I NEDĒĻA • SESTDIENA • IEVADPSALMS, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

I NEDĒĻA • SESTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Kungam pieder zeme un viss zemes virsū, nāciet, Viņu pielūgsim!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)I NEDĒĻA • SESTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž. V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam. R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Nakts izplēn, uzaust gaisma
un klāt ir plaukstošs rīts.
Mēs sveicam Tevi, Kristu,
un dziedam dabai līdz.
Gan putnu skaļās čalās,
gan meža klusumā
mēs dzirdam slavēšanu,
kas Dievam veltīta.
Zūd migla, zeme staro
tik krāšņā ietērpā.
Vai to nav radījusi,
Kungs, Tava gudrība?
Tev, Jēzu, godu dodam
un Tevi pielūdzam,
Tev, Pestītājam savam,
mēs slavu skandinām! Amen.


Psalmodijs

1. ant. Vēl nav sācis blāzmoties rīts, jau nomodā manas acis, meklējot Tevi.
Psalms 119 (118), 145–152
XIX (Kof)
145 Es saucu no visas sirds: Kungs, uzklausi mani! –*
es ievērošu Tavus norādījumus.

    146 Es saucu uz Tevi – atpestī mani! –*
    lai es sargātu Tavas pamācības.

147 Es izeju rītausmā un lūdzos,*
es paļaujos uz Taviem vārdiem;

    148 vēl pirms nakts sardzes pamostas manas acis,*
    lai pārdomātu Tavus vārdus.

149 Savā žēlsirdībā, Kungs, klausies manu balsi,*
saskaņā ar savu lēmumu dzīvini mani.

    150 Tuvojas tie, kas ļaunprātīgi mani vajā,*
    bet tālu viņi ir no Tava Likuma.

151 Kungs, Tu esi tuvu,*
un visi Tavi baušļi ir patiesība.

    152 Jau sen no Taviem priekšrakstiem man ir zināms,*
    ka Tu tos dibināji mūžiem.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,

    kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, * 
    un mūžīgi mūžam. Amen. 

Ant. Vēl nav sācis blāzmoties rīts, jau nomodā manas acis, meklējot Tevi.


2. ant. Kungs ir mans spēks un mana slavas dziesma. Viņš kļuva mans glābējs!

Dziedājums • Izc 15, 1–4b. 8–13. 17–18
1 Dziedāsim Kungam,†
jo lieliski Viņš parādīja savu spēku.*
zirgu un jātnieku iegāzdams jūrā.

    2 Kungs ir mans spēks un mana drosme.*
    Viņš kļuva mans glābējs!

Viņš ir mans Dievs,*
un es Viņu slavēšu;

    Viņš ir mana tēva Dievs,*
    un Viņu es teikšu.

3 Kungs ir kā varens karavīrs,*
Jahve ir Viņa vārds!

    4 Faraona kaujas ratus un viņa karapulku*
    Viņš iegāza jūrā.

8 No Tavas mutes dvesmas pacēlās ūdeņi,†
kā valnis nostājās plūstošie viļņi,*
jūras vidū sastinga dzelmes.

    9 Ienaidnieks bija sacījis: “Es dzīšos pakaļ, es notveršu,†
    es sadalīšu laupījumu, piepildīšu savu dvēseli;*
    es izvilkšu savu zobenu, mana roka viņu nonāvēs!”

10 Uzpūta Tava dvaša, un viņus pārklāja jūra.*
Viņi nogrima līdzīgi svinam vareno ūdeņu vidū.

    11 Kungs, kas gan Tev ir līdzīgs starp dieviem?†
    Kas gan Tev līdzīgs, svētumā cildens,*
    bijājams un slavējams, brīnumu darītājs?

12 Tu izstiepi savu roku, un viņus aprija zeme.*
13 Savā žēlsirdībā Tu biji vadonis tautai, kuru Tu atbrīvoji,

    un savā spēkā to vadīji*
    uz Tavu svēto mājokli.

17 Tu viņus ievedi un nostiprināji*
sava mantojuma kalnā,

    vietā, kuru Tu, Kungs,†
    esi darījis par savu mājokli.*
    svētnīcā, kuru ir dibinājušas, Kungs, Tavas rokas.

18 Kungs būs valdnieks*
vienmēr un mūžam!

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 
    un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs ir mans spēks un mana slavas dziesma. Viņš kļuva mans glābējs!


3. ant. Teiciet Kungu, visas tautas.

Psalms 117 (116)
1 Teiciet Kungu, visas tautas,*
slavējiet viņu, visi ļaudis! –

    2 jo liela ir viņa žēlsirdība pār mums,*
    un Kunga uzticība pastāv mūžam.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,

    kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, * 
    un mūžīgi mūžam. Amen. 

Ant. Teiciet Kungu, visas tautas.


Lasījums • 2 Pēt 1, 10–11
  Tādēļ, brāļi, centieties ar labiem darbiem nodrošināt savu aicinājumu un izvēlēšanu, jo, to darot, jūs nekad negrēkosiet. Tas bagātīgi veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus mūžīgajā valstībā.

Atbilde
V. Tevi, Kungs, es piesaucu;*

  Tu esi mans patvērums.

R. Tevi, Kungs, es piesaucu;*

  Tu esi mans patvērums.

V. Mana daļa dzīvo zemē.*
R. Tu esi mans patvērums.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Tevi, Kungs, es piesaucu;*

  Tu esi mans patvērums.

Benedictus.

Antifona: Apgaismo, Kungs, tumsā un nāves ēnā mītošos.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Slavēsim Kristu, kas visā vēlējās būt līdzīgs brāļiem, lai būtu
žēlsirdīgs un uzticams Dieva priesteris. Lūgsim viņu sakot:
R. Kungs, dod mums savas mīlestības pilnību!
• Taisnības saule, kas Kristības sakramentā kļuvi par mūsu gaismu,
– palīdzi mums šo dienu veltīt Tev.
• Katru šīs dienas stundu mēs godināsim Tevi,
– un slavēsim Tavu vārdu visā, ko piedzīvosim.
• Marija, Tava māte, bija uzticīga Tavu vārdu mācekle,
– vadi šodien mūsu soļus saskaņā ar Tavu mācību.
• Dāvā mums, kas dzīvojam šajā iznīkstošajā pasaulē, žēlastību ilgoties pēc dievišķās neiznīcības
– un ar ticības, cerības un mīlestības palīdzību jau tagad baudīt svētlaimību.

Tēvs mūsu...

Lūgšana

  Tevi lūdzam, Kungs, lai mūsu sirdis apgaismo augšāmcelšanās spožums, ar ko mēs spētu atbrīvoties no nāves tumsības un sasniegt mūžīgo gaismu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.