III NEDĒĻAS PIRMDIENA, Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

III NEDĒĻA • PIRMDIENA • VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Dievs, Tu Radītājs un Cēlājs,
debess Tavu roku radīts;
jūras klajums, viļņu vara –
tas viss no Tevis atkarīgs.
Ceļu mākoņiem Tu rādi,
upes savās gultnēs turi.
Visi zemes elementi
vien pēc Tava plāna strādā.
Labais Dievs, lej mūsu sirdīs
Savas žēlastības straumi,
lai mēs spējam pretī stāties
visām vājībām un maldiem.
Ticība ir spēks, kas neļauj
mazdūšībai uzveikt garu,
kad nāk nakts un ļaunums biedē,
ticība spēj starot gaismu.
Trīsvienīgais Dievs viens vienīgs,
spēks un svētums mājo Tevī.
Tikai Tu spēj vest mūs līdzi
Sev uz pilnību un gaismu. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Mūsu acis vienmēr raugās uz Kungu, līdz viņš apžēlosies par mums.
Psalms 123 (122)
1 Es paceļu savas acis uz Tevi,*
kurš mājo debesīs.
2 Lūk, tāpat kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām,*
kā kalpones acis – uz viņas saimnieces rokām,
tā mūsu acis ir vērstas uz Kungu, mūsu Dievu,*
kamēr viņš apžēlosies par mums.
3 Apžēlojies par mums, Kungs! Esi mums žēlīgs,*
jo pārlieku mēs esam nicināti.
4 Jo mūsu dvēsele ir pārlieku pilna*
ar augstprātīgo nievām un viņu izsmieklu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Mūsu acis vienmēr raugās uz Kungu, līdz viņš apžēlosies par mums.


2. ant. Palīdzība mums ir Kunga vārdā, kas radīja debesis un zemi.

Psalms 124 (123)
1 Ja Kungs nebūtu bijis ar mums – lai Izraēlis tagad to atzīst –†
2 ja Kungs nebūtu bijis ar mums,*
kad pret mums sacēlās cilvēki,
3 viņi būtu mūs aprijuši dzīvus,*
kad viņos pret mums iedegās dusmas.
4 Mūs būtu noslīcinājis ūdens,†
pār mums būtu gājuši*
5 lieli ūdens plūdi.
6 Kungs lai ir slavēts,*
kas neatdeva mūs viņu zobiem par laupījumu!
7 Mūsu dvēsele ir izrauta līdzīgi putnam*
no mednieku cilpas:
cilpa ir pārrauta,*
un mēs esam glābti.
8 Palīdzība mums ir Kunga vārdā,*
kas radīja debesis un zemi.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Palīdzība mums ir Kunga vārdā, kas radīja debesis un zemi.


3. ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.

Dziedājums • Ef 1, 3–10
3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*
kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās.
4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas,†
lai Viņa priekšā mēs būtu *
svēti un nevainojami mīlestībā.
5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu†
mūs pieņemt par bērniem*
caur Jēzu Kristu,
6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,*
ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā.
7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm*
un grēku piedošanu
saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību, †
8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja*
līdz ar visu gudrību un saprātu,
9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*
saskaņā ar savu lēmumu,
ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,*
10 lai liktu piepildīties laikam
un no jauna apvienotu Kristū visu,*
kas ir debesīs un virs zemes.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.


Lasījums • Jēk 4, 11–12
   Neaprunājiet, brāļi, cits citu! Kas savu brāli aprunā vai savu brāli tiesā, tas aprunā likumu un tiesā likumu. Bet, ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma pildītājs, bet tiesātājs. Viens ir Likumdevējs un Tiesātājs, kas var pazudināt un glābt. Bet kas tu tāds esi, tu kas tiesā savu tuvāko?

Atbilde V. Dziedini manu dvēseli:* es esmu grēkojis pret Tevi. R. Dziedini manu dvēseli:* es esmu grēkojis pret Tevi. V. Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani. R. Es esmu grēkojis pret Tevi. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Dziedini manu dvēseli:* es esmu grēkojis pret Tevi. Magnificat

Antifona: Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs ir uzlūkojis manu pazemību.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Kristus grib, lai pestīšanu iemantotu visi cilvēki. Tāpēc lūgsim Viņu no visas sirds:
R. Kungs, velc visus cilvēkus pie sevis!
• Esi slavēts Kungs, kas ar savām dārgajām asinīm mūs atbrīvoji no verdzības grēkam,
– dāvā mums savu bērnu godības brīvību.
• Dod savu žēlastību mūsu pāvestam N. un visiem Baznīcas bīskapiem,
– lai viņi ar priecīgu gara dedzību kalpotu Taviem noslēpumiem.
• Ļauj visiem, kas meklē patiesību, lai viņi to meklēdami arī atrastu,
– un atraduši vienmēr pie tās turētos.
• Esi līdzās atraitnēm, bāreņiem un visiem atstātajiem,
– lai viņi sajustu Tavu klātbūtni un arvien ciešāk savienotos ar Tevi.
• Savā labvēlībā pieņem mirušos brāļus debesu valstībā,
– kurā Tu kopā ar Tēvu un Svēto Garu esi visiem viss.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Dievs, Tu esi gaisma, kas neizdziest; uzlūko mūs, ko esi sapulcinājis šai vakara stundā, Tevi lūdzam, izgaismo mūsos esošās tumsības un neņem vērā mūsu pārkāpumus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.