IV nedēļa, Svētdienas Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • SVĒTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Kunga tauta un viņa ganāmpulka avis, nāciet, viņu pielūgsim, alleluja.
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)IV NEDĒĻA • SVĒTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Zūd atkal nakts, nāk rīta ausma,
jau sarkanīga blāzma svīst.
Dievs Varenais, lūk, Tavā priekšā
sirds noliecas un dvēs’le slīgst.
Kungs, Savā mīlestībā žēlo
un Savā labestībā glāb.
Kā Tēvs Tu rūpējies un vēlies,
lai debess mājās visi nāk.
Gods Tēvam pirmsmūžīgā tronī,
Gods Dēlam, Tēvā dzimušam,
Gods Garam Svētajam. Lai vienmēr
Šī pielūgsme un slava skan! Amen.


Psalmodijs

1. ant. Pateicieties Kungam, jo viņa žēlsirdība pastāvēs mūžam, alleluja.
Psalms 118 (117)
1 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,*
jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!
2 Lai Izraēlis tagad saka: “Viņš ir labs,*
viņa žēlsirdība pastāv mūžam.”
3 Lai Ārona nams tagad saka:*
“Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.”
4 Lai saka tagad tie, kas Kunga bīstas:*
“Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.”
5 Spaidos es piesaucu Kungu,*
un Kungs uzklausīja mani un izveda plašumā.
6 Kungs ir ar mani – es nebaidos:*
ko man var padarīt cilvēks?
7 Ar mani ir Kungs, mans palīdzības devējs,*
un es droši noskatos uz saviem ienaidniekiem.
8 Labāk ir patverties pie Kunga*
nekā uzticēties cilvēkam.
9 Labāk ir patverties pie Kunga*
nekā uzticēties valdniekiem.
10 Visi pagāni ielenca mani,*
bet es viņus uzveicu Kunga vārdā.
11 Tie ielenca mani visapkārt,*
bet es viņus uzveicu Kunga vārdā.
12 Tie aplenca mani kā bites, iekarsa līdzīgi ugunij ērkšķos,*
bet es viņus uzveicu Kunga vārdā.
13 Tie grūdin pagrūda mani, lai es pakristu,*
bet Kungs man palīdzēja.
14 Kungs ir mans spēks un mana slava,*
viņš ir mans glābējs.
15 Gaviļu un pestīšanas balsis*
dzirdamas taisnīgo teltīs:
16 “Kunga labā roka parādīja spēku!”†
“Kunga labā roka paaugstināja mani!”*
“Kunga labā roka parādīja spēku!”
17 Es nemiršu, bet dzīvošu*
un sludināšu Kunga darbus.
18 Kungs mani ir sodījis bargi,*
bet mani nav atdevis nāvei.
19 Atveriet man taisnības vārtus,*
tajos iegājis, es slavēšu Kungu.
20 Šie ir Kunga vārti;*
tajos ieies taisnīgie.
21 Es Tevi slavēšu, jo Tu uzklausīji mani*
un kļuvi mans glābējs.
22 Akmens, ko namdari atmeta,*
ir kļuvis par stūrakmeni;
23 tas ir Kunga darbs,*
un tas ir brīnums mūsu acīs.
24 Šī ir diena, ko Kungs ir devis:*
priecāsimies par to un līksmosim.
25 Ak, Kungs, atpestī mani!*
Dod, Kungs, labklājību!
26 “Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!” –*
Mēs svētījam jūs no Kunga nama.
27 Dievs ir Kungs: lai viņš mūs apgaismo.*
Rīkojiet svinīgo gājienu ar zaru vītnēm līdz pat altāra ragiem.
28 Tu esi mans Dievs, es Tevi teikšu!*
Mans Dievs, es slavēšu Tevi!
29 Slavējiet Kungu, jo viņš ir labs,*
jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Pateicieties Kungam, jo viņa žēlsirdība pastāvēs mūžam, alleluja.


2. ant. Alleluja, slavējiet Kungu, visi Kunga darbi, alleluja.

Dziedājums • Dan 3,52–57
52 Esi slavēts, Kungs, mūsu tēvu Dievs,*
un slavējams un augsti teicams uz mūžiem;
un Tavas godības svētais vārds lai tiek cildināts*
un ir augsti slavējams un daudzināms uz mūžiem.
53 Esi slavēts savas svētās godības namā*
un augsti teicams un godājams uz mūžiem.
54 Esi slavēts savas valstības tronī*
un augsti teicams un cildināms uz mūžiem.
55 Esi slavēts Tu, kas ieskaties bezdibeņu dzīlēs†
un sēdi pār ķerubiem,*
esi slavējams un augsti teicams uz mūžiem.
56 Esi slavēts debesu plašumā*
un teicams un godājams uz mūžiem.
57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Alleluja, slavējiet Kungu, visi Kunga darbi, alleluja.


3. ant. Visi gari lai slavē Kungu.

Psalms 150
1 Slavējiet Kungu viņa svētnīcā!*
Slavējiet viņu viņa varenajā debesu plašumā!
2 Slavējiet viņu par viņa lielajiem darbiem,*
slavējiet viņu par viņa godības lielumu!
3 Slavējiet viņu ar raga skaņām,*
slavējiet viņu ar kokli un cītaru!
4 Slavējiet viņu ar bungām un dejām,*
slavējiet viņu ar stīgām un stabulēm!
5 Slavējiet viņu ar skanīgām cimbalām,†
slavējiet viņu ar gaviļu cimbalām!*
Visi, kas elpo, lai slavē Kungu!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Visi gari lai slavē Kungu.


Lasījums • 2 Tim 2, 8. 11–13
  Atceries Jēzu Kristu no Dāvida cilts, kas ir uzmodināts no miroņiem. Tie ir patiesi vārdi: ja mēs līdz ar Viņu esam miruši, mēs līdz ar Viņu arī dzīvosim; ja mēs izturam, mēs līdz ar Viņu valdīsim; ja noliegsim, arī Viņš mūs noliegs; ja mēs kļūsim neuzticīgi, Viņš tomēr paliks uzticīgs, jo Viņš nevar noliegt pats sevi.

Atbilde V. Dievs, mēs Tevi slavēsim* un piesauksim Tavu vārdu. R. Dievs, mēs Tevi slavēsim* un piesauksim Tavu vārdu. V. Mēs vēstīsim Tavus brīnumdarbus. R. Un piesauksim Tavu vārdu. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Dievs, mēs Tevi slavēsim* un piesauksim Tavu vārdu. Benedictus.

Antifona: Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Priecīgi slavēsim visvareno un labo Dievu, kas mūs mīl un zina mūsu vajadzības!
R. Kungs, mēs Tevi slavējam un paļaujamies uz Tevi!
• Mēs slavējam Tevi, visvarenais Dievs, visuma Valdniek, kas esi aicinājis mūs, grēciniekus,
– lai mēs iepazītu Tavu patiesību un kalpotu Tavai majestātei.
• Dievs, Tu mums atvēri savas žēlsirdības durvis,
– dari, lai mēs nekad nenomaldītos no dzīvības ceļa.
• Svinot Tava vismīļotā Dēla augšāmcelšanās dienu,
– palīdzi mums šajā dienā piedzīvot patiesu garīgu prieku.
• Dod, Kungs, saviem ticīgajiem lūgšanas un slavēšanas garu,
– lai mēs vienmēr Tev pateiktos par visu.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Dari, Kungs, lai mēs Tavu svēto vārdu arvien bijātu un mīlētu, jo Tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus esi nostiprinājis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.