II NEDĒĻAS TREŠDIENA, Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

II NEDĒĻA • TREŠDIENA • VESPERES V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam. R. Kungs, steidzies mums palīdzēt. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, * un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Labais Kungs un Ķēniņ,
gaismas Radītāj,
Tavā varā laika
ritums mūžīgais.
Saule uzlec, noriet,
naktis dienas mij;
gaisma nemainīgā –
Kristus, Dieva Dēls.
Izraēļa tautu
vedi caur nakti;
rādīja tai ceļu
ugunīgais stabs.
Arī mūs Tu vadi.
Klīstot tumsībā,
apgaismo mums ceļu,
Gaisma mūžīgā.
Kas gan cienīgs būtu
Tavu godu teikt,
dienas gaismai rietot,
Tevi arvien sveikt?
Dievs, Tu, ļaudis mīlot,
sirdīs gaismu dedz,
tāpēc Tevi vienmēr
cildināsim mēs. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Mēs gaidām uz mūsu cerību svētlaimīgu piepildīšanos un mūsu Pestītāja godības atnākšanu.
Psalms 62 (61)
2 Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,*
jo no viņa nāk mana pestīšana.
3 Tikai viņš ir mana pestīšana un mans patvērums,*
mans cietoksnis: nekad vairs es netikšu satricināts.
4 Cik vēl ilgi jūs uzbruksiet cilvēkam†
un visi sitīsiet viņu*
kā sašķiebtu sienu un grūstošu mūri?
5 Patiesi, no augstumiem viņi domā mani nogāzt.*
Meli viņiem patīk. Ar savu muti viņi svētī, bet savā sirdī nolād.
6 Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,*
jo no viņa nāk mana cerība.
7 Tikai viņš ir mans Dievs un mana pestīšana,*
mans cietoksnis: es netikšu satricināts.
8 Dievā ir mana pestīšana un mana godība,*
mana stipruma pamats: mans patvērums ir Dievā.
9 Ceriet uz viņu, visa tauta!*
Viņa priekšā izlejiet savas sirdis! Dievs mums ir patvērums.
10 Tik tiešām niecība ir Ādama bērni,*
nepatiesība ir cilvēku bērni.
Svaru kausos ja viņus svērtu,*
par dūmiem vieglāki būs visi reizē.
11 Uz varmācību nelieciet cerības†
un nepieviliet sevi ar laupīšanu.*
Ja bagātības vairotos, nepiesaistiet tām sirdi!
12 Dievs reiz ir sacījis, es dzirdēju par šīm divām lietām:*
ka Dievam ir vara
13 un ka Tu, Kungs, esi žēlīgs,*
jo ikvienam Tu atmaksāsi pēc viņa darbiem.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Mēs gaidām uz mūsu cerību svētlaimīgu piepildīšanos un mūsu Pestītāja godības atnākšanu.


2. ant. Lai Dievs liek pār mums atmirdzēt savam vaigam un mūs svētī.

Psalms 67 (66)
2 Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī!*
Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz,
3 lai viņa ceļš taptu zināms zemes virsū,*
viņa pestīšana – visām tautām!
4 Dievs, lai Tevi slavē tautas!*
Lai slavē Tevi visas tautas!
5 Tautības lai priecājas un gavilē,†
jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi*
un vadi tautas zemes virsū.
6 Dievs, lai Tevi slavē tautas!*
Lai slavē Tevi visas tautas!
7 Zeme ir devusi savu augli:*
Dievs, mūsu Dievs lai mūs svētī!
8 Lai Dievs mūs svētī,*
un visas zemes malas lai viņa bīstas!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Lai Dievs liek pār mums atmirdzēt savam vaigam un mūs svētī.
3.ant. Viņā ir radīts viss, un viss pastāv Viņā.
Dziedājums • sal. Kol 1, 12–20
12 Pateiksimies Dievam Tēvam,*
kas mūs ir darījis cienīgus kļūt svēto mantojumu
dalībniekiem gaismā.
13 Viņš mūs izrāva no tumsības varas*
un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā,
14 kurā mums ir pestīšana*
un grēku piedošana.
15 Viņš ir neredzamā Dieva attēls,*
visas radības pirmdzimtais.
16 Jo Viņā ir radīts viss,†
kas ir radīts debesīs un virs zemes:*
redzamais un neredzamais,
troņi un valdīšanas,*
priekšniecības un varas.
Viss caur Viņu un Viņā ir radīts,†
17 un Viņš ir pirms visa,*
un viss pastāv Viņā.
18 Un Viņš ir Miesas – Baznīcas galva,†
Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem,*
lai pats būtu pirmais starp visiem,
19 jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība*
20 un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi,
gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes,*
nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 

un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Viņā ir radīts viss, un viss pastāv Viņā.


Lasījums • 1 Pēt 5, 5b–7
   Ietērpieties visi pazemībā cits cita priekšā, jo “Dievs pretojas lepnajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību”. Tāpēc pazeminiet sevi zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu attiecīgā laikā. Visas savas bažas uzticiet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Atbilde V. Sargā mūs, Kungs un Dievs,* kā acuraugu! R. Sargā mūs, Kungs un Dievs,* kā acuraugu! V. Paslēp mūs savu spārnu ēnā! R. Kā acuraugu! V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Sargā mūs, Kungs un Dievs,* kā acuraugu! Magnificat

Antifona: Dari, Kungs, varenus darbus ar savu roku: izkaisi augstprātīgos un paaugstini pazemīgos!
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Mīļotie brāļi, līksmosimies mūsu Dievā, kas priecājas, bagātīgi apdāvinot savu tautu ar labvēlības dāvanām, un ar dedzību pazemīgi lūgsim Viņu:
R. Kungs, vairo žēlsirdību un mieru!
• Mūžīgais Dievs, Tev tūkstoš gadu ir kā vakarējā diena, kas aiziet,
– dari, lai mēs atcerētos, ka dzīve ir kā zieds, kas no rīta uzzied, bet vakarā novīst.
• Dod saviem ļaudīm mannu, lai tie nesalkst,
– un dzīvo ūdeni, lai viņiem nemūžam neslāptu.
• Dari, lai Tavi ticīgie meklētu un tiektos pēc debesu lietām,
– kā arī veltītu Tavam godam arī laicīgos darbus un atpūtu.
• Kungs, dod mums labvēlīgu laiku,
– lai mēs bagātīgi saņemtu zemes augļus.
• Dāvā mirušajiem žēlastību skatīt Tavu vaigu,
– un ļauj iemantot šo svētlaimi arī mums.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Dievs, Tavs vārds ir svēts un Tavu žēlsirdību slavē visas paaudzes, pieņem savas tautas pazemīgās lūgšanas un gādā, lai tā nepārstātu skandēt slavas dziesmas Tavam godam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.