KOMPLETORIJS • PIRMDIENA

From Prayers
Jump to: navigation, search

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.

(Lielā gavēņa laikā alleluja netiek dziedāts)

Grēku nožēla

  Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

V. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
R. Amen.


Himna

Diena beigusies, dziest gaisma,
Dievs, Tev pateicību sakām,
un šīs mūsu dienas gaitas
Tev kā upuri mēs veltām.

Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,
tāpēc dāvā šonakt miegu:
sapņos ilgoties pēc Tevis,
ticot tam, ka esi blakus.

Tavas žēlastības gaisma
kliedēs katru tumsas varu,
remdēs kaislības, dos spēku
dzīvi veltīt Tev par godu.

Dod mums svētību ik dienas,
Tu, kas vienībā ar Dēlu,
vienībā ar Svēto Garu
valdi visos mūžu mūžos. Amen.


Psalmodijs

Ant. Tu, Kungs, esi pacietīgs un liela ir Tava žēlsirdība.

    (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.) 

Psalms 86 (85)
1 Kungs, pievērs savu ausi un uzklausi mani,*
jo esmu trūcīgs un nabags.

    2 Sargā manu dvēseli, jo Tevis es bīstos!* 
    Mans Dievs, atpestī savu kalpu, kas paļaujas uz Tevi. 

3 Kungs, apžēlojies par mani,*
jo uz Tevi es saucu ik dienas!

    4 Iepriecini sava kalpa dvēseli,* 
    jo savu dvēseli es paceļu uz Tevi, Kungs! 

5 Jo Tu, Kungs, esi labs un saudzīgs,*
un pilns žēlsirdības visiem, kas Tevi piesauc.

    6 Uzklausi, Kungs, manu lūgumu* 
    un ievēro manas lūgšanas balsi!

7 Savu bēdu dienā es saucu uz Tevi,*
jo Tu mani uzklausi.

    8 Starp dieviem, Kungs, neviens nav Tev līdzīgs,* 
    nav tādu darbu kā Tavējie. 

9 Nāks visas tautas, ko Tu esi radījis,*
un Tevi, Kungs, pielūgs un slavēs Tavu vārdu,

    10 jo Tu esi liels un dari brīnumus,* 
    vienīgi Tu esi Dievs. 

11 Kungs, māci man savu ceļu,*
lai es staigātu Tavā patiesībā;

    vienkāršu dari manu sirdi,* 
    lai tā bītos Tava vārda. 

12 Kungs, mans Dievs, es Tevi teikšu no visas manas sirds*
un Tavu vārdu slavēšu mūžam,

    13 jo liela ir Tava žēlsirdība pār mani,* 
    un Tu izglābi manu dvēseli no nāves valstības. 

14 Dievs, pret mani ir sacēlušies lepnie,+
un varmāku bars meklē manu dzīvību;*
viņi nepatur Tevi savu acu priekšā.

    15 Bet Tu, Kungs, esi žēlsirdīgs un saudzīgs Dievs,* 
    lēnprātīgs, ļoti labvēlīgs un patiess. 

16 Uzlūko mani un esi man žēlīgs!+
Dod spēku savam kalpam*
un izglāb savas kalpones dēlu!

    17 Dod man zīmi, kas vēstītu labu,+ 
    lai redz tie, kas mani ienīst, un lai nonāk kaunā,* 
    ka Tu, Kungs, palīdzēji man un mierināji mani. 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,

    kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, * 
    un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Tu, Kungs, esi pacietīgs un liela ir Tava žēlsirdība.

    (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.)


Lasījums 1 Tes 5, 9-10
  Dievs mūs nav nolēmis dusmībai, bet pestīšanas iegūšanai caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas nomira par mums, lai mēs dzīvotu kopā ar Viņu, vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši.

Atbilde
V. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.
R. Es atvēlu savu garu.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)

Simeona dziedājums
29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*
kā Tu esi sacījis,

  30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,* 
  31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: 

32 gaismu pagānu apgaismošanai*
un slavu savai Izraēļa tautai.

  Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
  un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen. Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)


Lūgšana
  Kungs, dāvā mūsu miesām veselīgu miegu, un lai sēkla, ko ar ciešanām šodien esam sējuši, nes augļus mūžīgajai pļaujai. Caur Kristu, mūsu Kungu. 
R. Amen.

Svētība
V. Mierīgas naktis un laimīgu dzīves noslēgumu lai dāvā mums visvarenais Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
R. Amen.


Esi sveicināta, Karaliene

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi.
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā.
Tādēļ, mūsu aizstāve,
uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
pie Tava dievišķā Dēla.
Tu žēlīgā un laipnā,
Vissvētā Jaunava Marija.