I NEDĒĻA • TREŠDIENA • IEVADPSALMS un LAUDES

From Prayers
Jump to: navigation, search

I NEDĒĻA • TREŠDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Pielūgsim Kungu, jo viņš mūs ir radījis!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)I NEDĒĻA • TREŠDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Es ticu Dieva aizgādībai,
ka visu vada Tēva skats.
Viss padots Viņa svētai gribai,
un nejaušs nenokrīt ne mats.
Es žēlastību nezaudēšu,
ja Dieva gribu pildīt spēšu.
Ak, Tēvs, kaut daudzreiz dzīves laikā
man grūts ir ceļš, bet esmu drošs,
Tu mani vadi savā gaismā,
par to Tev pateicība, gods.
Es mierīgs nesu krustu grūtu,
jo Tavu aizgādību jūtu.
Es ticu, ka Tu esi klātu
it visos dzīves brītiņos.
Uz Tevi priekā ceļu skatu
un bēdās Tev es atdodos.
Ļauj mūžīgi man būt ar Tevi,
kas garam nemirstību devi.


Psalmodijs

1. ant. Dievs, Tavā gaismā skatīsim gaismu.
Psalms 36 (35)
2 Noziedzība runā bezdievim sirds dziļumos,*
nav bijības pret Dievu viņa acu priekšā,
3 jo savās acīs viņš pārlieku sev glaimo,*
lai neatrastu savu vainu un to neienīstu.
4 Viņa mutes vārdi ir noziedzība un viltus.*
Viņš mitējas būt prātīgs, lai tik nedarītu labu.
5 Savā guļvietā viņš nelietību izdomā.*
Viņš iet katru ceļu, kas nav labs, un neienīst ļaunumu.
6 Kungs, Tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm,*
un līdz pat mākoņiem – Tava patiesība.
7 Tava taisnība ir kā Dieva kalni,†
Tavs spriedumi – kā visdziļākās dzelmes.*
Kungs, Tu izglābsi cilvēkus un zvērus.
8 Cik dārga, Dievs, ir Tava žēlsirdība!*
Cilvēku bērni patversies Tavu spārnu ēnā,
9 no Tava nama bagātībām viņi ēdīs līdz sātam,*
un no Tavas līksmības strauta Tu viņus dzirdināsi,
10 jo pie Tevis ir dzīvības avots,*
un Tavā gaismā mēs skatīsim gaismu.
11 Sniedz savu žēlastību tiem, kas Tevi pazīst,*
un savu taisnību – tiem, kam skaidra sirds!
12 Lai lepna kāja mani nesamin*
un grēcinieka roka lai neaizskar mani!
13 Lūk, sabruka tie, kas netaisnību dara,*
viņi tika nogāzti un nespēja piecelties.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Dievs, Tavā gaismā skatīsim gaismu.


2. ant. Kungs, Tu esi dižens un augsti godājams savā varenībā.

Dziedājums • Judt 16, 1–2a. 13–15
1 Sāciet dziesmu manam Dievam uz timpāniem,*
skandiniet Kungam uz cimbalām,
skaņi dziediet Viņam slavas dziesmu,*
cildiniet un daudziniet Viņa vārdu.
2 Tāpēc, ka Kungs ir Dievs, kas izbeidz karus†
Viņš ceļ nometni savas tautas vidū*
un izraus mani no vajātāju rokas.
13 Es dziedāšu manam Dievam jaunu dziesmu,†
Kungs, Tu esi dižens un godājams,*
spēkā apbrīnojams un nepārspējams.
14 Tev kalpos visa Tava radība,*
jo Tu teici un tā notika,
Tu sūtīji savu garu, un tas uzcēla,*
un nav neviena, kas stātos pretī Tavai balsij.
15 Kalni ar ūdeņi no pamatiem izkustēsies,*
un klintis kusīs kā vasks Tavā priekšā.
Bet tiem, kas Tevis bīstas,*
tiem Tu esi žēlīgs.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, Tu esi dižens un augsti godājams savā varenībā.


3. ant. Gaviļpilnām balsīm gavilējiet Kungam.

Psalms 47 (46)
2 Plaukšķiniet rokām, visas tautas,*
gaviļpilnām balsīm gavilējiet Kungam,
3 jo Kungs, Visaugstais, ir bijājams,*
dižs visas zemes karalis.
4 Viņš pakļauj tautas mūsu varai,*
tautības – mums zem kājām,
5 Viņš izvēlas mums mantojumu,*
sava mīļotā Jēkaba diženumu.
6 Dievs dodas augšup, prieka saucienu pavadīts,*
taurēm skanot, Kungs augšup dodas.
7 Dziediet Dievam, dziediet!*
Dziediet mūsu karalim, dziediet!–
8 jo Dievs ir visas zemes Valdītājs.*
Apceres psalmu dziediet!
9 Dievs valda pār tautām,*
Dievs sēž savā svētajā tronī.
10 Sapulcējas tautu vadoņi,*
Abrahama Dieva tauta:
Kungam padoti ir zemes varenie.*
Viņš cildināms augsti jo augsti.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Gaviļpilnām balsīm gavilējiet Kungam.


Lasījums • Tob 4, 14c–15a. 16ab. 19
  Esi uzmanīgs, dēls, visos savos darbos un uzvedies kā labi audzināts visos savos ceļos. Ko tu pats nīsti, to nedari nevienam. Dod no savas maizes izsalkušajiem un no sava apģērba – kailajiem. No savas pārpilnības dod žēlsirdības dāvanas. Ik brīdi slavē Kungu Dievu un no Viņa izlūdzies, ka tavos ceļos tev labi veiktos un visas tavas tekas un nodomi labi sekmētos.

Atbilde V. Dievs, liec sirdij man tiekties* pēc derības piesacījumiem Taviem. R. Dievs, liec sirdij man tiekties* pēc derības piesacījumiem Taviem. V. Dāvā man dzīvību savās takās. R. Pēc derības piesacījumiem Taviem. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Dievs, liec sirdij man tiekties* pēc derības piesacījumiem Taviem. Benedictus. Antifona: Kungs, parādi mums žēlsirdību un atceries

savu svēto derību.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Pateiksimies Kristum un vienmēr slavēsim Viņu, jo Viņš atzīst
par brāļiem tos, ko svētdara. Tāpēc pazemīgi lūgsim viņu:
R. Kungs, svētdari savus brāļus!
• Dari, lai Tavas augšāmcelšanās godam mēs šīs dienas sākumu tīrām sirdīm veltītu Tev
– un darītu visu dienu Tev patīkamu ar svētdares darbiem.
• Kā savas mīlestības zīmi Tu dāvā mūsu pestīšanai un priekam šo jauno dienu,
– dari ikdienas mūs jaunus Tavam godam.
• Māci mūs šodien pazīt Tavu klātbūtni visos cilvēkos,
– un sevišķi atpazīt Tevi noskumušajos un nabagajos.
• Dod mums žēlastību šodien sadzīvot mierā ar visiem
– un nevienam neatmaksāt ļaunu ar ļaunu.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Uzklausi mūs, Dievs, mūsu Pestītāj, un dari mūs par gaismas piekritējiem un patiesības strādniekiem, lai mēs, kas esam Tevis dzemdināti kā gaismas bērni, spētu būt par Taviem apliecinātājiem cilvēku priekšā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.