III nedēļa, Svētdienas II Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

III NEDĒĻA • SVĒTDIENA • II VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Vislabais gaismas Radītāj,
Tu gaismas devējs mūžīgais,
ar Savu spēku pasauli
no nīcības Tu izsauci.
Tu rītu līdz ar vakaru
par dienu dari pilnīgu;
kad grēka tumsība mums draud,
jel klausi, sirds ko lūdz un raud.
Mūs ļaunus, smagus dara grēks,
bet augšup lai mūs ceļ Tavs spēks,
lai, domājot par Tevi, Dievs,
mēs nedrīkstam vairs noziegties.
Pie Tavām durvīm gaidām mēs,
līdz debesis mums atvērsies:
ļauj, sirds lai bēdas panest var,
nāc, mūs no ļauna šķīstus dar’.
Jel palīdz’ mums, Tēvs žēlīgais,
un Tu, Dēls, Tēvam līdzīgais,
un Svēts Gars, Iepriecinātājs,
ar Tēvu, Dēlu Valdītājs. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Sacīja Kungs manam Kungam: Sēdies man pa labai rokai, alleluja.
Psalms 110 (109),1–5. 7
1 Sacīja Kungs manam Kungam:*
“Sēdies man pa labai rokai,
kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus*
par tavu kāju pameslu.”
2 Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*
“Valdi savu ienaidnieku vidū!”
3 Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;*
svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi kā rasu.”
4 Kungs zvērēja un to nenožēlos:*
“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”
5 Kungs ir pie Tavas labās rokas,*
satrieks karaļus savu dusmu dienā.
7 Viņš padzersies no strauta pie ceļa,
tāpēc arī pacels galvu.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* 

un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Sacīja Kungs manam Kungam: Sēdies man pa labai rokai, alleluja.


2. ant. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus, viņš ir Kungs, kas žēlo, alleluja.

Psalms 111 (110)
1 Es teikšu Kungu no visas manas sirds*
taisnīgo padomē un sapulcē.
2 Lieli ir Kunga darbi,*
tie jāpazīst visiem, kam tie patīk.
3 Spožums un skaistums – viņa darbi,*
un viņa taisnība pastāv mūžam.
4 Viņš atstāja savu brīnumu piemiņu.*
Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.
5 Barību viņš deva tiem, kas viņa bīstas,*
mūžam viņš pieminēs savu derību.
6 Savus varenos darbus viņš rādīja savai tautai,†
lai viņiem atdotu pagānu īpašumu.*
7 Viņa roku darbi ir patiesība un taisnība,*
negrozāmi ir visi viņa baušļi,†
8 nostiprināti uz mūžu mūžiem,*
doti patiesībā un taisnībā.
9 Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai,*
uz mūžiem iestādīja savu derību.
Svēts un cienījams ir viņa vārds.*
10 Gudrības iesākums ir Kunga bijība.
Labs prāts ir visiem, kas pēc tās dzīvo.*
Viņa slava pastāv mūžam.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus, viņš ir Kungs, kas žēlo, alleluja.


3. ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja.

Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek recitēts tikai katras strofas sākumā un beigās.
Dziedājums • sal. Atkl 19, 1–2. 5–7
Alleluja!
1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
(R. Alleluja!)
2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,*
(R. Alleluja!)
un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
(R. Alleluja!)
7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
(R. Alleluja!)
un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
(R. Alleluja!)
un Svētajam Garam,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
(R. Alleluja!)
un mūžīgi mūžam. Amen.
R. Alleluja (alleluja)!
Ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja.


Lasījums • 1 Pēt 1, 3–5
   Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem savā lielajā žēlsirdībā no jauna mūs ir dzemdinājis dzīvai cerībai, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas jums tiek uzglabāts debesīs. Caur ticību jūs Dieva spēkā tiekat pasargāti atpestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pastarā laikā.

Atbilde V. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā. R. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā. V. Un teicams, un godājams uz mūžiem. R. Debesu plašumā. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā. Magnificat

Antifona: Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs ir uzlūkojis manu pazemību.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Līksmām sirdīm piesauksim Dievu, kas pasauli, vienreiz radītu, ar atpestīšanu radīja no jauna un ar mīlestību to pastāvīgi atjauno:
R. Kungs, atjauno savas mīlestības brīnumdarbus!
• Mēs Tev pateicamies, Dievs, kas savu spēku atklāj visā radībā
– un laika ritējumā parādi savu gudrību.
• Caur Tavu Dēlu, kas sludināja mieru un uzvarēja pie krusta,
– atbrīvo mūs no nepamatotām bailēm un bezcerības.
• Dod žēlastību visiem tiem, kas mīl taisnību un to sargā,
– lai viņi bez viltus un patiesā mierā sadarbotos pasaules celtniecībā.
• Esi līdzās apspiestajiem, atbrīvo ieslodzītos, mierini noskumušos, dod maizi izsalkušajiem un spēku vājajiem,
– atklāj visiem krusta atnesto uzvaru.
• Tu savu Dēlu pēc nāves un apbedīšanas brīnišķā veidā augšāmcēli godībā,
– dod žēlastību mirušajiem kopā ar Viņu ieiet dzīvē.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Visvarenais mūžīgais Dievs, vadi mūsu soļus saskaņā ar Tavu gribu, lai Tava mīļotā Dēla vārdā mēs kļūtu bagāti labos darbos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.


Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.