I NEDĒĻA • SVĒTDIENA • I VESPERES

From Prayers
Jump to: navigation, search

I NEDĒĻA • SVĒTDIENA • I VESPERES V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam. R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Dievs, Tu visu pasauli
un debess zvaigznes veidoji.
Tu dienām devi gaišumu
un naktīm zvaigžņu mirdzumu.
Tev pateicību sūtām mēs
pēc dienas darbiem pabeigtiem
un arī dienas grūtības
kā upuri Tev tīkamu.
Kad saulriets krāso debesis,
mēs ceļam sirdis lūgšanā,
lai Dieva gaisma neizdziest,
kas staro mūsu dvēselēs.
To dari, Tēvs visvarenais,
un Dēls, kas Tēvam līdzīgais
ar Svēto Garu mūžīgo,
kas valdi visā pasaulē.


Psalmodijs

1.ant. Mana lūgšana lai nonāk Tavā priekšā, Kungs, kā vīraks.

Psalms 141 (140), 1-9
1 Kungs, es piesaucu Tevi, steidzies pie manis!*
Uzklausi manu balsi, kad Tevi saucu!

    2 Tavā priekšā kā vīraks lai nonāk mana lūgšana,* 
    manu roku pacelšana - kā vakara upuris. 

3 Kungs, noliec sargu manai mutei*
un apsardzi manām lūpām.

    4 Neļauj manai sirdij tiekties pēc ļauna,* 
    ka es kopā ar ļaundariem nedaru grēcīgus darbus,+ 
    viņu labumus negribu baudīt! 

5 Lai sit mani taisnīgais pēc žēlsirdības un lai pārmāca mani,+
bet grēcinieka eļļa lai netiek izlieta man uz galvas;*
savu lūgšanu es vienmēr lieku pretī viņu ļaunumam.

    6 Viņu tiesneši lai tiek nogāzti no klints,* 
    viņi dzirdēja manus vārdus, jo tie bija maigi: 

7 "Kā dzirnakmens šķembas virs zemes,*
tā pie pazemes vārtiem izkaisīti viņu kauli."

    8 Jo uz Tevi, Kungs, raugās manas acis,* 
    es patveros pie Tevis, nepazudini manu dvēseli. 

9 Sargā mani no cilpas, ko viņi man izlika,*
un no ļaundaru slazdiem.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* 
    un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Mana lūgšana lai nonāk Tavā priekšā, Kungs, kā vīraks.2.ant. Tu esi mans patvērums, Kungs, mana daļa dzīvo zemē.

Psalms 142 (141)
2 Skaļā balsī es piesaucu Kungu,*
skaļā balsī Kungu es lūdzos,

    3 Viņa priekšā es izleju savas žēlabas,* 
    Viņa priekšā savas ciešanas stāstu. 

4 Kad mans gars manī pagurst,*
Tu zini manas gaitas:

    uz ceļa, pa kuru es staigāju,* 
    viņi man izlika cilpu. 

5 Es paraudzījos pa labi un redzēju:*
nebija neviena, kas mani uzlūkotu;

    man pazuda iespēja aizbēgt,* 
    un nebija neviena, kam rūpētu mana dzīvība. 

6 Kungs, es piesaucu Tevi,+
es sacīju: “Tu esi mans patvērums,*
mana daļa dzīvo zemē.

    7 Ņem vērā manu lūgšanu,* 
    jo es esmu pārlieku apspiests. 

Izglāb mani no tiem, kas mani vajā,*
jo viņi par mani ir kļuvuši stiprāki.

    8 Manu dvēseli izved no cietuma,* 
    lai es pateiktos Tavam vārdam. 

Man apkārt sastāsies taisnīgie,*
kad Tu man darīsi labu.”

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 
    un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Tu esi mans patvērums, Kungs, mana daļa dzīvo zemē.3.ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs paaugstināja Viņu uz mūžiem.

Dziedājums • Fil 2,6-11
6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,*
tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam,

    7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu,+ 
    kļūstot līdzīgs cilvēkiem,* 
    Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais, 

8 Viņš pazemināja sevi,+
kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*
līdz pat krusta nāvei.

    9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja+ 
    un deva Viņam vārdu* 
    kas ir pāri pār katru vārdu, 

10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi*
debesīs, virs zemes, pazemē,

    11 un ikviena mēle atzītu,* 
    ka "Jēzus Kristus ir Kungs!" Dieva Tēva godam. 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,

    kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* 
    un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs paaugstināja Viņu uz mūžiem.


Lasījums • Rom 11,33-36
  Ak, Dieva zinību un gudrības, un bagātību dziļums! Cik neizprotami ir Viņa lēmumi un neizdibināmi Viņa ceļi! Jo kas gan ir izpratis Kunga domas? Vai kas gan Viņam ir bijis par padoma devēju? Vai arī kas Viņam ir iepriekš ko dāvājis, lai atpakaļ saņemtu atlīdzību? Jo no Viņa un caur Viņu, un Viņā ir viss. Slava Viņam uz mūžiem. Amen. 

Atbilde
V. Cik gan izdaudzināti*

  Tavi darbi, Kungs!* 

R. Cik gan izdaudzināti*

  Tavi darbi, Kungs!* 

V. Tos visus esi darījis ar gudrību.*
R. Tavi darbi, Kungs.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Cik gan izdaudzināti*

  Tavi darbi, Kungs!* 


Magnificat

Antifona: Jūs esat zemes sāls. Bet, ja sāls zaudē spēku, ar ko tad padarīs to sāļu?
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Lūgumi

Godinot vienīgo Dievu, Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu, pazemīgi lūgsim:
R. Kungs, palīdzi savai tautai!

• Svētais Kungs, visvarenais Tēvs, dari, lai mūsu zemē uzaustu taisnība,

  - un Tava tauta dzīvotu miera pārpilnībā. 

• Ieved visas tautas savā valstībā,

  - lai visi cilvēki tiktu pestīti. 

• Dari, lai laulātie paliktu Tavā mierā un pildītu Tavu gribu,

  - kā arī vienmēr dzīvotu savstarpējā mīlestībā. 

• Kungs, apbalvo visus mūsu labdarus,

  - un dāvā viņiem mūžīgo dzīvi. 

• Uzlūko žēlīgi tos, kas krituši par upuri naidam un kariem,

  - uzņem viņus mūžīgajā debesu mierā. 

Tēvs mūsu...


Lūgšana
  Visvarenais Dievs, Tu visus Savus likumus un pavēles esi ietvēris vienā Tevis un tuvākā mīlestības bauslī, palīdzi mums šo bausli uzticīgi pildīt un tā sasniegt mūžīgo dzīvi. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. 

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi:
V. Dievs Kungs lai ir ar jums.
R. Kungs ir ar tevi.
V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars.
R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada.
R. Pateicība Dievam.