I NEDĒĻA • CETURTDIENA • IEVADPSALMS, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

I NEDĒĻA • CETURTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Nāciet, zemu nolieksimies Kunga priekšā, jo viņš ir mūsu Dievs!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)I NEDĒĻA • CETURTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Dievs, gaismas devējs varenais,
kad tumša nakts ir beigusies,
Tu dāvā dienas gaišumu,
ļauj skatīt dabas skaistumu.
Tu esi avots vienīgais,
kas īsto gaismu izstaro.
Tās starus sajūt cilvēki
ik brīdi savās dvēselēs.
Pie Tevis ejam ticībā,
lai, Tavu vārdu piesaucot,
mēs žēlastībā dzīvotu
un svētlaimību mantotu.
Tu labos darbos stiprini
un grūtā brīdī palīdzi:
kas pakritis, tas pacelts tiek,
un vājam spēks top atjaunots.
Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums,
un līdz ar Tevi – Dēls vienmēr.
Jūs vieno Gars. Šis noslēpums
lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Mosties, arfa un cītara, es rītausmu modināšu.
Psalms 57 (56)
2 Apžēlojies par mani, Dievs, apžēlojies par mani,*
jo pie Tevis meklē glābiņu mana dvēsele;
es patveršos Tavu spārnu ēnā,*
kamēr garām paies nelaimes.
3 Es piesaukšu Visaugsto Dievu,*
Dievu, kas man labu ir darījis.
4 Viņš sūtīs no debesīm palīdzību un mani izglābs,†
kaunā Viņš atstās tos, kas mani nicina.*
Dievs sūtīs savu žēlastību un savu uzticību.
5 Mana dvēsele dzīvo starp lauvām,*
kuri aprij cilvēku bērnus.
Viņu zobi – tie ir šķēpi un bultas,*
un viņu mēle – ass zobens.
6 Dievs, pacelies pāri debesīm!*
Pāri visai zemei lai ir Tava godība!
7 Viņi izlika tīklu manām kājām,*
un nomākta ir mana dvēsele;
viņi izraka bedri man priekšā,*
bet paši iekrita tajā.
8 Dievs, mana sirds ir droša,†
droša ir mana sirds:*
es dziedāšu un spēlēšu.
9 Mosties, mana godība, †
mosties, arfa un cītara:*
es modināšu rīta ausmu.
10 Kungs, es slavēšu Tevi starp tautām*
un ļaužu vidū Tev spēlēšu,
11 jo Tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm,*
un līdz mākoņiem – Tava patiesība.
12 Dievs, pacelies pāri debesīm!*
pāri visai zemei lai ir Tava godība!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Mosties, arfa un cītara, es rītausmu modināšu.


2. ant. Tā saka Kungs: Savu tautu es piepildīšu ar saviem labumiem.

Dziedājums • Jer 31, 10–14
10 Klausieties, tautas, Kunga vārdus,*
sludiniet tālajās salās un sakiet:
“Tas, kurš Izraēli izklīdināja, to pulcinās kopā*
un to sargās, kā gans sargā savu ganāmpulku.”
11 Jo Kungs atbrīvos Jēkabu*
un viņu izglābs no stiprākā rokas.
12 Un viņi nāks un priecīgi sauks Siona kalnā,*
un saplūdīs pie Kunga labumiem,
pie labības, vīna un eļļas,*
pie jauniem jēriem un vērsēniem,
un viņi paši būs kā auglīgs dārzs,*
un tie vairs necietīs nekāda trūkuma.
13 Tad jaunava līksmosies dejā,*
jaunekļi priecāsies kopā ar sirmgalvjiem.
Un es viņu asaras pārvērtīšu priekā*
un viņus mierināšu un ielīksmošu pēc viņu skumjām.
14 Es paēdināšu priesteru sirdis ar tauku barību*
un savu tautu es piepildīšu ar saviem labumiem.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Tā saka Kungs: Savu tautu es piepildīšu ar saviem labumiem


3. ant. Dižs ir Kungs un augsti teicams mūsu Dieva pilsētā.

Psalms 48 (47)
2 Liels ir Kungs un augsti teicams*
mūsu Dieva pilsētā.
3 Viņa svētais kalns, krāšņā virsotne,*
ir iepriecinājums visai zemei.
Sionas kalns, ziemeļu puse,*
ir lielā ķēniņa pilsēta.
4 Dievs tās pilīs*
ir kļuvis pazīstams kā aizstāvis.
5 Jo, lūk, ķēniņi bija sapulcējušies kopā*
un uzbruka reizē.
6 Bet tiklīdz ieraudzīja, viņi apjuka,*
satrūkās un bēga.
7 Tur viņus pārņēma baiļu trīsas*
tāpat kā sievieti dzemdību sāpēs.
8 Tāpat kā vējš no austrumiem,*
kas sadragā Tarsas kuģus.
9 Ko bijām dzirdējuši, to arī redzējām†
debespulku Kunga – mūsu Dieva pilsētā:*
Dievs to ir nostiprinājis uz mūžiem.
10 Dievs, mēs domājam par Tavu žēlsirdību*
Tavas svētnīcas vidū.
11 Kā Tavs vārds, Dievs, tā arī Tava slava†
sniedzas līdz pat zemes robežām.*
Tava labā roka ir taisnības pilna.
12 Sionas kalns lai priecājas!†
Lai līksmojas Jūdas meitas*
par Taviem spriedumiem.
13 Apejiet Sionai apkārt un to apskatiet,*
saskaitiet tās torņus!
14 Aplūkojiet tās varenos mūrus,†
pārstaigājiet tās cietokšņus,*
lai tad stāstītu nākamām paaudzēm,
15 ka šis Dievs ir mūsu Dievs uz mūžīgiem laikiem.*
Viņš vienmēr mūs vadīs.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Dižs ir Kungs un augsti teicams mūsu Dieva pilsētā.


Lasījums • Is 66, 1–2
  Tā saka Kungs: “Debesis ir mans tronis, un zeme ir manu kāju pamesls. Kur gan būtu tāds nams, ko jūs man varētu celt, un kur būtu tāda vieta, kas man derētu par atpūtas vietu? Visu pasaules visumu taču ir radījusi mana roka un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv,” – saka Kungs. “Bet es uzlūkoju nabagu un to, kam sagrauzts gars un kas manu vārdu bīstas.”

Atbilde V. No visas sirds es saucu:* Kungs, uzklausi mani! R. No visas sirds es saucu:* Kungs, uzklausi mani! V. Es ievērošu nolikumus Tavus.* R. Kungs, uzklausi mani! V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. No visas sirds es saucu:* Kungs, uzklausi mani! Benedictus.

Antifona: Kalposim Kungam svētumā, un Viņš mūs atbrīvos no mūsu ienaidniekiem.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Pateiksimies Kristum, kas dod mums šīs dienas gaismu, un
piesauksim Viņu:
R. Svētī mūs, Kungs, un svētdari mūs!
• Tu upurēji sevi par mūsu grēkiem,
– pieņem mūsu šodienas darbus.
• Tu iepriecini mūsu acis ar jaunās dienas gaismu,
– liec, lai gaisma uzaust arī mūsu sirdīs.
• Palīdzi mums šodien būt pacietīgiem pret visiem,
– lai mēs spētu būt Tavi sekotāji.
• Kungs, rīta agrumā dari mums zināmu Tavu žēlsirdību.
– Lai prieks, kas nāk no Tevis, ir mūsu spēks šai dienā.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Visvarenais mūžīgais Dievs, vakarā, rītā un dienas vidū mēs pazemīgi lūdzam Tavu dievišķo varenību, lai Tu, padzinis grēka tumsību no mūsu sirdīm, aizvestu mūs pie patiesās gaismas, kas ir Jēzus Kristus. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.