II NEDĒĻA • PIRMDIENA • Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

II NEDĒĻA • PIRMDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Dziedāsim Kungam, gavilēsim viņam ar dziesmām!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)II NEDĒĻA • PIRMDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs,
Gaisma no mūžīgās Gaismas
un Dievs no patiesā Dieva,
pirms mūžiem dzemdināts Tēva.
Caur Tevi godinām Tēvu –
šīs pasaules Radītāju,
kas cilvēkiem ir tik devīgs,
ka dod tiem mūžīgu dzīvi.
Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs
it visā, izņemot grēku,
aiznesi pasaules grēkus
savā miesā uz Golgātu.
Šo upuri Tu atkārto
ikkatrā Svētajā Misē.
Tu topi garīgā Maize
un Vīns, kas dzesē mums slāpes.
Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu,
ar bagātām žēlastībām:
Dēls, godībā līdzīgs Tēvam;
Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kad gan es iešu un rādīšos Dieva vaiga priekšā?
Psalms 42 (41)
2 Kā briedis slāpst pēc ūdens avotiem,*
tā mana dvēsele ilgojas pēc Tevis, Dievs.
3 Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva.*
Kad es iešu un nostāšos Dieva vaiga priekšā?
4 Manas asaras man kļuva par maizi dienu un nakti,*
kamēr man ik dienas tiek sacīts: “Kur ir tavs Dievs?”
5 To es atceros, un sirds man pārplūst,*
jo es esmu gājis uz brīnišķīgo telti, uz Dieva namu
ar līksmību un slavas dziesmām*
ļaužu pulkā, svētkus svinot.
6 Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele*
un kāpēc uztraucies manī?
Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu viņu:*
savu Glābēju, savu Dievu.
7 Bet manī ir noskumusi mana dvēsele,†
tāpēc es atcerēšos tevi*
no Jordānas zemes un Hermona, no Misara kalna.
8 Dziļumi sauc dziļumus Tavu ūdeņu troksnī.*
Visas Tavas straumes un viļņi man pāri ir vēlušies.
9 Dienā lai Kungs piešķir savu žēlastību,†
un naktī es viņam dziedāšu dziesmu*
un slavēšu manas dzīvības Dievu.
10 Es sacīšu Dievam:*
“Kāpēc Tu esi aizmirsis mani,
un kāpēc es staigāju noskumis,*
kamēr mani ienaidnieks nomāc?”
11 Izdēdē mani kauli,†
kad mani izsmej tie, kas mani apspiež,*
un kad ik dienas viņi man saka: “Kur ir tavs Dievs?”
12 Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele*
um kāpēc uztraucies manī?
Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu viņu:*
mana vaiga pestīšanu un manu Dievu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kad gan es iešu un rādīšos Dieva vaiga priekšā?


2. ant. Kungs, rādi mums savas apžēlošanās gaismu.

Dziedājums • Sīr 36, 1–7. 13. 17–19 (pēc Vulgātas 36, 1–7. 13–16)
1 Apžēlojies par mums, Valdniek, visu Dievs,*
2 un iedves bijību pret sevi visām tautām!
3 Ar savu roku vērsies pret svešām tautām,*
lai redz Tavu varenību!
4 Tāpat kā tautu acu priekšā Tu esi svēti godāts mūsu vidū,*
tā mūsu acu priekšā iemanto sev slavu tautu vidū!
5 Lai tautas atzīst Tevi, kā mēs esam atzinuši,*
ka nav neviena dieva, Kungs, atskaitot Tevi.
6 Atjauno zīmes! Liec nomainīties brīnumiem!*
7 Vainago savu roku un savu labo delmu ar slavu!
13 Sapulcini visas Jēkaba ciltis*
un iecel par mantiniekiem – tāpat kā sākumā!
17 Apžēlojies par tautu, ko dēvē, Kungs, Tavā vārdā,*
par Izraēlu, ko pirmdzimušajam esi darījis līdzīgu.
18 Izturies ar līdzjūtību pret savas svētnīcas pilsētu,*
Jeruzalemi, savu atpūtas vietu.
19 Piepildi Sionu ar savu slavu,*
tautu – ar savu godību.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, rādi mums savas apžēlošanās gaismu.


3. ant. Esi slavēts, Kungs, debesu augstumos.

Psalms 19 (18) A
2 Debesis sludina Dieva godu,*
un debesu jums daudzina Viņa roku darbus;
3 diena dienai dara zināmu vārdu,*
un nakts naktij pastāsta vēsti.
4 Tās nav tādas runas un nav tādas valodas,*
kuru balss nebūtu dzirdama.
5 Pa visu zemi ir izgājusi to skaņa,*
un to vārdi līdz pasaules robežām.
6 Tur telti Viņš nolika saulei,†
un tā iziet kā līgavainis no sava mājokļa,*
līksmojas kā milzis, kam jādodas ceļā.
7 Tās ceļš iesākas no debesu robežām;*
un nav neviena, kurš no tās karstuma paslēptos.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Esi slavēts, Kungs, debesu augstumos.


Lasījums • Jer 15, 16
  Cikreiz man atklājās Tavi vārdi, es tos apēdu, un Tavs vārds man kļuva par iepriecinājumu un par manas sirds līksmību, jo pār mani ir piesaukts Tavs vārds, Kungs, debespulku Dievs.

Atbilde V. Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. R. Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. V. Dziediet viņam jaunu dziesmu. R. Daiļa godprātīgo slavas dziesma. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. Benedictus.

Antifona: Slavēts ir Kungs, jo Viņš mūs ir apmeklējis un atbrīvojis.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Mūsu Pestītājs ir mums devis valdnieka un priestera
varu, lai mēs pienestu Dievam patīkamus upurus. Tāpēc
pateicībā piesauksim Viņu:
R. Kungs, uzturi mūs Tavā kalpošanā!
• Kristu, mūžīgais priesteri, Tu savai svētajai tautai esi piešķīris priesterisko varu,
– palīdzi mums vienmēr pienest Dievam patīkamus garīgos upurus.
• Dāvā mums bagātīgi Tava Gara augļus,
– pacietību, laipnību un lēnprātību.
• Dod mums žēlastību Tevi mīlēt, lai mēs iemantotu Tevi, kas esi mīlestība,
– un darīt labu, lai mēs slavētu Tevi arī ar visu savu dzīvi.
• Māci mūs rūpēties par to, kas vajadzīgs mūsu brāļiem,
– lai viņi vieglāk sasniegtu pestīšanu.
Tēvs mūsu…
Lūgšana

  Kungs, visvarenais Dievs, Tu mums dāvāji šo jauno dienu, sargā mūs šodien ar savu spēku, lai mēs nepievērstos nevienam grēkam, bet mūsu vārdi, domas un darbi tiektos uz to, lai mēs izpildītu Tavu taisnību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.