KOMPLETORIJS • CETURTDIENA

From Prayers
Jump to: navigation, search

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.

(Lielā gavēņa laikā alleluja netiek dziedāts)

Grēku nožēla

  Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

V. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
R. Amen.


Himna

Kungs Jēzu, kas esi teicis:
“Es esmu pasaules gaisma,”
esi mūsu gaišā diena,
kas nedziest, vakaram nākot.
Kungs un Ķēniņ visusvētais,
lūdzam Tevi, šonakt dāvā
saldu miegu, stundas klusas,
Tevī atrast ļauj mums mieru.
Acis nogurumā slēdzas,
bet sirds arvien pēc Tevis sauc.
Pacel savu Dieva roku,
svētot visus savus ļaudis.
Mūsu Aizstāvi un glābēj,
sargi mūs no ļauniem gariem,
jo par mums ir dārgi maksāts
ar Tavām svētām Asinīm.
Kristu, mūsu Kungs un Ķēniņ,
gods lai Tev un mūžam slava,
debess Tēvam, Svētam Garam
tagad, vienmēr un mūžīgi. Amen.


Psalmodijs

Ant. Mana miesa mīt drošībā.

    (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.) 

Psalms 16 (15)
1 Pasargā mani, Dievs,*
jo es ceru uz Tevi.

    2 Es sacīju Kungam: “Mans Kungs Tu esi,*
    bez Tevis man nav nekā laba.”
3 Svētajos, kas ir virs zemes, cildenajos vīros –*

viņos ir viss mans prieks.

  4 Tiem, kas steidzas pēc svešiem dieviem,*
  vairojas sāpes.

Es neizliešu viņu dēļ upuru asinis,*
un viņu vārdi nebūs uz manām lūpām.

  5 Kungs ir mana mantojuma un mana biķera daļa:*
  Tu esi tas, kura rokās ir mans liktenis.

6 Mana daļa man tika iemērīta jaukā vietā,*
arī mans mantojums man ir ļoti patīkams.

  7 Es slavēšu Kungu, kurš deva man saprātu,*
  jo pat naktī mana sirds mani māca.

8 Kungs vienmēr būs manu acu priekšā;*
es netikšu pieveikts, jo viņš ir man pie labās rokas.

  9 Tāpēc mana sirds priecājas un mana dvēsele gavilē,*
  un arī mana miesa dzīvos drošībā,

10 jo Tu neatstāsi pazemē manu dvēseli*
un neļausi redzēt satrūdēšanu savam svētajam.

  11 Tu darīsi man zināmus dzīvības ceļus,†
  prieka pārpilnību Tava vaiga priekšā,*
  līksmību pie Tavas labās rokas uz mūžiem.

Ant. Mana miesa mīt drošībā.

     (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.)


Lasījums 1 Tes 5, 23
  Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā, tā ka jūsu gars, dvēsele un miesa tiktu saglabāta bez vainas mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

Atbilde
V. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.
R. Es atvēlu savu garu.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)

Simeona dziedājums
29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*
kā Tu esi sacījis,

    30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,* 
    31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: 

32 gaismu pagānu apgaismošanai*
un slavu savai Izraēļa tautai.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
    un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen. Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)


Lūgšana
  Kungs, mūsu Dievs, stiprini mūs, dienas darbā pagurušos, ar ciešu miegu, lai mēs, vienmēr Tavas palīdzības stiprināti, varētu ar miesu un prātu veltīties Tev. Caur Kristu, mūsu Kungu.

R. Amen.

Svētība V. Mierīgas naktis un laimīgu dzīves noslēgumu lai dāvā mums visvarenais Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. R. Amen.


Esi sveicināta, Karaliene

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi.
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā.
Tādēļ, mūsu aizstāve,
uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
pie Tava dievišķā Dēla.
Tu žēlīgā un laipnā,
Vissvētā Jaunava Marija.