IV Nedēļas SVĒTDIENA I Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • SVĒTDIENA • I VESPERES V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam. R. Kungs, steidzies mums palīdzēt. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, * un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs, Dievs, visaugstais Radītājs,
kas esi visu lietu sākums,
Tu uzturi šo pasauli,
un tajā izpaužas Tavs labums.
Kad diena septītā bij’ klāt,
Tu radīšanas darbu beidzi
un arī mums tad dienu šo
par svētījamu dienu teici.
Tu Savā vārdā piedod mums
un visus aicini pie Sevis.
Dod Savu prieku dievišķo,
lai mieru atrodam pie Tevis.
To visu, Tēvs, Tu dāvā mums,
to dāvā Dēls, Tavs atspulgs svētais,
un Gars, kas vienots ir ar mums
un augšup sauc mūs savā spēkā. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Lūdziet Jeruzalemei mieru.
Psalms 122 (121)
1 Es priecājos, kad man teica:*
“Iesim uz Kunga namu!”
2 Mūsu kājas jau soļo,*
Jeruzaleme, tavos vārtos.
3 Jeruzaleme, kas ir celta kā pilsēta*
cieši noslēgta visapkārt.
4 Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis*
pēc Izraēļa likuma slavēt Kunga vārdu,
5 jo tur stāv tiesnešu krēsli,*
Dāvida nama sēdekļi.
6 Lūdziet Jeruzalemei mieru:*
“Lai tiem labi klājas, kas mīl tevi!
7 Miers lai ir tavos mūros*
un drošība tavās pilīs!”
8 Manu brāļu un draugu dēļ es teikšu:*
“Miers lai ir tevī!”
9 Kunga, mūsu Dieva, nama dēļ es lūgšos*
par tavu labklājību.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Lūdziet Jeruzalemei mieru.


2. ant. No rīta sardzes līdz pat naktij mana dvēsele ilgojas Kunga.

Psalms 130 (129)
1 No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu:*
2 Kungs, uzklausi manu balsi!
Lai Tava auss dzird manu lūgšanu,*
ko es sūtu uz Tevi!
3 Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt,*
Kungs, kas tad spēs izturēt?
4 Bet pie Tevis varam piedošanu atrast,*
lai mēs bijībā godātu Tevi.
5 Es, es ceru uz Tevi;*
mana dvēsele cer uz viņa vārdu.
6 Mana dvēsele gaida uz Kungu*
vairāk nekā sargi uz rīta gaismu.
Vairāk nekā sargi uz rīta gaismu*
7 lai Izraēlis gaida uz Kungu,
jo Kungs ir ļoti žēlīgs*
un pestīšanu bagāti dāvā.
8 Viņš Izraēli atpestīs*
no visiem viņa grēkiem.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. No rīta sardzes līdz pat naktij mana dvēsele ilgojas Kunga.


3. ant. Jēzus vārda priekšā locīsies visi ceļi debesīs un virs zemes, alleluja.

Dziedājums • Fil 2,6–11
6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,*
tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam,
7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu,†
kļūstot līdzīgs cilvēkiem.*
Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais,
8 Viņš pazemināja sevi,†
kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*
līdz pat krusta nāvei.
9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja†
un deva Viņam vārdu*
kas ir pāri pār katru vārdu,
10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi*
debesīs, virs zemes, pazemē
11 un ikviena mēle atzītu,*
ka “Jēzus Kristus ir Kungs!” Dieva Tēva godam.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Jēzus vārda priekšā locīsies visi ceļi debesīs un virs zemes, alleluja.


Lasījums • 2 Pēt 1, 19–21
   Mums ir jo stiprs pravieša vārds, un jūs labi darāt, ievērodami to kā gaismekli, kas spīd tumšā vietā, kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. Vispirms to saprotiet, ka neviena pravieša mācība Rakstos nav iztulkojama patvaļīgi, jo pravietojumi nekad nav cēlušies no cilvēku gribas, bet svētie Dieva cilvēki runājuši, Svētā Gara iedvesmoti.

Atbilde V. No austrumiem līdz rietumiem* lai ir slavēts Kunga vārds. R. No austrumiem līdz rietumiem* lai ir slavēts Kunga vārds. V. Viņa godība – debesīm pāri. R. Lai ir slavēts Kunga vārds. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. No austrumiem līdz rietumiem* lai ir slavēts Kunga vārds. Magnificat

Antifona: Esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Lūgsim Jēzu Kristu, kas iepriecina visus, kas cer uz Viņu:
R. Kungs, uzlūko mūs un uzklausi mūs.
• Uzticamais lieciniek un pirmdzimtais starp mirušajiem, kas ar savām Asinīm atpestīji mūs no mūsu grēkiem,
– padari mūs par Tavu brīnumdarbu piemiņas glabātājiem.
• Svētī tos, ko esi aicinājis sludināt Tavu Evaņģēliju,
– lai viņi būtu uzticīgi Tavas valstības noslēpumu nesēji pasaulē.
• Miera Ķēniņ, ielej savu Garu tajos, kas valda tautas,
– lai viņi redzētu nabadzīgo cilvēku trūkumu.
• Palīdzi tiem, kas tiek apspiesti savas rases, tautības, sociālā stāvokļa, valodas vai reliģijas dēļ,
– lai viņi varētu saņemt katram cilvēkam pienācīgās tiesības un cieņu.
• Ļauj iemantot mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas miruši Tavā žēlastībā,
– lai viņi kopā ar Vissvēto Jaunavu Mariju un visiem svētajiem slavētu Tevi debesu valstībā.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Dari, Kungs, lai mēs Tavu svēto vārdu arvien bijātu un mīlētu, jo Tu nekad neatrauj savu gādību tiem, kurus esi nostiprinājis savā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.


Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.