IV NEDĒĻAS CETURTDIENA, Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • CETURTDIENA • VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Debesīs rotājas gaisma spožā,
brīnišķā krāšņumā saulriets staro,
Tava spēka un dievības atspulgs,
svētais, varenais debesu Valdniek.
Tevi godina radība visa
caur Jēzu – Tavu dievišķo Dēlu.
Arī mēs šajā vakara stundā
dziedam himnu trīsvienīgam Dievam.
Tevi vien pielūgt, Tevi vien slavēt
skaistākām dziesmām tagad un vienmēr.
Kristu, Dieva Dēls, svētības devēj,
uzklausi mūs, kad piesaucam Tevi. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kungs ir mans žēlotājs un mans patvērums, es ceru uz Viņu.
Psalms 144 (143)
I
1 Lai slavēts ir Kungs, mana klints,†
kas manas rokas māca cīņai*
un karam manus pirkstus.
2 Mans spēks un mans cietoksnis,*
mans patvērums un mans glābējs;
mans vairogs un tas, uz kuru es ceru,*
kurš pakļauj man manu tautu.
3 Ak, Kungs, kas tad ir cilvēks, ka par viņu Tu rūpējies,*
vai cilvēka dēls, ka Tu viņu ievēro?
4 Cilvēks ir līdzīgs vēja pūsmai,*
viņa dienas kā ēna, kas izgaist.
5 Atver, Kungs, Savas debesis un nokāp,*
pieskaries kalniem, un tie sāks kūpēt.
6 Atmirdzi zibeņos un liec viņiem izklīst,*
izsūti savas bultas un satriec viņus.
7 Izstiep savu roku no augstumiem!*
Izglāb mani un atbrīvo mani
no lieliem ūdeņiem, no svešzemnieku rokas!†
8 Viņu mute runā melus,*
un viņu labā roka ir krāpšanas roka.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs ir mans žēlotājs un mans patvērums, es ceru uz Viņu.


2. ant. Svētīga tauta, kuras Dievs ir Kungs.

II
9 Dievs, es dziedāšu Tev jaunu dziesmu,*
Tev spēlēšu uz desmitstīgu kokles,
10 Tu karaļiem devi uzvaru,*
Tu izglābi Dāvidu, savu kalpu, no ļauna zobena.
11 Izglāb mani un atbrīvo mani no svešinieku rokas!*
Viņu mute runā melus, un viņu labā roka ir krāpšanas roka.
12 Mūsu dēli ir kā augoši stādi savā jaunībā;*
mūsu meitas kā kolonnas, izcirstas līdzīgi svētnīcas balstiem.
13 Mūsu klētis ir pilnas,*
pārpilnas visādiem labumiem;
mūsu aitas vairojas tūkstošos, neskaitāmas ir mūsu tīrumos;*
14 trekni ir mūsu vērši.
Negāžas mūri, un netiek laupīts.*
Mūsu ielās nav dzirdami vaidi.
15 Svētīga tauta, kurai tā veicas,*
svētīga tauta, kuras Dievs ir Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Svētīga tauta, kuras Dievs ir Kungs.


3. ant. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība.

Dziedājums • Atkl 11, 17–18; 12, 10b–12a
11,17 Mēs Tev pateicamies,*
Kungs, Dievs visvarenais,
kas esi un kas biji,*
ka Tu saņēmi savu lielo varu un valdīji.
18 Un tautas iedegās dusmās:*
un atnāca Tava bardzība un laiks tiesāt mirušos
un dot atalgojumu Taviem kalpiem, praviešiem un svētajiem,*
un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem.
12,10 Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība,*
un Viņa Svaidītā vara,
jo ir nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs,*
kurš viņus apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienu un nakti.
11 Un viņi uzvarēja to, pateicoties Jēra asinīm*
un pateicoties savas liecības vārdam;
un viņi nemīlēja savu dzīvību*
līdz pat nāvei.
12 Tāpēc līksmojiet, debesis,*
un jūs, kas tajās dzīvojat.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība.


Lasījums • sal. Kol 1, 23
   Palieciet stipri un nelokāmi ticībā un neatkāpieties no cerības, ko dod Evaņģēlijs, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai, kas ir zem debess.

Atbilde V. Kungs mani vada –* man nekā netrūks. R. Kungs mani vada –* man nekā netrūks. V. Zālainās ganībās viņš guldina mani. R. Man nekā netrūks. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Kungs mani vada –* man nekā netrūks. Magnificat

Antifona: Izsalkušos pēc taisnības Kungs pamieloja un pildīja labumiem.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Priecīgā paļāvībā lūgsim Kristu, kas ir tautu gaisma un visu dzīvo prieks:
R. Kungs, dod mums gaismu, mieru un pestīšanu!
• Nedziestošā gaisma un Tēva Vārds, kas nāci, lai atpestītu visus cilvēkus,
– vadi savas Baznīcas katehumenus, lai viņi pieņemtu Tavu mācību.
• Neņem vērā mūsu vājības,
– jo liela ir Tava ir žēlsirdība.
• Pēc Tavas gribas cilvēki ar savu atjautību spēj atklāt dabas noslēpumus, lai pārvaldītu pasauli,
– dod, lai zinātne un māksla kalpotu Tavam godam un visu labklājībai.
• Ņem savā aizsardzībā tos, kas ir veltījušies, lai kalpotu saviem tuvākajiem,
– lai viņi brīvi un bez šķēršļiem spētu paveikt savu darbu.
• Kungs, Tu atver un neviens vairs nespēj aizvērt,
– ieved gaismā tos, kas ir miruši ar cerību uz augšāmcelšanos.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Pieņem, Kungs, mūsu vakara lūgšanas, un dari, lai, sekojot Tava Dēla pēdās, mēs pacietībā nestu labo darbu augļus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.