IV NEDĒĻAS PIEKTDIENA, Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • PIEKTDIENA • VESPERES V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam. R. Kungs, steidzies mums palīdzēt. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, * un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Dievs, ticam Tavai varenībai,
jo visur samanāms Tavs spēks.
Un ticam Tavai mīlestībai,
ko neaptumšo mūsu grēks.
Mums visiem, pildot Tavu gribu,
ir šinī dzīvē vieglāk būt,
un lūdzam: mūžībā ļauj arī
pie Tevis svētlaimību gūt.
Dievs, Tu ar savu Svēto Garu
mums sirdis vari apgaismot.
Jel sūti savu gaismu katram,
lai Tevi cilvēks atrast prot.
Mēs ticam, ka bez Tavas ziņas
no galvas nenokrīt ne mats.
Uz mūžību caur dzīvi ejot,
lai visus pavada Tavs skats.


Psalmodijs

1. ant. Katru dienu es godāšu Tevi, Kungs, un sludināšu Tavus brīnumus.
Psalms 145 (144)
I
1 Es Tevi slavēšu, mans Dievs un Karali,*
Tavu vārdu es teikšu vienmēr un mūžam.
2 Katru dienu es godāšu Tevi,*
Tavu vārdu slavēšu uz mūžīgiem laikiem.
3 Kungs ir liels un augsti teicams,*
neizdibināms ir viņa lielums.
4 Paaudze paaudzei daudzinās Tavus darbus*
un vēstīs par Tavu varenību.
5 Tās runās par Tavu slavas pilno godību*
un sludinās Tavus brīnumus,
6 daudzinās Tavu briesmīgo darbu varenību*
un stāstīs par Tavu godību.
7 Tās pieminēs Tavu lielo labvēlību*
un priecāsies par Tavu taisnību.
8 Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,*
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
9 Kungs ir labs pret visiem,*
un žēlsirdība ir visos viņa darbos.
10 Lai slavē Tevi, Kungs, visi Tavi darbi,*
un lai Tavi svētie Tevi cildina!
11 Lai viņi stāsta par Tavas valstības slavu*
un Tavu varenību lai sludina,
12 lai cilvēku bērniem dara zināmu Tavu varu*
un Tavas valstības godību!
13 Tava valstība ir valstība uz visiem mūžiem,*
un Tava valdīšana – uz visām paaudžu paaudzēm.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Katru dienu es godāšu Tevi, Kungs, un sludināšu Tavus brīnumus.


2. ant. Kungs, visu acis raugās Tevī ar cerību; Tu esi tuvu visiem, kas Tevi piesauc.

II
13b Kungs ir uzticīgs visos savos vārdos*
un svēts ir visos savos darbos.
14 Kungs atbalsta visus, kas pakrīt,*
visus nospiestos pieceļ.
15 Visu acis uz Tevi raugās ar cerību,*
un Tu viņiem uzturu dod īstajā laikā.
16 Tu labvēlībā atver savu roku*
un paēdini visu, kas dzīvo.
17 Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos*
un svēts ir visos savos darbos.
18 Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc,*
visiem, kas viņu patiesi piesauc.
19 Viņš izpilda to ilgas, kuri viņa bīstas,*
viņš uzklausīs viņu lūgšanu un viņus izglābs.
20 Kungs sargā visus, kas mīl viņu,*
bet pazudinās visus grēciniekus.
21 Mana mute stāstīs par Kunga slavu,*
lai ikviena miesa mūžam teic viņa svēto vārdu!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, visu acis raugās Tevī ar cerību; Tu esi tuvu visiem, kas Tevi piesauc.


3. ant. Taisnīgi un patiesi Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ.

Dziedājums • Atkl 15, 3–4
3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,*
Kungs, Dievs visvarenais;
taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,*
tautu Ķēniņ!
4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*
un lai neslavētu Tavu vārdu?
Jo Tu vienīgais Svētais,†
tādēļ ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā,*
tādēļ ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Taisnīgi un patiesi Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ.


Lasījums • Rom 8, 1–2
   Tagad tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav pazudināšanas. Jo Gara likums, kas dod dzīvi Kristū Jēzū, ir atbrīvojis tevi no grēka un nāves likuma.

Atbilde V. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam. R. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam. V. Nonāvēts gan miesā, bet atdzīvināts Garā. R. Lai mūs upurētu Dievam. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam. Magnificat

Antifona: Kungs, atceries savu žēlsirdību, ko Tu apsolīji mūsu tēviem.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Ar paļāvību lūgsim Jēzu Kristu, uz kuru cer visi, kas ir iepazinuši Viņa vārdu, saucot:
R. Kungs, apžēlojies par mums!
• Kristu, dod, lai cilvēciskais vājums, kam ir nosliece uz kritieniem,
– tiktu Tevis stiprināts.
• Dari, lai tas, kam ir tieksme uz apvainošanu,
– vienmēr no jauna saņemtu piedošanu no Tevis.
• Tevi aizvaino grēki, bet samierina grēku nožēla,
– novērs no mums Tavas dusmības rīkstes, ko esam pelnījuši.
• Tu piedevi grēkus sievietei, kas tos nožēloja, un cēli plecos nomaldījušos avi,
– nenovērs no mums savu žēlsirdību.
• Ielaid pa debesu vārtiem, ko Tu atslēdzi ar sava krusta nopelniem,
– visus, kas zemes dzīves laikā ir cerējuši uz Tevi.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, kas vēlējies, lai pasaules pestīšanas labā cieš Tavs Svaidītais, dod žēlastību savai tautai, lai tā veltītu sevi Tev kā dedzināmo upuri un saņemtu Tavas mīlestības pilnību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.