KOMPLETORIJS • OTRDIENA

From Prayers
Jump to: navigation, search

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.

(Lielā gavēņa laikā alleluja netiek dziedāts)

Grēku nožēla

  Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

V. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
R. Amen.


Himna

Kungs Jēzu, kas esi teicis:
"Es esmu pasaules gaisma, "
esi mūsu gaišā diena,
kas nedziest, vakaram nākot.
Kungs un Ķēniņ visusvētais,
lūdzam Tevi, šonakt dāvā
saldu miegu, stundas klusas,
Tevī atrast ļauj mums mieru.

Acis nogurumā slēdzas,
bet sirds arvien pēc Tevis sauc.
Pacel savu Dieva roku,
svētot visus savus ļaudis.

Mūsu Aizstāvi un glābēj,
sargi mūs no ļauniem gariem,
jo par mums ir dārgi maksāts
ar Tavām svētām Asinīm.

Kristu, mūsu Kungs un Ķēniņ,
gods lai Tev un mūžam slava,
debess Tēvam, Svētam Garam
tagad, vienmēr un mūžīgi. Amen.


Psalmodijs

Ant. Neapslēp no manis savu vaigu, es taču paļaujos uz Tevi.
(Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.)
Psalms 143(142),1-11
1 Kungs, uzklausi manu lūgšanu, +
savā patiesībā ievēro manu lūgumu,*
savā taisnībā uzklausi mani.

    2 Neej tiesā ar savu kalpu,* 
    jo Tavā priekšā neviens no dzīvajiem nav taisnīgs. 

3 Jo ienaidnieks vajā manu dvēseli, +
manu dzīvību viņš samina pie zemes,*
mani iegrūda tumsā kā sen jau mirušu.

    4 Un mans gars manī pagurst,* 
    manī sastingst mana sirds. 

5 Es atminos sensenās dienas, +
pārdomāju visus Tavus darbus*
un apceru, ko ir darījusi Tava roka.

    6 Es paceļu savas rokas uz Tevi,* 
    mana dvēsele slāpst pēc Tevis kā izkaltusi zeme. 

7 Kungs, drīzāk uzklausi mani,*
jo mans gars jau pagurst.

    Neslēp no manis savu vaigu,* 
    lai es nekļūtu līdzīgs tiem, kas aiziet bojā. 

8 Tavu žēlastību agri ļauj man dzirdēt,*
jo es ceru uz Tevi.

    Parādi man ceļu, pa kuru man jāiet,* 
    jo uz Tevi es paceļu savu dvēseli. 

9 No maniem ienaidniekiem izglāb mani! -*
Kungs, es steidzos pie Tevis.

    10 Māci man pildīt Tavu gribu,* 
    jo Tu esi mans Dievs! 

Tavs labais gars lai mani vada pa līdzenu zemi!*
11 Tava vārda dēļ, Kungs, mani uzturi dzīvu,

    savā taisnībā izved *
    manu dvēseli no ciešanām! 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,

    kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, * 
    un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Neapslēp no manis savu vaigu, es taču paļaujos uz Tevi.
(Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.)


Lasījums 1 Pēt 5, 8-9a
  Esiet skaidrā prātā! Palieciet nomodā! Jūsu pretinieks velns kā rūcošs lauva staigā apkārt, meklēdams, ko aprīt. Pretojieties viņam, būdami stipri ticībā. 

Atbilde
V. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.
R. Es atvēlu savu garu.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā. 

(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)
Simeona dziedājums
29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*
kā Tu esi sacījis,

    30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,* 
    31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: 

32 gaismu pagānu apgaismošanai*
un slavu savai Izraēļa tautai.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
    un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)


Lūgšana
  Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apgaismo savā labvēlībā šo nakti, un dari tā, ka mēs, Tavi kalpi, aizmiegam mierā un, austot jaunai dienai, priecīgi celtos Tavā vārdā. Caur Kristu, mūsu Kungu.

R. Amen.

Svētība
V. Mierīgas naktis un laimīgu dzīves noslēgumu lai dāvā mums visvarenais Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
R. Amen.


Esi sveicināta, Karaliene

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi.
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā.
Tādēļ, mūsu aizstāve,
uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
pie Tava dievišķā Dēla.
Tu žēlīgā un laipnā,
Vissvētā Jaunava Marija.