II NEDĒĻAS TREŠDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

II NEDĒĻA • TREŠDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Gavilējiet Dievam, visa zeme, kalpojiet Kungam ar prieku!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)II NEDĒĻA • TREŠDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Nakts ar mākoņiem un miglu,
rītam tuvojoties, bēg.
Līdz ar dienu, līdz ar gaismu
Kungs kā gaismas nesējs nāk.
Zeme saules staros atplaukst,
tumsas plīvurus met prom,
lielā krāsu daudzveidībā
atkal atmirdz pasaule.
Dvēselē kas tumšs, kas netīrs,
tas, kas sirdi smagi spiež,
Dieva gaismas pārpilnībā
zūd un gaist. Nāk vietā miers.
Kristu, meklējam mēs Tevi,
tīra sirds pēc Tevis alkst:
Tavā priekšā krītam ceļos
slavas dziesmā, lūgšanā.
Uzlūko, Kungs, mūsu sirdis,
lai nekas Tev netiek slēpts;
ļaunums bieži mūs tā nospiež –
palīdzēt var vien Tavs spēks.
Kristu, lai Tev gods un slava,
gods lai Tēvam, kas mūs mīl,
Svētam Garam, kas mūs vada,
pateicība mūžīga. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Tavs ceļš, Dievs, svētumā: kurš dievs gan tik dižens kā mūsu Dievs?
Psalms 77 (76)
2 Balsī es saucu uz Dievu,*
balsī – uz Dievu, un viņš uzklausīja mani.
3 Savā bēdu dienā es meklēju Dievu.†
Manas rokas naktī ir paceltas un nenogurst,*
mana dvēsele atsakās no mierinājuma.
4 Es paturu prātā Dievu un es vaidu,†
es kavējos pārdomās,*
un pagurst mans gars.
5 Manas acis Tu turi nomodā.*
Es esmu uztraukts un nespēju runāt.
6 Es domāju par senajām dienām*
un atceros agrākos gadus.
7 Naktī es pārdomāju savā sirdī,*
gudroju un prātoju savā garā:
8 “Vai tad Dievs uz mūžiem atmetīs*
un nekad vairs nebūs labvēlīgs?
9 Vai tad viņa žēlastība izbeidzās pavisam,*
un vārds apklusa uz paaudžu paaudzēm?
10 Vai tad Dievs ir aizmirsis apžēlot*
un vai dusmās ir aizturējis savu žēlsirdību?”
11 Un es sacīju: “Tas man ir sāpīgi,*
ka Visaugstais novērsa labo roku.”
12 Es atceros Kunga darbus,*
es atceros Tavus sensenos brīnumus.
13 Un es domāju par visiem Taviem darbiem,*
un pārdomāju visu, ko Tu dari.
14 Dievs, Tavs ceļš ir svēts:*
kurš gan dievs ir tik liels kā mūsu Dievs?
15 Tu esi Dievs, kurš brīnumus dara,*
tautām Tu savu esi parādījis savu spēku;
16 ar savu roku Tu atpestīji savu tautu,*
Jēkaba un Jāzepa dēlus.
17 Dievs, Tevi redzēja ūdeņi,†
ūdeņi redzēja Tevi un drebēja,*
un sāka viļņoties dzelmes.
18 Padebeši izlēja ūdeņus,†
atskanēja mākoņu balss,*
un lidoja Tavas bultas.
19 Tava pērkona balss riteņu troksnī,†
Tavi zibeņi apspīdēja zemi.*
Zeme trīcēja un drebēja.
20 Tavs ceļš veda pāri jūrai un Tavas takas pāri ūdeņu
plašumiem,*
bet Tavas pēdas nebija manāmas.
21 Kā ganāmpulku Tu vadīji savu tautu*
ar Mozus un Ārona roku.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Tavs ceļš, Dievs, svētumā: kurš dievs gan tik dižens kā mūsu Dievs?


2. ant. Mana sirds gavilē Kungā, kurš noliec pie zemes un atkal pieceļ.

Dziedājums • 1 Sam 2, 1–10
1 Mana sirds gavilē Kungā,*
un mans spēks ir pieaudzis manā Dievā;
pret maniem ienaidniekiem ir atvērtas manas lūpas,*
jo es priecājos par Tavu palīdzību.
2 Neviens nav tik svēts kā Kungs,†
jo nav cita izņemot Tevi,*
un neviens nav tik spēcīgs kā mūsu Dievs.
3 Rimstieties, jūs visi, kas augstprātīgi runā.*
No jūsu lūpām lai atkāpjas nekaunīgi vārdi,
jo Kungs ir visu zinošs Dievs,*
un Viņš izsver darbus.
4 Stipro ierocis ir salauzts,*
un vājie apjožas ar spēku.
5 Tie, kas agrāk bija paēduši, iet kalpot par maizi,*
bet izsalkušie vairs necieš badu.
Neauglīgai dzimst bērni lielā skaitā,*
bet tā, kurai daudz bija bērnu, novīst.
6 Kungs dod nāvi un dzīvību,*
Viņš ieved pazemē un izved ārā.
7 Kungs padara par nabagu un par bagātu,*
Viņš noliec pie zemes un atkal pieceļ.
8 Viņš paceļ nabagu no putekļiem*
un trūcīgo no dubļiem,
lai viņš apsēstos pie valdniekiem*
un saņemtu godības troni.
Jo zemes pamati pieder Kungam,*
uz tiem Viņš ir cēlis pasauli.
9 Viņš sargās savu svēto soļus,†
bet bezdievīgie dabūs galu tumsā,*
jo ne ar paša spēku cilvēks iegūst uzvaru.
10 Kungs satriec savus pretiniekus,*
Viņš liek pār tiem debesīs rūkt pērkoniem.
Kungs tiesās zemes galus†
un dos spēku savam ķēniņam,*
un pacels sava svaidītā pestīšanas ragu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Mana sirds gavilē Kungā, kurš noliec pie zemes un atkal pieceļ.


3. ant. Kungs valda! Lai līksmo zeme!

Psalms 97 (96)
1 Kungs ir valdnieks!*
Lai gavilē zeme, lai priecājas daudzās salas!
2 Mākonis un tumsa viņam ir apkārt,*
taisnība un likums ir viņa sēdekļa pamats.
3 Uguns iet viņam pa priekšu*
un dedzina visapkārt viņa ienaidniekus.
4 Viņa zibeņi apgaismo pasauli.*
Zeme skatās un notrīc.
5 Kalni izkūst kā vasks Kunga vaiga priekšā,*
visas zemes Valdnieka priekšā.
6 Debesis sludina viņa taisnību,*
un visas tautas redz viņa godību.
7 Lai tiek apkaunoti visi, kas godina elkus†
un kas lielās ar saviem dievekļiem!*
Pielūdziet viņu, jūs, visi viņa eņģeļi!
8 Siona klausās un priecājas,†
un gavilē Jūdas meitas*
par Taviem, Kungs, spriedumiem.
9 Jo Tu, Kungs, esi Visaugstais pār visu zemi,*
bezgala pārāks par visiem dieviem.
10 Jūs, kas mīliet Kungu, ienīstiet ļaunu!†
Viņš sargā savu svēto dzīvības*
un viņus izglābj no bezdievja rokas.
11 Taisnīgajam uzaust gaisma*
un sirdī skaidrajiem – līksmība.
12 Taisnīgie, līksmojiet Kungā*
un teiciet viņa svētuma piemiņu!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs valda! Lai līksmo zeme!


Lasījums • Rom 8, 35. 37
  Kas atšķirs mūs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai apspiešana, vai vajāšanas, vai izsalkums, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tomēr to visu mēs pārvaram, pateicoties Viņam, kurš mūs ir mīlējis.

Atbilde V. Es teikšu Kungu* ikkatrā laikā. R. Es teikšu Kungu* ikkatrā laikā. V. Manas lūpas viņu nemitīgi slavēs. R. Ikkatrā laikā. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Es teikšu Kungu* ikkatrā laikā. Benedictus.

Antifona: Kalposim Kungam svētumā visās mūsu mūža dienās.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Lai slavēts Dievs, mūsu pestītājs, kurš apsolīja palikt kopā ar savu Baznīcu līdz pat laiku piepildījumam. Tāpēc, Viņam pateikdamies, sauksim:
R. Kungs, paliec ar mums!
• Paliec ar mums, Kungs, visu dienu,
– lai nekad no mums nenovēršas Tava žēlastības saule.
• Mēs veltījam Tev šo dienu kā upuri,
– lai nekas ļauns nesagandē mūsu darbus un domas.
• Dari, Kungs, ka visu šo dienu vadītu Tavas žēlastības gaisma,
– lai mēs būtu zemes sāls un pasaules gaisma.
• Lai Tava Svētā Gara mīlestība vada mūsu sirdis un lūpas,
– ka mēs vienmēr paliktu Tavā taisnībā un slavētu Tevi.
Tēvs mūsu…
Lūgšana

  Tevi lūdzam, Kungs, sūti mūsu sirdīs Tavas gaismas skaidrību, lai mēs pastāvīgi ietu Tavu baušļu ceļu un nekad nenoklīstu uz maldu takām. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.