III Nedēļas SVĒTDIENA I Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

III NEDĒĻA • SVĒTDIENA • I VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Es ticu Dieva aizgādībai,
ka visu vada Tēva skats.
Viss padots Viņa svētai gribai,
un nejaušs nenokrīt ne mats.
Es žēlastību nezaudēšu,
ja Dieva gribu pildīt spēšu.
Ak, Tēvs, kaut daudzreiz dzīves laikā
man grūts ir ceļš, bet esmu drošs,
Tu mani vadi savā gaismā,
par to Tev pateicība, gods.
Es mierīgs nesu krustu grūtu,
jo Tavu aizgādību jūtu.
Es ticu, ka Tu esi klātu
it visos dzīves brītiņos.
Uz Tevi priekā ceļu skatu
un bēdās Tev es atdodos.
Ļauj mūžīgi man būt ar Tevi,
kas garam nemirstību devi.Psalmodijs

1. ant. No austrumiem līdz rietumiem Kunga vārds lai ir slavēts!
Psalms 113 (112)
1 Teiciet, Kunga kalpi,*
teiciet Kunga vārdu!
2 Lai Kunga vārds ir slavēts*
no šī laika un mūžam!
3 No saules lēkta līdz tās rietam*
lai Kunga vārds ir slavēts!
4 Kungs ir paaugstināts pāri visām tautām,*
pāri debesīm ir viņa godība.
5 Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs,
kurš augstumos dzīvo
6 un noraugās lejup*
uz debesīm un uz zemi?
7 Trūcīgo viņš paceļ no putekļiem*
un nabagu paceļ no dubļiem,
8 lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem,*
ar savas tautas dižvīriem.
9 Neauglīgai viņš liek dzīvot namā*
kā mātei, kas priecājas par bērniem.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. No austrumiem līdz rietumiem Kunga vārds lai ir slavēts!


2. ant. Es ņemšu pestīšanas kausu un piesaukšu Kunga vārdu.

Psalms 116 B (115)
10 (1) Es ticēju pat tad, kad runāju:*
“Es esmu ļoti satriekts.”
11 (2) Savā izmisumā es pateicu:*
“Visi cilvēki melo.”
12 (3) Kā es pateikšos Kungam*
par visu, ko viņš man ir devis?
13 (4) Es ņemšu pestīšanas biķeri*
un piesaukšu Kunga vārdu.
14 (5) Es izpildīšu savus solījumus Kungam*
visu viņa ļaužu priekšā.
15 (6) Kunga acīs ir dārga*
viņa svēto nāve.
16 (7) Ak, Kungs, Tavs kalps es esmu.*
Es esmu Tavs kalps un Tavas kalpones dēls.
Tu esi sarāvis manas važas:†
17 (8) es nesīšu Tev slavas upuri*
un piesaukšu Kunga vārdu.
18(9) Es izpildīšu savus solījumus Kungam*
visu viņa ļaužu priekšā,
19 (10) Kunga nama pagalmos,*
Jeruzaleme, tavā vidū.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Es ņemšu pestīšanas kausu un piesaukšu Kunga vārdu.3. ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs paaugstināja Viņu uz mūžiem.

Dziedājums • Fil 2,6–11
6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,*
tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam,
7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu,†
kļūstot līdzīgs cilvēkiem.*
Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais,
8 Viņš pazemināja sevi,†
kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*
līdz pat krusta nāvei.
9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja†
un deva Viņam vārdu,*
kas ir pāri pār katru vārdu,
10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi*
debesīs, virs zemes, pazemē,
11 un ikviena mēle atzītu,*
ka “Jēzus Kristus ir Kungs!” Dieva Tēva godam.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs paaugstināja Viņu uz mūžiem.


Lasījums • Ebr 13, 20–21
   Miera Dievs, kas mūžīgās derības asiņu dēļ ir uzcēlis no mirušiem lielo Avju Ganu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai jūs dara spējīgus uz visu labo, ka jūs izpildītu Viņa gribu, paveikdams mūsos to, kas ir tīkams Viņa priekšā caur Jēzu Kristu, kuram lai ir slava mūžu mūžos. Amen.

Atbilde V. Cik gan izdaudzināti* Tavi darbi, Kungs! R. Cik gan izdaudzināti* Tavi darbi, Kungs! V. Tos visus esi darījis ar gudrību. R. Tavi darbi, Kungs! V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Cik gan izdaudzināti* Tavi darbi, Kungs! Magnificat

Antifona: Mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kas ir debesīs.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Kristus apžēlojās par izsalkušo tautu un savā mīlestībā paveica tās labā brīnumdarbus. Tos pieminēdami ar godprātīgu veltīšanos, lūgsim:
R. Kungs, rādi mums savu mīlestību!
• Mēs atzīstam, Kungs, ka visi mums darītie labie darbi izriet no Tavas labestības,
– liec, lai tie neatgrieztos pie Tevis tukšā, bet nestu augļus labā sirdī.
• Visu tautu gaisma un cerība, sargā savus lieciniekus, ko esi izsūtījis visā pasaulē,
– aizdedz viņos Svētā Gara uguni.
• Dari, lai visi, ik reizes, kad Tavā vadībā augstsirdīgi atbild uz mūsu laikmeta svarīgajiem jautājumiem,
– veidotu pasauli arvien pilnīgāku, atbilstoši tās cieņai.
• Dvēseles un miesas Dziedinātāj, dod veselību slimajiem, stāvi klāt mirstošajiem
– un apmeklē un atjauno mūs savā žēlsirdībā.
• Pieskaiti svētlaimīgo pulkam tos mirušos,
– kuru vārdi ierakstīti dzīvības grāmatā.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Visvarenais mūžīgais Dievs, vadi mūsu soļus saskaņā ar Tavu gribu, lai Tava mīļotā Dēla vārdā mēs kļūtu bagāti labos darbos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.


Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.