IV NEDĒĻAS PIEKTDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • PIEKTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Kungs ir labs, teiciet viņa vārdu.
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)IV NEDĒĻA • PIEKTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Tik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi!
Ir Tavās rokās mani mūža gadi.
Kad smagi kļūst, Tu mani mierini.
Tik brīnišķi.

Tik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi!
Un cerībā uz Tevi ceļas skati.
Kad nemiers māc, Tu mani drošini.
Tik brīnišķi.

Tik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi!
Tu dzīvē vienmēr taisnus ceļus rādi.
Kad spēki zūd, Tu mani stiprini.
Tik brīnišķi.

Tik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi!
Nāc manā sirdī, mājvietu sev radi,
lai Tevī, Dievs, es būtu mūžīgi!
Tik brīnišķi.


Psalmodijs

1. ant. Dievs, radi manī skaidru sirdi un krietnu garu atjauno manī!

Psalms 51 (50)

3 Dievs, apžēlojies par mani*
savā lielajā žēlsirdībā
un savas labvēlības pilnībā*
izdzēs manu netaisnību!
4 Mazgā mani tīru no noziedzības traipa*
un no grēka mani šķīstī,
5 jo es atzīstu savu vainu,*
un mans grēks arvien ir manu acu priekšā.
6 Pret Tevi vien esmu grēkojis*
un ļaunu darījis Tavā priekšā,
bet Tavs spriedums ir pareizs*
un Tavs lēmums ir taisnīgs.
7 Redzi, es noziedzībā esmu dzimis,*
un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte;
8 jo, lūk, Tu mīli patiesību sirdī*
un māci man gudrības noslēpumus.
9 Apslacini mani ar izapu – un es būšu tīrs.*
Mazgā mani, un es kļūšu baltāks par sniegu.
10 Ļauj man dzirdēt prieku un līksmību,*
un gavilēs kauli, kurus pazemoji.
11 Novērs savu vaigu no maniem grēkiem!*
Izdzēs visus manus noziegumus!
12 Dievs, radi manī skaidru sirdi*
un atjauno manī stingru garu!
13 Neatmet mani no sava vaiga*
un savu Svēto Garu neatņem no manis!
14 Dod man atkal savas pestīšanas prieku*
un nostiprini mani ar dedzības garu!
15 Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus.*
Bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis.
16 Pasargā mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs,*
un mana mēle cildinās Tavu taisnību.
17 Atdari, Kungs, manas lūpas! –*
un mana mute teiks Tavu godu,
18 jo upura dāvana Tev nedara prieku,*
dedzināmais upuris, ja arī es Tev dotu, Tev nepatiks.
19 Satriekts gars ir īstais upuris Dievam,*
satriektu un pazemotu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi.
20 Savā labvēlībā, Kungs, esi žēlīgs Sionai,*
lai tiktu uzcelti Jeruzalemes mūri.
21 Tad Tev patiks taisnības upuris, dāvanas un dedzināmie upuri,*
tad tiks likti teļi uz Tava altāra.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Dievs, radi manī skaidru sirdi un krietnu garu atjauno manī!


2. ant. Priecājies, Jeruzaleme, jo caur tevi visas tautas tiks aizvestas pie Kunga.

Dziedājums • Tob 13, 8–11. 13–14a b. 15–16a b (Vulg)

8 Slavējiet Kungu jūs, visi Viņa izredzētie,*
slavējiet visi Viņa diženumu,
vadiet dienas priekā*
un pateicieties Viņam.
9 Jeruzāleme, svēta pilsēta,*
Dievs tevi ir šaustījis tavu roku darbu dēļ.
10 Atdod visu godu Kungam*
un slavē mūžības Ķēniņu,
lai Viņš atkal uzceltu tevī savu telti*
un iepriecinātu tevī visus gūstekņus,
un parādītu tevī savu mīlestību visiem nelaimīgajiem,*
un visiem pazemotajiem uz mūžu mūžiem.
11 Atmirdzēs spoža gaisma*
visās zemes malās.

Daudzas tautas no tālienes nāks pie tevis,†
un zemes malu iedzīvotāji pie Kunga, tava Dieva Vārda,*
nesot rokās dāvanas debesu Ķēniņam.
Visas paaudzes priecāsies tevī,*
un izvēlētās vārds paliks uz mūžiem.
13 Tad tu līksmosies un priecāsies par taisnīgo bērniem,†
jo viņi visi tiks sapulcināti*
un slavēs mūžības Kungu.
14 Laimīgi tie, kas mīl tevi,*
laimīgi tie, kas priecāsies tavā mierā.
15 Slavē, mana dvēsele, Kungu, lielo ķēniņu,*
16 jo Jeruzalemē tiks atkal uzcelts
Viņa nams*
uz visiem laiku laikiem.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Priecājies, Jeruzaleme, jo caur tevi visas tautas tiks aizvestas pie Kunga.


3. ant. Slavē, Siona, savu Dievu, jo savu pavēli viņš sūta zemei.

Psalms 147B (147)

12 (1) Slavē, Jeruzaleme, Kungu,*
slavē, Siona, savu Dievu! –
13 (2) jo viņš ir nostiprinājis tavu vārtu bultas,*
tevī viņš ir svētījis tavus bērnus.
14 (3) Tavās robežās viņš uztur mieru*
un baro tevi ar vislabākajiem kviešiem.
15 (4) Savu pavēli viņš sūta zemei,*
viņa vārds steidzas ātri.
16 (5) Viņš dod sniegu līdzīgu vilnai,*
sarmu kaisa kā pelnus.
17 (6) Savu krusu viņš sūta kā maizes drupatas,*
no viņa aukstuma sasalst ūdeņi.
18 (7) Viņš saka savu vārdu un liek tiem izkust,*
sūta savu vēju, un aizplūst ūdeņi.
19 (8) Viņš Jēkabam pasludina savu vārdu,*
Izraēlim – savu taisnību un likumus.
20 (9) Tā viņš nav darījis nevienai citai tautai*
un nav tām atklājis savu spriedumu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Slavē, Siona, savu Dievu, jo savu pavēli viņš sūta zemei.


Lasījums • Gal 2, 19b–20
  Līdz ar Kristu es esmu krustā piesists, un dzīvoju vairs ne es, bet manī dzīvo Kristus. Bet, ja tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā Dieva Dēlam, kas mīlēja mani un par mani atdeva pats sevi.

Atbilde V. Es piesaukšu visaugsto Kungu,* kas man ir darījis labu. R. Es piesaukšu visaugsto Kungu,* kas man ir darījis labu. V. Viņš sūtīs no debesīm – un dāvās man glābiņu. R. Kas man ir darījis labu. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Es piesaukšu visaugsto Kungu,* kas man ir darījis labu. Benedictus.

Antifona: Mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ mūs apmeklēja Auseklis no augstuma.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Paļāvībā uz Dievu, kas rūpējas par visiem, kurus ir radījis un atpestījis caur savu Dēlu, atjaunosim mūsu lūgšanu:

R. Kungs, nostiprini to, ko esi paveicis mūsos!

• Žēlsirdīgais Dievs, vadi mūsu soļus pa dvēseles svētuma ceļu,
– lai mēs domātu to, kas patiess, taisnīgs un patīkams.
• Tavam vārdam par godu neatstāj mūs nekad,
– Kungs, nelauz savu derību.
• Pieņem mūsu satriekto sirdi un pazemīgo garu,
– jo tie, kas paļaujas uz Tevi, nepiedzīvo apjukumu.
• Kristū Tu mūs esi aicinājis pildīt pravieša pienākumu,
– dari, lai mēs vienmēr sludinātu Tavus varenos darbus.

Tēvs mūsu...

Lūgšana

 Tevi lūdzam, Kungs, dāvā savas žēlastības pārpilnību tiem, kas Tevi pazemīgi lūdz, lai ievērojot Tavus baušļus, viņi saņemtu mierinājumu šinī dzīvē un iemantotu nākamības prieku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.


Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi:

V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.