II NEDĒĻAS OTRDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

II NEDĒĻA • OTRDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Nāciet, pielūgsim Dievu, diženo Kungu!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)II NEDĒĻA • OTRDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kad rītā agri augšā ceļos,
es sveicu Tevi, Jēzus Sirds,
lai dienas pūlēm spēku smeļos,
nekad no Tevis neatšķirts.
Uz Tevi vien, Sirds, ceļu skatu,
Tu mana zvaigzne, gaisma, prieks;
To pieņemšu ar drošu prātu,
ko Tava mīlestība sniegs.
Ņem manu sirdi, patur’ viņu,
dod spēku man uz labu iet,
ja prāts uz grēku justu dziņu,
to žēlastībā turi ciet.
Cik bieži sirds man pukstēs krūtīs, –
tas viss būs Viņam dievišķam,
un sirds ikreiz šos vārdus sūtīs,
ak, Jēzu mans, Tev vienīgam.
Un arī visus, kas man dārgi,
slēdz šodien savā Sirdī tos,
tiem dvēseli un miesu sargi,
un neļauj, ka tie maldītos.
Lai diena šī man svēta kļūtu,
es lūdzu Tavu svētību,
un Tu lai vienmēr klāt man būtu,
līdz gūšu debess laimību.


Psalmodijs

1. ant. Kungs, sūti savu gaismu un savu patiesību.
Psalms 43 (42)
1 Tiesā mani, Dievs, taisnīgi†
un aizstāvi manu lietu pret nesvētiem ļaudīm,*
no nekrietnā un viltīgā cilvēka atbrīvo mani,
2 jo Tu esi Dievs, mans patvērums.†
Kādēļ mani esi atstūmis*
un kāpēc es staigāju noskumis, kamēr ienaidnieks mani
nomāc?
3 Sūti savu patiesību un savu gaismu, lai tā mani vada*
un aizved uz Tavu svēto kalnu un Tavu telti.
4 Un es iešu pie Dieva altāra,†
pie Dieva, kas ir mana prieka avots.*
Dievs, mans Dievs, es slavēšu Tevi ar kokles skaņām!
5 Kādēļ esi noskumusi, mana dvēsele,*
un kāpēc uztraucies manī?
Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu Viņu:*
savu Glābēju, savu Dievu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, sūti savu gaismu un savu patiesību.


2. ant. Kungs, glāb mūs visās mūsu dzīves dienās.

Dziedājums • Is 38, 10–14. 17–20
10 Es sacīju: “Mana mūža vidū es stājos†
pie pazemes vārtiem;*
man pietrūkst manu atlikušo gadu.”
11 Es sacīju: “Neredzēšu vairs Kungu Dievu dzīvo zemē;†
neskatīšos vairs ne uz vienu cilvēku*
no šīs pasaules ļaudīm.”
12 Mans mājoklis ir nojaukts un aiznests tālu no manis*
it kā ganu miteklis.
Kā audējs Viņš satina manu dzīvi.*
Viņš pārgriež manas dzīvības pavedienu.
No rīta līdz pat vakaram*
Tu man dari galu.
13 Esmu uztraucies līdz rītam,*
Viņš salauž visus manus kaulus kā lauva;
no rīta līdz pat vakaram*
Tu man dari galu.
14 Es kliedzu kā bezdelīgas mazulis,*
es dūdoju kā balodis;
nogurušas ir manas acis,*
raudzīdamās uz debesīm.
17 Tu pasargāji manu dvēseli,*
lai tā neaizietu bojā,
Tu esi licis palikt Tev tālu aiz muguras *
visiem maniem grēkiem.
18 Ne jau apakšzeme slavē Tevi,*
ne jau nāve teic Tavu slavu,
un ne tie, kas apgūlušies kapa tumsā,*
cer uz Tavu patiesību.
19 Dzīvie, jā, dzīvie slavē Tevi tā, kā es šodien:*
tēvs pasludina bērniem Tavu patiesību.
20 Kungs, izglāb mani,†
un mēs skandināsim dziesmas uz cītaras Kunga namā,*
visās mūsu dzīves dienās.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, glāb mūs visās mūsu dzīves dienās.


3. ant. Sionā, Dievs, Tevi sagaida slava.

Psalms 65 (64)
2 Dievs, Tev Sionā pienākas slavas dziesma*
un Jeruzalemē Tev dotie solījumi tiks izpildīti.
3 Ikviena miesa ar saviem grēkiem nāks pie Tevis,*
kas uzklausi lūgšanu.
4 Pat ja mūsu vainas mūs pārlieku nospiež,*
Tu tās piedosi.
5 Svētīgs ir tas, kuru Tu izvēlies un pieņem;*
viņš mājos Tavos pagalmos.
Mūs piepildīs Tava nama labumi,*
Tavas svētnīcas svētums.
6 Ar brīnumu zīmēm Tu mūs taisnībā uzklausi,*
Dievs, mūsu Pestītājs, visu zemes malu un tāljūru cerība,
7 Tu, kurš nostiprini kalnus savā spēkā,*
esi apjozts ar varenību;
8 Tu, kurš savaldi jūras vētraino troksni,*
tās bangu troksni un tautu nemierus.
9 Un bīsies tie, kas apdzīvo zemes malas, no Tavām zīmēm;*
Austrumu un Rietumu vārtus Tu pildīsi ar prieku.
10 Tu apmeklē zemi un Tu to dzirdini,*
Tu dari to ļoti bagātu.
Dieva upe ir ūdens pilna;†
Tu liec augt viņu labībai,*
jo tā Tu sagatavo zemi:
11 Tu laisti tās vagas un nolīdzini tās arumus,*
Tu dari to mīkstu ar lietu un svētī tās augļus.
12 Tu vainago gadu ar saviem labumiem.*
Tavas pēdas lāso no treknuma.
13 Tuksneša ganības ir klātas ar rasu,*
un ar līksmību apjožas uzkalni.
14 Aitu ganāmpulkos ietērpjas pļavas,*
un ielejās viļņojas labība; tās dzied un gavilē.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Sionā, Dievs, Tevi sagaida slava.


Lasījums • 1Tes 5, 4–5
  Bet jūs, brāļi, neesat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā zaglis. Visi jūs taču esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.

Atbilde V. Kungs, uzklausi manu balsi,* es ceru uz Taviem vārdiem. R. Kungs, uzklausi manu balsi,* es ceru uz Taviem vārdiem. V. Vēl nav sācis blāzmoties rīts, es ceļos un saucu palīgā. R. Es ceru uz Taviem vārdiem. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Kungs, uzklausi manu balsi,* es ceru uz Taviem vārdiem. Benedictus.

Antifona: Kungs, izglāb mūs no visu to rokām, kas mūs ienīst!
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Slavēsim mūsu Pestītāju, kurš ar savu augšāmcelšanos atnesa
pasaulei gaismu, un pazemīgi piesauksim Viņu, sakot:
R. Kungs, vadi mūs pa Tavu ceļu!
• Kungs Jēzu, ar rīta lūgšanu mēs godinām Tavu augšāmcelšanos,
– lai cerība uz Tavu godību apgaismo mūsu dienu.
• Pieņem, Kungs, mūsu ilgas un nodomus
– kā mūsu pirmo dāvanu Tev šai dienā.
• Dāvā mums žēlastību šodien pieaugt mīlestībā uz Tevi,
– lai viss kalpotu mūsu un visu labumam.
• Liec, Kungs, mūsu gaismai tā spīdēt ļaužu priekšā,
– lai viņi redzētu mūsu labos darbus un slavētu Tēvu.
Tēvs mūsu…
Lūgšana

  Kungs Jēzu Kristu, patiesā gaisma, kas apskaidro cilvēkus, lai tie atrastu ceļu uz pestīšanu, Tevi lūdzam, dod mums spēku sagatavot miera un taisnības ceļus Tavai atnākšanai. Tu, kas vienotībā ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.