IV nedēļa, Svētdienas II Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • SVĒTDIENA • II VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Svētais Dievs, Trīsvienīgais,
Tevi gribam godināt,
katru dienu paceļot
uz Tevi sirdis modras.
Pašā rīta agrumā
jau skan Tev slavas dziesmas,
arī vēlā vakarā
uz Tevi sirdis tiecas.
Tu mums dzīvē dāvini
mirkļus, dienas un gadus.
Uzklausi mūs žēlīgi,
kad ik dienas lūdzamies.
Mūžīgais Tēvs debesīs,
Dievs Dēls un Gars vissvētais,
brīnišķā Trīsvienībā
tagad, vienmēr, mūžīgi. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Svēto spožumā, pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi
dzemdināju, alleluja.
Psalms 110 (109),1–5. 7
1 Sacīja Kungs manam Kungam:*
“Sēdies man pie labās rokas,
kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus*
par tavu kāju pameslu.”
2 Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*
“Valdi savu ienaidnieku vidū!
3 Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;*
svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi kā rasu.”
4 Kungs zvērēja un nenožēlos:*
“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”
5 Kungs ir pie Tavas labās rokas,*
satrieks karaļus savu dusmu dienā.
7 Viņš padzersies no strauta pie ceļa,
tāpēc arī pacels galvu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Svēto spožumā, pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi
dzemdināju, alleluja.


2. ant. Svētlaimīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti.

Psalms 112 (111)
1 Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas,*
kam viņa baušļi ļoti patīk.
2 Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes.*
taisnīgo paaudze tiks svētīta.
3 Turība un bagātība būs viņa namā,*
un viņa taisnība pastāvēs mūžam.
4 Taisnīgajiem tumsībā uzausa gaisma,*
viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs.
5 Tīkams ir cilvēks, kurš apžēlojas un aizdod*
un savas lietas taisnīgi kārto,
6 jo nemūžam viņš netiks satricināts.*
Taisnīgais būs mūžīgā piemiņā,
7 viņš nenobīsies no ļaunām vēstīm.*
Viņa sirds ir droša un uzticas Kungam,
8 viņa sirds ir stipra, tā nebīsies,*
kamēr viņš ar gandarījumu noskatīsies uz saviem ienaidniekiem.
9 Viņš ir devīgs, dāvina nabagiem;†
viņa taisnība pastāvēs mūžam.*
viņa vara pieaugs ar godu.
10 Bezdievīgais to redzēs un dusmosies,†
griezīs savus zobus un nonīks.*
Grēcinieku ilgas aizies bojā.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Svētlaimīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti.


3. ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli, alleluja.

Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek recitēts tikai katras strofas sākumā un beigās.
Dziedājums • sal. Atkl 19, 1–2. 5–7
Alleluja!
1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
(R. Alleluja!)
2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,*
(R. Alleluja!)
un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
(R. Alleluja!)
7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
(R. Alleluja!)
un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
(R. Alleluja!)
un Svētajam Garam,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
(R. Alleluja!)
un mūžīgi mūžam. Amen.
R. Alleluja (alleluja)!
Ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli, alleluja.


Lasījums • Ebr 12, 22–24
   Bet jūs esat piegājuši pie Sionas kalna un dzīvā Dieva pilsētas, debesu Jeruzalemes, pie neskaitāmo eņģeļu pulkiem, pie svētku sapulces un debesīs ierakstītu pirmdzimto Baznīcas, pie Dieva, kas ir tiesnesis visiem, pie taisnīgo gariem, kas ir sasnieguši pilnību, pie Jaunās Derības Vidutāja – Jēzus un pie apslacināšanas ar asinīm, kuras runā spēcīgāk nekā Ābela asinis.

Atbilde V. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. R. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. V. Un neizmērojams savā gudrībā. R. Varens spēkā. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. Magnificat

Antifona: Svētlaimīgi miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Priecādamies Kungā, no kura nāk viss labais, pazemīgi lūgsim Viņu:
R. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu!
• Visuma Radītāj un Valdniek, kas sūtīji pasaulē savu Dēlu, lai Tavs vārds tiktu pagodināts visā pasaulē,
– palīdzi Baznīcas sludinātajai vēstij sasniegt visus cilvēkus.
• Dari mūs par apustuļu sludinātās mācības spējīgiem skolniekiem
– un palīdzi mums augt patiesā ticībā.
• Tu mīli taisnīgos,
– dod taisnīgu atalgojumu tiem, kas cieš netaisnību.
• Dari brīvus važās iekaltos, dod redzi aklajiem
– uzmundrini nomāktos un sargā tos, kuri tiek vajāti.
• Atceries tos, kas aizmiguši Tavā mierā ar cerību uz augšāmcelšanos,
– ļauj viņiem ar Tava Dēla palīdzību iemantot mūžīgo
svētlaimi.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Dari, Kungs, lai mēs Tavu svēto vārdu arvien bijātu un mīlētu, jo Tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus esi nostiprinājis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos

R. Amen.


Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.