IV NEDĒĻAS CETURTDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

IV NEDĒĻA • CETURTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Kunga vaiga priekšā ar gaviļu saucieniem nāciet!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)IV NEDĒĻA • CETURTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Lūk, saules lode ceļas,
nakts melnā projām bēg;
lai līdz ar melno nakti
zūd ļaunais tumsas rēgs.
Nāk jauna, spoža diena
lai gaisma sirdi skar –
no ļaunā pasargāta,
tā augšup tiekties var.
Lai labo steidzas uzņemt
ar ilgošanos sirds.
Kungs, vadi mūsu soļus,
kur Tava gaisma mirdz!
Mūs vienmēr modri vēro
Tavs gaišais acu skats,
no rīta līdz pat naktij
mūs labam māci Pats.
Dievs, Tev un Tavam Dēlam
lai pateicība, gods,
un arī Svētam Garam,
kas mums no Tevis dots! Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kungs, liec sadzirdēt man Tavu žēlsirdību agri no rīta.
Psalms 143 (142), 1–11
1 Kungs, uzklausi manu lūgšanu,†
savā patiesībā ievēro manu lūgumu,*
savā taisnībā uzklausi mani.
2 Neej tiesā ar savu kalpu,*
jo Tavā priekšā neviens no dzīvajiem nav taisnīgs.
3 Jo ienaidnieks vajā manu dvēseli,†
manu dzīvību viņš samina pie zemes,*
mani iegrūda tumsā kā sen jau mirušu.
4 Un mans gars manī pagurst,*
manī sastingst mana sirds.
5 Es atminos sensenās dienas,†
pārdomāju visus Tavus darbus*
un apceru, ko ir darījusi Tava roka.
6 Es paceļu savas rokas uz Tevi,*
mana dvēsele slāpst pēc Tevis kā izkaltusi zeme.
7 Kungs, drīzāk uzklausi mani,*
jo mans gars jau pagurst.
Neslēp no manis savu vaigu,*
lai es nekļūtu līdzīgs tiem, kas aiziet bojā.
8 Tavu žēlastību agri ļauj man dzirdēt,*
jo es ceru uz Tevi.
Parādi man ceļu, pa kuru man jāiet,*
jo uz Tevi es paceļu savu dvēseli.
9 No maniem ienaidniekiem izglāb mani! –*
Kungs, es steidzos pie Tevis.
10 Māci man pildīt Tavu gribu,*
jo Tu esi mans Dievs!
Tavs labais gars lai mani vada pa līdzenu zemi!*
11 Tava vārda dēļ, Kungs, mani uzturi dzīvu,
savā taisnībā izved*
manu dvēseli no ciešanām!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, liec sadzirdēt man Tavu žēlsirdību agri no rīta.


2. ant. Kungs miera upei liks plūst pār Jeruzalemi.

Dziedājums • Is 66, 10–14a
10 Priecājieties kopā ar Jeruzalemi un līksmojiet tajā,*
jūs visi, kas viņu mīlat.
Kopā ar viņu līksmojiet priekā,*
jūs visi, kas par viņu lējāt asaras.
11 Lai jūs zīstu līdz sātam*
no viņas iepriecinājuma krūtīm,
lai jūs sūktu pienu un pārplūstu priekā*
no viņas godības krūtīm.
12 Jo Kungs saka tā:†
“Redzi, uz viņu es virzīšu mieru kā upi *
un tautu godību kā ūdens pārpilnu strautu.
Jūs tiksiet baroti kā zīdaiņi, jūs nēsās uz rokām*
un auklēs uz ceļgaliem.
13 Tāpat, kā kādu iepriecina māte,†
tā es jūs darīšu priecīgus,*
un Jeruzalemē jūs tiksiet iepriecināti.
14 Jūs ieraudzīsiet, un jūsu sirdis līksmos,*
un jūsu kauli atgūs svaigumu kā zāle.”
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs miera upei liks plūst pār Jeruzalemi.


3. ant. Lai jauka ir slavas dziesma mūsu Dievam.

Psalms 147 A (146)
1 Slavējiet Kungu, jo labi ir dziedāt mūsu Dievam,*
jauki ir teikt slavas dziesmu!
2 Kungs Jeruzalemi atkal uzcels*
un Izraēli pulcinās kopā.
3 Viņš mierina tos, kas satriekti sirdī,*
un sadziedē viņu brūces.
4 Viņš skaita zvaigžņu pulkus*
un tās visas zina saukt vārdā.
5 Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā,*
viņa gudrībai nav mēra.
6 Lēnprātīgos Kungs atbalsta,*
bet grēciniekus pazemo līdz zemei.
7 Ar pateicību dziediet Kungam,*
uz cītaras spēlējiet mūsu Dievam!
8 Viņš debesis pārsedz ar mākoņiem*
un zemei gatavo lietu.
Viņš kalnos liek uzaugt zālei*
un augiem, kas kalpotu cilvēkiem.
9 Viņš lopiem dod viņu barību,*
kraukļu mazuļiem – to, ko tie prasa.
10 Ne zirga spēks viņam patīk,*
nedz vīra kāju stilbi dara viņam prieku.
11 Kungam ir prieks par tiem, kas viņa bīstas,*
un par tiem, kas cer uz viņa žēlsirdību.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Lai jauka ir slavas dziesma mūsu Dievam.


Lasījums • Rom 8, 18–21

Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar nākamo godību, kas mūsos atklāsies. Jo radība ar ilgām gaida Dieva bērnu parādīšanos. Radība tika pakļauta tukšībai – ne pēc savas, bet pēc pakļāvēja gribas ar cerību, ka arī radība tiks atbrīvota no vergošanas iznīcībai, lai iegūtu Dieva bērnu godpilno brīvību. Atbilde V. Sardzēm mainoties naktī, Kungs,* Tevi apceru. R. Sardzēm mainoties naktī, Kungs,* Tevi apceru. V. Jo Tu esi man palīgs. R. Tevi apceru. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Sardzēm mainoties naktī, Kungs,* Tevi apceru. Benedictus.

Antifona: Kungs, nes savai tautai pestīšanas ziņu un piedod mums mūsu grēkus.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Godināsim Dievu, no kura nāk pestīšana viņa tautai, sakot:
R. Kungs, Tu esi mūsu dzīvība.
• Esi slavēts, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlsirdībā esi mūs atdzemdinājis dzīvai cerībai
– ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem.
• Tu Kristū atjaunoji cilvēku, kas bija radīts pēc Tava attēla,
– veido mūs pēc Tava Dēla attēla.
• Ielej mūsu skaudības un naida ievainotajās sirdīs
– mīlestību, ko Tu dāvā caur Svēto Garu.
• Dod šodien darbu strādniekiem, maizi izsalkušajiem, prieku noskumušajiem,
– žēlastību un pestīšanu visiem ļaudīm.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

 Kungs, dod mums patiesu pestīšanas pazīšanu, lai mēs, atbrīvoti no mūsu ienaidnieku rokām, bez bailēm Tev uzticīgi kalpotu visās mūsu mūža dienās. Caur Jēzu, Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.