IV NEDĒĻAS OTRDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • OTRDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Nāciet, pielūgsim Dievu, diženo Kungu!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)IV NEDĒĻA • OTRDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kad rītā agri augšā ceļos,
es sveicu Tevi, Jēzus Sirds,
lai dienas pūlēm spēku smeļos,
nekad no Tevis neatšķirts.
Uz Tevi vien, Sirds, ceļu skatu,
Tu mana zvaigzne, gaisma, prieks;
To pieņemšu ar drošu prātu,
ko Tava mīlestība sniegs.
Ņem manu sirdi, patur’ viņu,
dod spēku man uz labu iet,
ja prāts uz grēku justu dziņu,
to žēlastībā turi ciet.
Cik bieži sirds man pukstēs krūtīs, –
tas viss būs Viņam dievišķam,
un sirds ikreiz šos vārdus sūtīs,
ak, Jēzu mans, Tev vienīgam.
Un arī visus, kas man dārgi,
slēdz šodien savā Sirdī tos,
tiem dvēseli un miesu sargi,
un neļauj, ka tie maldītos.
Lai diena šī man svēta kļūtu,
es lūdzu Tavu svētību,
un Tu lai vienmēr klāt man būtu,
līdz gūšu debess laimību.


Psalmodijs

1. ant. Tev, Kungs, lai dainoju un lai raugu apcerēt nevainojamas gaitas!
Psalms 101 (100)
1 Es dziedāšu par žēlsirdību un taisnību;*
Tev, Kungs, es dziedāšu.
2 Es staigāšu tīru ceļu:*
kad Tu nāksi pie manis?
Sava nama vidū es staigāšu*
savas sirds nevainībā.
3 Savā priekšā es neturēšu netaisnu lietu†
un ienīdīšu to, kas dara pārkāpumu;*
viņam nebūs vietas pie manis.
4 Nekrietna sirds būs tālu no manis,*
ļaunprāti es negribēšu pazīt.
5 Es izdeldēšu to,*
kas slepus aprunā savu tuvāko.
Un necietīšu to,*
kam ir lepna acs un uzpūtīga sirds.
6 Manas acis raudzīsies uz šīs zemes uzticīgajiem,†
lai sēdētu kopā ar mani;*
man piekalpos tie, kas staigā tīru ceļu.
7 Nedzīvos manā namā tas, kurš augstprātīgi dara;*
tas, kurš runā melus, – nepastāvēs manu acu priekšā.
8 Ik dienas es likšu iet bojā visiem zemes grēciniekiem,*
lai izdeldētu no Kunga pilsētas visus ļauna darītājus.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Tev, Kungs, lai dainoju un lai raugu apcerēt nevainojamas gaitas!


2. ant. Kungs, nenovērs no mums savu žēlsirdību.

Dziedājums • Dan 3, 26. 27a. 29. 34–41
26 Esi slavēts, Kungs, mūsu tēvu Dievs,*
slavējams un godājams ir Tavs vārds uz mūžiem.
27 Tu esi taisnīgs visā,*
ko Tu mums esi darījis.
29 Mēs esam grēkojuši it visā, esam atstājušies no Tevis*
un neesam Tevi klausījuši.
34 Lūdzu, neatstāj mūs pavisam Tava vārda dēļ*
un neatsauc savu derību.
35 Un nenovērs no mums savu žēlsirdību†
Ābrahama dēļ, ko Tu mīli,*
un Īzāka, Tava kalpa, dēļ un Tava svētā Izraēļa dēļ,
36 kuriem Tu biji solījis, ka viņu pēcnācējus vairosi*
kā debesu zvaigznes un kā smiltis, kas ir jūras malā.
37 Jo, lūk, Kungs, mēs esam kļuvuši mazākie no visām tautām*
un šodien niecīgākie visā zemē mūsu grēku dēļ.
38 Un nav vairs šobrīd†
ne valdnieka, ne pravieša, ne vadoņa,*
nav ne dedzināmo, ne kaujamo upuru,
nav ne ēdienu, ne kūpināmā upuru,†
nedz pirmajiem augļiem ir vieta Tavā priekšā,*
ka mēs varētu sagaidīt žēlsirdību.
39 Tomēr uzņem mūs, kam ir satriekta dvēsele un pazemots
gars.†
Un tāpat kā dedzināmais upuris no auniem un vēršiem,*
40 un treknu jēru tūkstošiem,
tā arī mūsu upuris lai nonāk šodien Tavā priekšā,†
un Tu padari pilnīgus tos, kas Tev seko.*
Jo tie, kas paļaujas uz Tevi, nenonāk kaunā.
41 Un tagad mēs Tev sekojam no visas sirds*
un bīstamies Tevis, un meklējam Tavu vaigu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, nenovērs no mums savu žēlsirdību.


3. ant. Dievs, Tev dziedāšu jaunu dziesmu.

Psalms 144 (143), 1–10
1 Lai slavēts ir Kungs, mana klints,†
kas manas rokas māca cīņai*
un manus pirkstus karam.
2 Mans spēks un mans cietoksnis,*
mans patvērums un mans glābējs;
mans vairogs un tas, uz kuru es ceru,*
kas pakļauj man manu tautu.
3 Ak, Kungs, kas tad ir cilvēks, ka par viņu Tu rūpējies,*
vai cilvēka dēls, ka Tu viņu ievēro?
4 Cilvēks ir līdzīgs vēja pūsmai,*
viņa dienas kā ēna, kas izgaist.
5 Atver, Kungs, savas debesis un nokāp,*
pieskaries kalniem, un tie sāks kūpēt.
6 Atmirdzi zibeņos un liec viņiem izklīst,*
izsūti savas bultas un satriec viņus!
7 Izstiep savu roku no augstumiem!*
Izglāb mani un atbrīvo no lieliem ūdeņiem,
no svešinieku rokas.†
8 Viņu mute runā melus,*
un viņu labā roka ir krāpšanas roka.
9 Dievs, es dziedāšu Tev jaunu dziesmu,*
Tev spēlēšu uz desmitstīgu kokles.
10 Tu karaļiem devi uzvaru,*
Tu izglāb Dāvidu, savu kalpu, no ļauna zobena.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Dievs, Tev dziedāšu jaunu dziesmu.


Lasījums • Is 55, 1
  Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens! Arī kam nav naudas, steidzieties, pērciet un ēdiet; nāciet, pērciet bez naudas un bez kādas maksas vīnu un pienu.

Atbilde V. Kungs, uzklausi manu balsi;* es ceru uz Taviem vārdiem. R. Kungs, uzklausi manu balsi;* es ceru uz Taviem vārdiem. V. Vēl nav sācis blāzmoties rīts, es ceļos un saucu palīgā. R. Es ceru uz Taviem vārdiem. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Kungs, uzklausi manu balsi;* es ceru uz Taviem vārdiem. Benedictus.

Antifona: Kungs, izglāb mūs no visu to rokām, kas mūs ienīst!
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Dievs, kas dāvā prieku mums, kas slavējam Viņu šai rīta stundā, stiprina mūsu cerību. Tāpēc ar paļāvību lūgsim Viņu:
R. Kungs, uzklausi mūs Tavam vārdam par godu!
• Mēs Tev pateicamies, Dievs un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Tēvs,
– par Tevis pazīšanu un nemirstību, ko Tu mums caur Viņu esi devis.
• Dari pazemīgas mūsu sirdis,
– lai mēs bijībā pret Kristu spētu kalpot cits citam.
• Piepildi mūs, Tavus kalpus, ar Svēto Garu,
– lai mūsu brāļu mīlestība būtu neliekuļota.
• Tu cilvēkam esi devis darbu, lai tas pārvaldītu pasauli:
– dari, lai mūsu darbs kalpo Tavai slavai un brāļu svētdarīšanai.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Kungs, lūdzu, pavairo mūsos ticību Tev, lai mūsu dziedātā slavas dziesma nestu Tavai dievišķībai augļus tagad un mūžīgi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.