II NEDĒĻAS PIEKTDIENA, Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

II NEDĒĻA • PIEKTDIENA • VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Dievs, ticam Tavai varenībai,
jo visur samanāms Tavs spēks.
Un ticam Tavai mīlestībai,
ko neaptumšo mūsu grēks.
Mums visiem, pildot Tavu gribu,
ir šinī dzīvē vieglāk būt,
un lūdzam: mūžībā ļauj arī
pie Tevis svētlaimību gūt.
Dievs, Tu ar savu Svēto Garu
mums sirdis vari apgaismot.
Jel sūti savu gaismu katram,
lai Tevi cilvēks atrast prot.
Mēs ticam, ka bez Tavas ziņas
no galvas nenokrīt ne mats.
Uz mūžību caur dzīvi ejot,
lai visus pavada Tavs skats.


Psalmodijs

1. ant. Jel izglāb, Kungs, manu dzīvību no nāves, kājas – no aizķeršanās.
Psalms 116 A (114)
1 Es mīlu Kungu:*
jo viņš uzklausīja manas lūgšanas balsi,
2 jo viņš pievērsa man savu ausi*
tai dienā, kad viņu piesaucu.
3 Mani apvija nāves saites,*
un elles valgi aizsniedza mani,
es nokļuvu spaidos un sāpēs.†
4 Bet es piesaucu Kunga vārdu:*
“Ak, Kungs, izglāb manu dzīvību!”
5 Kungs ir žēlsirdīgs un taisnīgs,*
un mūsu Dievs ir žēlīgs.
6 Kungs sargā mazos ļaudis:*
es biju nespēcīgs – viņš mani izglāba.
7 Atgriezies savā mierā, mana dvēsele,*
jo Kungs tev ir darījis labu.
8 Jo viņš ir pasargājis no nāves manu dzīvību,*
manas acis – no asarām, manas kājas – no kritiena.
9 Es staigāšu Kunga priekšā*
dzīvo zemē.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Jel izglāb, Kungs, manu dzīvību no nāves, kājas – no aizķeršanās.


2. ant. Palīdzība man ir no Kunga, kurš radīja debesis un zemi.

Psalms 121 (120)
1 Es pacelšu savas acis uz kalniem:*
no kurienes nāks man palīdzība?
2 Palīdzība man ir no Kunga,*
kurš radīja debesis un zemi.
3 Viņš neļaus tavai kājai slīdēt,*
un neaizmigs tas, kurš tevi sargā.
4 Redzi, tas nesnaudīs un neiegrims miegā,*
kas sargā Izraēli.
5 Kungs Tevi sargā,†
Kungs ir tavs pavēnis*
pie tavas labās rokas:
6 tev nekaitēs saule dienā,*
nedz arī naktī mēness.
7 Kungs pasargās tevi no visa ļauna,*
tavu dzīvību Kungs sargās.
8 Kungs gādās par tavu iziešanu un atnākšanu*
no šī laika un mūžam.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 

un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Palīdzība man ir no Kunga, kurš radīja debesis un zemi.


3.ant. Taisnīgi un patiesi ir Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ.

Dziedājums • Atkl 15, 3–4
3 Lieli un apbrīnojami ir Tavi darbi,*
Kungs, Dievs visvarenais;
taisnīgi un patiesi ir Tavi ceļi,*
tautu Ķēniņ!
4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*
un lai neslavētu Tavu vārdu?
Jo Tu vienīgais Svētais,†
tādēļ ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā,*
tādēļ ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * 

un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Taisnīgi un patiesi ir Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ.


Lasījums • 1 Kor 2, 7–10a
   Mēs sludinām Dieva gudrības noslēpumu, apslēpto gudrību, ko Dievs pirms mūžiem ir paredzējis mūsu godam. To nav sapratis neviens no šīs pasaules valdniekiem. Jo taču, ja viņi būtu to sapratuši, tad nebūtu piesituši krustā godības Kungu. Bet mēs sludinām, kā tas ir rakstīts, to, “ko acs nav redzējusi, ne auss ir dzirdējusi, ne cilvēka sirdī ir nācis, kādas lietas Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.” Un Dievs mums to ir atklājis ar savu Garu.

Atbilde V. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam. R. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam. V. Nonāvēts gan miesā, bet atdzīvināts Garā. R. Lai mūs upurētu Dievam. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam. Magnificat

Antifona: Kungs, atceries savu žēlsirdību, ko Tu apsolīji mūsu tēviem.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Slavēsim Kungu Kristu, kurš labvēlīgs un žēlsirdīgs noslaucīja raudošo asaras, un ar mīlestību Viņu pazemīgi lūgsim:
R. Kungs, apžēlojies par savu tautu!
Kungu Kristu, Tu, kas iepriecini noskumušos,
– uzlūko pazemīgo asaras.
Žēlsirdīgais Dievs, uzklausi mirstošo vaidus,
– lai Tavs eņģelis viņus apciemo un stiprina.
Dari, lai visi trimdinieki iepazītu Tavu apredzību,
– lai viņi varētu atgriezties zemes tēvijā un arī ieietu tajā, kas ir debesīs.
Tu apžēlojies par tiem, kas atgriežas no grēka, dod viņiem savu mīlestību,
– savieno viņus atkal ar Tevi un Baznīcu.
Savā labvēlībā dāvā mirušajiem brāļiem pestīšanu,
– lai viņi visā pilnībā saņemtu Tavu atpestīšanu.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Dievs, kura neizdibināmā gudrība atklājās krusta ieļaunojumā, dod mums žēlastību tā ieraudzīt Tava Dēla ciešanu slavu, ka mēs nekad nepārstātu lielā paļāvībā lepoties ar Viņa krustu. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.