III NEDĒĻAS TREŠDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

III NEDĒĻA • TREŠDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Pielūgsim Kungu, jo viņš mūs ir radījis!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)III NEDĒĻA • TREŠDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Es ticu Dieva aizgādībai,
ka visu vada Tēva skats.
Viss padots Viņa svētai gribai,
un nejaušs nenokrīt ne mats.
Es žēlastību nezaudēšu,
ja Dieva gribu pildīt spēšu.
Ak, Tēvs, kaut daudzreiz dzīves laikā
man grūts ir ceļš, bet esmu drošs,
Tu mani vadi savā gaismā,
par to Tev pateicība, gods.
Es mierīgs nesu krustu grūtu,
jo Tavu aizgādību jūtu.
Es ticu, ka Tu esi klātu
it visos dzīves brītiņos.
Uz Tevi priekā ceļu skatu
un bēdās Tev es atdodos.
Ļauj mūžīgi man būt ar Tevi,
kas garam nemirstību devi.


Psalmodijs

1. ant. Iepriecini sava kalpa dvēseli; pie Tevis, Kungs, tai lieku celties.
Psalms 86 (85)
1 Kungs, pievērs savu ausi un uzklausi mani,*
jo esmu trūcīgs un nabags!
2 Sargā manu dvēseli, jo Tevis es bīstos!*
Mans Dievs, atpestī savu kalpu, kas paļaujas uz Tevi!
3 Kungs, apžēlojies par mani,*
jo uz Tevi es saucu ik dienas!
4 Iepriecini sava kalpa dvēseli,*
jo savu dvēseli es paceļu uz Tevi, Kungs!
5 Jo Tu, Kungs, esi labs un saudzīgs,*
un pilns žēlsirdības visiem, kas Tevi piesauc.
6 Uzklausi, Kungs, manu lūgumu*
un ievēro manas lūgšanas balsi!
7 Savu bēdu dienā es saucu uz Tevi,*
jo Tu mani uzklausi.
8 Starp dieviem, Kungs, neviens nav Tev līdzīgs,*
nav tādu darbu kā Tavējie.
9 Nāks visas tautas, ko Tu esi radījis,*
un Tevi, Kungs, pielūgs un slavēs Tavu vārdu,
10 jo Tu esi liels un dari brīnumus,*
vienīgi Tu esi Dievs.
11 Kungs, māci man savu ceļu,*
lai es staigātu Tavā patiesībā;
vienkāršu dari manu sirdi,*
lai tā bītos Tava vārda.
12 Kungs, mans Dievs, es Tevi teikšu no visas manas sirds*
un Tavu vārdu slavēšu mūžam,
13 jo liela ir Tava žēlsirdība pār mani,*
un Tu izglābi manu dvēseli no nāves valstības.
14 Dievs, pret mani ir sacēlušies lepnie,†
un varmāku bars meklē manu dzīvību;*
viņi nepatur Tevi savu acu priekšā.
15 Bet Tu, Kungs, esi žēlsirdīgs un saudzīgs Dievs,*
lēnprātīgs, ļoti labvēlīgs un patiess.
16 Uzlūko mani un esi man žēlīgs!†
Dod spēku savam kalpam*
un izglāb savas kalpones dēlu!
17 Dod man zīmi, kas vēstītu labu,†
lai redz tie, kas mani ienīst, un lai nonāk kaunā,*
ka Tu, Kungs, palīdzēji man un mierināji mani.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Iepriecini sava kalpa dvēseli; pie Tevis, Kungs, tai lieku celties.


2. ant. Svētlaimīgs ir vīrs, kas rīkojas taisnīgi un runā taisnību.

Dziedājums • Is 33, 13–16
13 Klausieties, jūs, tālie, ko es esmu darījis,*
un atzīstiet manu spēku, jūs, tuvie.
14 Tad bailes pārņem grēciniekus Sionā*
un izbailēs dreb atkritēji:
“Kas no jums var dzīvot postīgā ugunī,*
kas no jums var pastāvēt mūžīgās liesmās?”
15 Tas, kas rīkojas taisnīgi*
un runā taisnību,
kas noraida izspiestu mantu,*
kura rokas nepieņem kukuļus,
kas aizbāž savas ausis, lai nedzirdētu runas par asins darbiem,*
kas aizdara savas acis, lai tās neraudzītos uz ļaunu,
16 tas dzīvos augstumos,*
kalnu pilis tam būs par patvērumu:
tam būs sava maize,*
un ūdens tam netrūks.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Svētlaimīgs ir vīrs, kas rīkojas taisnīgi un runā taisnību.


3. ant. Kunga – Karaļa priekšā gavilējiet!

Psalms 98 (97)
1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*
jo viņš ir veicis brīnumdarbus!
Viņam uzvaru nesa viņa labā roka,*
viņa roka, kas ir svēta.
2 Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu,*
tautu priekšā atklājis savu taisnību;
3 viņš ir atcerējies savu labvēlību*
un savu uzticību Izraēļa namam.
Visas zemes malas redzēja*
mūsu Dieva pestīšanu.
4 Gavilējiet Dievam, visa zeme,*
priecājieties, līksmojiet un dziediet!
5 Dziediet Kungam, cītarai skanot,*
skanot cītarai un dziesmu vārdiem;
6 stabulēm skanot un raga balsij,*
līksmojiet Kunga – Karaļa priekšā!
7 Lai šalc jūra un viss, kas to piepilda,*
pasaule un tie, kas to apdzīvo!
8 Upes lai plaukšķina rokām,†
reizē lai līksmojas kalni 9 Kunga vaiga priekšā,*
jo Viņš nāk, lai tiesātu zemi.
Pasauli Viņš tiesās pēc taisnības*
un tautas – pēc patiesības.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kunga – Karaļa priekšā gavilējiet!


Lasījums • Īj 1, 21; 2, 10b
  Kails es izgāju no manas mātes miesām, un kails tur atgriezīšos. Kungs deva, un Kungs paņēma; kā Kungam patika, tā arī notika: lai Kunga vārds ir slavēts. Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad lai nesaņemam arī ļaunu?

Atbilde V. Dievs, liec sirdij man tiekties* pēc derības piesacījumiem Taviem. R. Dievs, liec sirdij man tiekties* pēc derības piesacījumiem Taviem. V. Dāvā man dzīvību savās takās. R. Pēc derības piesacījumiem Taviem. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Dievs, liec sirdij man tiekties* pēc derības piesacījumiem Taviem. Benedictus.

Antifona: Kungs, parādi mums žēlsirdību un atceries savu svēto derību.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Lūgsim Kristu, kas baro un sargā Baznīcu, par ko ir atdevis pats sevi:
R. Kungs, uzlūko savu Baznīcu!
• Esi slavēts, savas Baznīcas Ganītāj, kas dāvā mums šodien gaismu un dzīvību,
– dari mūs pateicīgus par šīm jaukajām dāvanām.
• Uzlūko labvēlīgi savu ganāmpulku, ko savā vārdā esi sapulcinājis kopā,
– lai neviens no tiem, ko Tēvs Tev ir devis, neaizietu bojā.
• Vadi savu Baznīcu pa Tavu baušļu taku,
– lai Svētais Gars to veido uzticīgu Tev.
• Dzīvini savu Baznīcu pie sava Vārda un Maizes galda,
– lai, šīs barības spēcināta, tā priecīgi sekotu Tev.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Tevi lūdzam, Kungs, ielej savā labvēlībā mūsu sajūtās Tavu svēto gaismu, lai mēs vienmēr būtu atvērti Tev, kas ar savu gudrību mūs radīji un ar savu apredzību mūs vadi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.