IV NEDĒĻAS SESTDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • SESTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Ieklausīsimies Kunga balsī, lai ieietu Viņa atpūtas vietā.
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)IV NEDĒĻA • SESTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Jēzu, mūsu patvērums,
Tu gaisma nedziestošā mums.
Kur Tava vārda gaisma spīd,
tur miers un laime sirdī mīt.
Kad rītos acis atveru,
es Jēzum sevi atdodu,
un visā dienas garumā
ir Jēzus manā tuvumā.
Kad dažreiz dzīves nasta māc
un grūtās šaubās pagurst prāts,
tad Jēzus vārdu piesaucu
un Viņam sevi uzticu.
Nav Jēzus mūžam atstājis
to, kas uz Viņu cerējis.
Viņš dzird pat klusu nopūtu,
redz katru slēptu asaru.
Kungs Jēzu, Tavā vadībā
es gaišā bērna ticībā
caur zemes dzīvi ceļoju
uz skaisto, svēto mūžību.


Psalmodijs

1. ant. Labi ir Tavam vārdam dziedāt, Visaugstais, par Tavu
žēlsirdību vēstīt no rīta.
Psalms 92 (91)
2 Labi ir pateikties Kungam,*
un dziedāt Tavam vārdam, Visaugstais,
3 Tavu žēlsirdību vēstīt agri no rīta,*
un naktī – Tavu uzticību
4 ar desmitstīgu kokli un liru,*
ar dziesmu, spēlējot cītaru.
5 Jo Tu mani ielīksmo, Kungs, ar saviem darbiem,*
un es priecāšos par Tavu roku veikumu.
6 Cik lieli ir, Kungs, Tavi darbi!*
Bezgala dziļas ir Tavas domas!
7 Tās nepazīst negudrais cilvēks*
un nesaprot muļķais,
8 Lai gan grēcinieki zaļos kā zāle†
un ziedēs visi ļaundari,*
tomēr tas viņiem būs par iznīcību uz laiku laikiem.
9 Bet Tu, Kungs, esi Visaugstais uz mūžiem,†
10 jo, lūk, Tavi ienaidnieki, Kungs, jo, lūk, Tavi ienaidnieki
iznīks,*
un izkaisīti tiks visi ļaundari.
11 Līdzīgi vērša ragam manu ragu Tu pacēli,*
es esmu svaidīts ar svaigāko eļļu;
12 un mana acs manus ienaidniekus nievā,*
un mana auss dzird par ļaundariem, kas saceļas pret mani.
13 Taisnīgais ziedēs kā palma*
un augs kā Libānas ciedrs.
14 Iedēstīti Kunga namā,*
viņi ziedēs mūsu Dieva pagalmos,
15 Pat vecumā viņi dos augļus*
un būs sulīgi un zaļojoši,
16 lai vēstītu, ka Kungs, mans patvērums, ir taisnīgs*
un viņā nav netaisnības.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Labi ir Tavam vārdam dziedāt, Visaugstais, par Tavu
žēlsirdību vēstīt no rīta.


2. ant. Es došu jums jaunu sirdi un iedvesīšu jūsos jaunu garu.

Dziedājums • Ez 36, 24–28
24 Es jūs aizvedīšu prom no pagānu tautām†
un sapulcināšu jūs no visām zemēm,*
un atvedīšu jūs uz jūsu zemi.
25 Un es izliešu pār jums tīru ūdeni,†
un jūs tiksiet šķīstīti no visiem jūsu traipiem,*
un es jūs šķīstīšu no visiem jūsu dievekļiem.
26 Un es došu jums jaunu sirdi*
un jūsos iedvesīšu jaunu garu.
Un es izņemšu akmens sirdi no jūsu krūtīm*
un došu jums miesas sirdi,
27 un iedvesīšu jūsos manu garu,†
un gādāšu, lai jūs dzīvotu pēc maniem baušļiem*
un lai sargātu un pildītu manus likumus.
28 Un jūs dzīvosiet zemē, kuru es atdevu jūsu tēviem,†
un jūs būsiet mana tauta,*
un es būšu jūsu Dievs.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Es došu jums jaunu sirdi un iedvesīšu jūsos jaunu garu.


3. ant. Kungs, Tu esi gādājis, lai ar bērnu un zīdaiņu lūpām Tevi slavētu.

Psalms 8
2 Ak, Kungs, mūsu Kungs,*
cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē,
jo Tava godība*
uzcelta debesīm pāri.
3 No bērnu un zīdaiņu mutes Tu ieguvi slavu†
Taviem ienaidniekiem par spīti,*
lai ienaidnieku un atriebīgo atstātu kaunā.
4 Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu,*
mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi veidojis, –
5 kas tad ir cilvēks, ka Tu viņu atceries,*
vai cilvēka dēls, ka Tu viņu apraugi?
6 Par eņģeļiem nedaudz zemāku Tu esi viņu darījis,*
ar godu un slavu viņu greznojis
7 un iecēlis viņu pār Tavu roku darbiem.*
Zem viņa kājām Tu esi nolicis visu:
8 avis un visādus lopus,*
kā arī lauka zvērus,
9 debesu putnus un jūras zivis,*
un visu, kas staigā pa ūdeņu takām.
10 Ak, Kungs, mūsu Kungs,*
cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā zemē!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, Tu esi gādājis, lai ar bērnu un zīdaiņu lūpām Tevi slavētu.


Lasījums • 2 Pēt 3, 13–15a
  Mēs saskaņā ar Viņa apsolījumu gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kurās mājos taisnība. Tādēļ, mīļie, to gaidot, centieties, ka Viņš jūs atrastu mierā – neaptraipītus un nevainojamus, un mūsu Kunga pacietību uzskatiet par glābiņu.

Atbilde V. Gavilēs manas lūpas,* man dziedot un spēlējot Tev. R. Gavilēs manas lūpas,* man dziedot un spēlējot Tev. V. Mana mēle teiks Tavu taisnību. R. Man dziedot un spēlējot Tev. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Gavilēs manas lūpas,* man dziedot un spēlējot Tev. Benedictus.

Antifona: Kungs, vadi mūsu soļus miera ceļos.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Godināsim Dievu, kas caur savu Dēlu dāvāja pasaulei cerību un dzīvību, un pazemīgi lūgsim:
R. Kungs, uzklausi mūs!
• Kungs, visas radības Tēvs, Tu mums dāvā šīs dienas sākumu,
– dari, lai mēs kopā ar Kristu dzīvotu Tavas godības slavai.
• Tu ielēji mūsu sirdīs ticību, cerību un mīlestību,
– dari, lai šīs dāvanas vienmēr paliek mūsos.
• Mūsu acis lai vienmēr ir vērstas uz Tevi, Kungs,
– un mēs priecīgi atsauktos Tavam aicinājumam.
• Attālini mūs no viltībām un netaisnības kārdinājumiem
– un sargā mūsu gaitas no jebkādām nepatikšanām.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

 Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi patiesās gaismas spožums un diena, kas nekad nebeidzas, lūdzam Tevi, kas dod mums atkal jaunu dienu, lai mūsu prāti, naktī atpūtušies, tiktu apgaismoti ar Tavas atnākšanas mirdzumu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.