II NEDĒĻA • SVĒTDIENA • II VESPERES

From Prayers
Jump to: navigation, search

II NEDĒĻA • SVĒTDIENA • II VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Svētais Dievs, Trīsvienīgais,
Tevi gribam godināt,
katru dienu paceļot
uz Tevi sirdis modras.
Pašā rīta agrumā
jau skan Tev slavas dziesmas,
arī vēlā vakarā
uz Tevi sirdis tiecas.
Tu mums dzīvē dāvini
mirkļus, dienas un gadus.
Uzklausi mūs žēlīgi,
kad ik dienas lūdzamies.
Mūžīgais Tēvs debesīs,
Dievs Dēls un Gars vissvētais,
brīnišķā Trīsvienībā
tagad, vienmēr, mūžīgi. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kungs Kristus priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas, alleluja.
Psalms 110 (109),1–5. 7
1 Sacīja Kungs manam Kungam:*
“Sēdies man pa labai rokai,
kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus*
par tavu kāju pameslu.”
2 Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*
“Valdi savu ienaidnieku vidū!”
3 Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;*
svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi kā rasu.”
4 Kungs zvērēja un to nenožēlos:*
“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”
5 Kungs ir pie Tavas labās rokas,*
satrieks karaļus savu dusmu dienā.
7 Viņš padzersies no strauta pie ceļa,
tāpēc arī pacels galvu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs Kristus priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas, alleluja.
2.ant. Mūsu Dievs ir debesīs; dara visu, kas tīk, alleluja.

Psalms 115 (113B )
1 (9) Ne mums, Kungs, ne mums,†
bet tavam vārdam dod godu –*
par tavu žēlsirdību un uzticību.
2 (10) Kādēļ lai pagāni runā:*
“Kur ir viņu Dievs?”
3 (11) Bet mūsu Dievs ir debesīs,*
viņš dara visu, ko vien vēlas.
4 (12) Pagānu dievekļi ir zelts un sudrabs,*
cilvēku roku darbi.
5 (13) Tiem ir mute, bet tie nerunā,*
tiem ir acis, bet tie neredz.
6 (14) Tiem ir ausis, bet tie nedzird,*
tiem ir nāsis, bet tie nesaož.
7 (15) Tiem ir rokas, bet tie nespēj sataustīt,†
tiem ir kājas, bet tie nestaigā,*
ar savu rīkli tie neizdod skaņu.
8 (16) Tiem līdzīgi kļūs tie, kas tos taisa,*
un visi, kas uz tiem paļaujas.
9 (17) Izraēļa nams uzticas Kungam:*
viņš ir tiem palīgs un vairogs.
10 (18) Ārona nams uzticas Kungam:*
viņš ir tiem palīgs un vairogs.
11 (19) Tie, kas Kunga bīstas, uzticas Kungam:*
viņš ir tiem palīgs un vairogs.
12 (20) Kungs mūs atceras*
un viņš mūs svētīs,
viņš svētīs Izraēļa namu,*
svētīs Ārona namu.
13 (21) Viņš svētīs visus, kas Kunga bīstas,*
gan mazus, gan lielus.
14 (22) Lai Kungs jūs vairo,*
jūs un jūsu dēlus!
15 (23) Jūs esat Kunga svētīti,*
kas radīja debesis un zemi.
16 (24) Debesis – debesis pieder Kungam,*
bet zemi viņš atdeva cilvēku dēliem.
17 (25) Ne mirušie slavēs Tevi, Kungs,*
nedz visi tie, kas nokāpj klusuma valstībā,
18 (26) bet mēs, kas dzīvojam, slavējam Kungu*
no šī laika un mūžīgi.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Mūsu Dievs ir debesīs; dara visu, kas tīk, alleluja.
3.ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli, alleluja.
Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek teikts tikai katras strofas sākumā un beigās.

Dziedājums • sal. Atkl 19, 1–2. 5–7
Alleluja!
1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
(R. Alleluja!)
2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi
Viņa kalpi,*
(R. Alleluja!)
un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
(R. Alleluja!)
7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
(R. Alleluja!)
un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
(R. Alleluja!)
un Svētajam Garam,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
(R. Alleluja!)
un mūžīgi mūžam. Amen.
R. Alleluja (alleluja)!
Ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli, alleluja.


Lasījums • 2 Tes 2, 13–14
   Bet mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, Dieva mīlētie brāļi, ka Dievs jūs pirmos, garu svētdarīdams, izvēlējies pestīšanai un patiesības ticībai. Šim mērķim, mums Evaņģēliju sludinot, Viņš aicināja, lai jūs iegūtu mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.

Atbilde V. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. R. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. V. Un neizmērojams savā gudrībā. R. Varens spēkā. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. Magnificat

Antifona: Ja tu nes savu dāvanu pie altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu un ej, vispirms izlīgsti ar savu brāli un tad nāc upurēt savu dāvanu.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Slava un gods Kristum, kas spēj uz visiem laikiem pestīt tos, kas caur Viņu tuvojas Dievam un mūžam dzīvo, lai aizbildinātu par mums. Viņa ticības balstīti, lūgsim Viņu:
R. Kungs, atceries savu tautu!
• Šai dienai ejot uz beigām, mēs piesaucam Tevi, taisnības Saule, pār visu cilvēci,
– lai Tava nekad nedziestošā gaisma visus nepārtraukti aplaimotu.
• Sargā derību, ko Tu nostiprināji ar savām svētajām asinīm,
– dari svētu savu Baznīcu, lai tā būtu šķīsta.
• Kungs, atceries ļaudis, ko esi apvienojis kopā
– un kuru vidū Tu mājo.
• Vadi pa miera un laimes taku tos, kas šobrīd atrodas ceļā,
– lai viņi veseli un priecīgi sasniegtu savu mērķi.
• Pieņem, Kungs, mirušo dvēseles,
– dod viņiem viņu grēku piedošanu un mūžīgo godību.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Visvarenais mūžīgais Dievs, kas valdi pār debesīm un zemi, uzklausi labvēlīgi savas tautas lūgšanas un dāvā mūsu laikiem savu mieru. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.