurus es tev šodien pavēlu, lai paliek tavā sirdī. Tos tu iemācīsi saviem bērniem un par tiem runāsi gan savās mājās sēžot, gan ejot ceļā, dodoties gulēt un ceļoties. 

Atbilde
V. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.
R. Es atvēlu savu garu.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

Lieldienu laikā dzied šādu atbildi:
V. Tavās rokās, Kungs, es atvēlu savu garu, *

  alleluja, alleluja. 

R. Tavās rokās, Kungs, es atvēlu savu garu, *

  alleluja, alleluja.

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis., *

  alleluja, alleluja.  

R. Es atvēlu savu garu, *

  alleluja, alleluja.  

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, *

  alleluja, alleluja. 

R. Tavās rokās, Kungs, es atvēlu savu garu, *

  alleluja, alleluja. 

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)

Simeona dziedājums
29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*
kā Tu esi sacījis,

    30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,* 
    31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: 

32 gaismu pagānu apgaismošanai*
un slavu savai Izraēļa tautai.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
    un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen. Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)


Lūgšana

Pēc svētdienu I Vesperēm, kā arī Lieldienu oktāvas laikā

  Kungs, lūdzu, apmeklē mūs šajā naktī, lai mēs rīta agrumā, ar Tavu žēlastību ceļoties, spētu priecāties par Tava Svaidītā augšāmcelšanos, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. 

R. Amen.

Pēc I Vesperēm lielajos svētkos, kas neiekrīt svētdienā, kā arī Trīs Lielajās dienās

 Kungs, lūdzu, apmeklē šo mājokli un pasargi to no visām ienaidnieka viltībām; lai tajā mājo Tavi svētie eņģeļi un sargā mūs mierā; un Tava svētība lai vienmēr ir pār mums. Caur Kristu, mūsu Kungu. 

R. Amen.

Svētība
V. Mierīgas naktis un laimīgu dzīves noslēgumu lai dāvā mums visvarenais Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
R. Amen.


Esi sveicināta, Karaliene

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi.
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā.
Tādēļ, mūsu aizstāve,
uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
pie Tava dievišķā Dēla.
Tu žēlīgā un laipnā,
Vissvētā Jaunava Marija.