IV NEDĒĻAS PIRMDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • PIRMDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Dziedāsim Kungam, gavilēsim viņam ar dziesmām!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)IV NEDĒĻA • PIRMDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs,
Gaisma no mūžīgās Gaismas
un Dievs no patiesā Dieva,
pirms mūžiem dzemdināts Tēva.
Caur Tevi godinām Tēvu –
šīs pasaules Radītāju,
kas cilvēkiem ir tik devīgs,
ka dod tiem mūžīgu dzīvi.
Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs
it visā, izņemot grēku,
aiznesi pasaules grēkus
savā miesā uz Golgātu.
Šo upuri Tu atkārto
ikkatrā Svētajā Misē.
Tu topi garīgā Maize
un Vīns, kas dzesē mums slāpes.
Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu,
ar bagātām žēlastībām:
Dēls, godībā līdzīgs Tēvam;
Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Mēs esam pamieloti, Kungs, ar Tavu žēlsirdību no rīta.
Psalms 90 (89)
1 Kungs, Tu esi kļuvis mums patvērums*
uz paaudžu paaudzēm.
2 Pirms nekā piedzima kalni†
un radās zeme un pasaule,*
no mūžu mūžiem Tu esi Dievs.
3 Cilvēku Tu atkal pārvērt par putekli*
un saki: “Griezieties atpakaļ, cilvēku dēli!”
4 Jo tūkstoš gadu Tavu acu priekšā†
ir kā vakarējā diena, kas aizgājusi,*
vai kā sardze naktī.
5 Tu tos aizrausi,*
tie būs kā sapnis no rīta,
6 kā augoša zāle:*
rītā tā zied un zaļo, vakarā savīst un nokalst.
7 Jo no Tavām dusmām mēs aizejam bojā,*
un Tava bardzība mūs uztrauc.
8 Mūsu noziegumus Tu esi licis sev priekšā,*
Tava vaiga gaismā – mūsu apslēptos grēkus.
9 Jo visas mūsu dienas ir pagājušas Tavās dusmās,*
mūsu gadi izgaisa kā dvesma.
10 Mūsu gadu skaits ir septiņdesmit gadi*
vai arī astoņdesmit, ja esam veseli.
Un lielākā daļa no tiem ir bēdas un ciešanas,*
jo ātri tie aizrit, un mēs lidojam projām.
11 Kas tad spēs aptvert Tavu dusmu lielumu*
un iepazīt Tavas bardzības spēku?
12 Mūsu dienas tā skaitīt mūs māci,*
ka mēs iegūtu sirds gudrību!
13 Atgriezies, Kungs! Cik tad vēl ilgi?*
Un esi žēlīgs saviem kalpiem!
14 No rīta mūs piepildi ar savu žēlastību,*
lai mēs priecātos un līksmotos visās mūsu dienās!
15 Iepriecini mūs par tām dienām, kurās Tu mūs apspiedi,*
un par gadiem, kuros redzējām ļaunu!
16 Lai Taviem kalpiem kļūst redzams Tavs darbs*
un viņu dēliem – Tavs krāšņums!
17 Un pār mums lai ir Kunga, mūsu Dieva, laipnība!†
Un dodi sekmes mūsu roku darbiem,*
dodi sekmes mūsu roku veikumam!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Mēs esam pamieloti, Kungs, ar Tavu žēlsirdību no rīta.


2. ant. Kunga slava sniedzas līdz pat zemes robežām.

Dziedājums • Is 42, 10–16
10 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*
Viņa slava sniedzas līdz pat zemes robežām,
lai dzied Viņam jūra un viss, kas to piepilda,*
salas un to iedzīvotāji!
11 Lai paceļ balsi tuksnesis un tā pilsētas,*
ciemi, kur Kedars dzīvo.
Lai gavilē Petras iedzīvotāji,*
lai tie sauc no kalnu galiem!
12 Kungam lai dod godu*
un lai pauž Viņa slavu salās!
13 Kungs nāk kā varonis,*
kā karavīrs Viņš uzsāk kara gaitu,
Viņš liek atskanēt kara saucienam,*
Viņš nostājas kā varonis pret saviem ienaidniekiem.
14 Ilgi jo ilgi es klusēju un valdījos, †
bet tagad es kliegšu kā dzemdētāja,*
elsdams un pūzdams reizē.
15 Es nopostīšu kalnus un pakalnus,*
viss to zaļums nokaltīs,
es pārvērtīšu upes par cietu zemi,*
un nosusināšu ezerus.
16 Es vadīšu aklos pa ceļiem, ko tie nepazina,*
pa tekām, kas tiem bija svešas, likšu tiem staigāt;
es darīšu tumsību viņu acīm par gaismu*
un nelīdzenumu par līdzenu ceļu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kunga slava sniedzas līdz pat zemes robežām.


3. ant. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā.

Psalms 135 (134), 1–12
1 Slavējiet Kunga vārdu,*
slavējiet, jūs, Kunga kalpi,
2 kas stāvat Kunga namā,*
mūsu Dieva nama pagalmos!
3 Slavējiet Kungu, jo Kungs ir labs,*
dziediet viņa vārdam, jo tas ir tīkams,
4 jo Kungs ir izvēlējies Jēkabu*
un Izraēli sev par īpašumu.
5 Jo es zinu, ka Kungs ir dižens,*
un mūsu Dievs pāri pār visiem dieviem.
6 Kungs izdara visu, ko vēlas,†
debesīs un virs zemes,*
jūrā un visās dzelmēs.
7 Viņš atved mākoņus no zemes malas,†
izsauc ar zibeņiem lietu,*
no saviem krājumiem izceļ vējus.
8 Viņš nonāvēja Ēģiptes pirmdzimtos,*
sākot ar cilvēkiem un beidzot ar lopiem.
9 Viņš zīmes un brīnumus darīja tavā vidū, Ēģiptes zeme,*
pret faraonu un visiem viņa kalpiem.
10 Viņš sakāva daudzas tautas*
un nonāvēja varenus karaļus:
11 Sehonu – amoriešu ķēniņu, un Basana ķēniņu Ogu,*
un visus Kanānas karaļus.
12 Un viņu zemi viņš deva par mantojumu,*
par mantojumu Izraēlim – savai tautai.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā.


Lasījums • Judt 8, 25–26a. 27
  Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam, kas mūs pārbauda, tāpat kā mūsu tēvus. Atcerieties visu, ko Viņš izdarīja ar Abrahamu un ar Īzaku un ko piedzīvoja Jēkabs. Tāpat kā Viņš nepakļāva viņus ugunij citādi, kā vien lai pārbaudītu viņu sirdis, tā arī Viņš neatriebj mums, jo Kungs pārmācīdams šausta tos, kas Viņam tuvojas.

Atbilde V. Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. R. Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. V. Dziediet viņam jaunu dziesmu. R. Daiļa godprātīgo slavas dziesma. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. Benedictus.

Antifona: Slavēts ir Kungs, jo Viņš mūs ir apmeklējis un atbrīvojis.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Piesauksim Kristu, kas uzklausa un dziedina tos, kas cer uz Viņu:
R. Kungs, mēs Tevi slavējam un ceram uz Tevi!
• Mēs pateicamies Tev, kas esi bagāts žēlsirdībā,
– par bezgalīgo mīlestību, ar kādu Tu esi mūs iemīlējis.
• Kopā ar Tēvu Tu visos laikos darbojies pasaulē,
– atjauno visu ar Svētā Gara spēku.
• Atver mūsu un mūsu brāļu acis,
– lai mēs šodien redzētu Tavus brīnumdarbus.
• Tu mūs šodien aicini kalpot Tev,
– dari mūs par Tavas žēlastības daudzveidības kalpiem, dāvājot to brāļiem.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Dievs, Tu uzticēji cilvēkiem zemi un pavēlēji viņiem to sargāt un apstrādāt. Tu radīji sauli, lai tā kalpotu viņu labumam. Dod mums žēlastību šodien uzticīgi strādāt Tavam godam un tuvāko labumam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.