III NEDĒĻAS PIRMDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

III NEDĒĻA • PIRMDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Pateicībā nostāsimies Kunga vaiga priekšā.
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)III NEDĒĻA • PIRMDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs,
Gaisma no mūžīgās Gaismas
un Dievs no patiesā Dieva,
pirms mūžiem dzemdināts Tēva.
Caur Tevi godinām Tēvu –
šīs pasaules Radītāju,
kas cilvēkiem ir tik devīgs,
ka dod tiem mūžīgu dzīvi.
Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs
it visā, izņemot grēku,
aiznesi pasaules grēkus
savā miesā uz Golgātu.
Šo upuri Tu atkārto
ikkatrā Svētajā Misē.
Tu topi garīgā Maize
un Vīns, kas dzesē mums slāpes.
Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu,
ar bagātām žēlastībām:
Dēls, godībā līdzīgs Tēvam;
Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, Kungs.
Psalms 84 (83)
2 Cik mīļi ir Tavi mājokļi, debespulku Kungs!*
3 Mana dvēsele tvīkst un ilgojas pēc Kunga pagalmiem.
Mana sirds un mana miesa*
līksmi sauc uz dzīvo Dievu.
4 Pat zvirbulis atrod sev mājokli,†
un bezdelīga – ligzdu, kur tā gulda savus mazuļus, –*
pie Taviem altāriem, debespulku Kungs, mans Dievs un mans Karali!
5 Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā:*
viņi mūžam Tevi slavēs.
6 Svētīgs ir vīrs, kuram palīdzība nāk no Tevis*
un kam prātā ir svētceļnieku gaitas.
7 Iedami pāri sausai ielejai, viņi padarīs to par avotainu,*
un agrais lietus to pārklās ar svētību.
8 Viņi ies no spēka uz spēku.*
Dievu pār dieviem ieraudzīs Sionā.
9 Kungs, debespulku Dievs, uzklausi manu lūgšanu,*
lai to dzird Tava auss, Jēkaba Dievs!
10 Paskaties, Dievs, mūsu aizstāvi,*
un uzlūko tava svaidītā vaigu!
11 Jo viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstošiem citu.†
Es labāk vēlos būt Tavā namā pie sliekšņa*
nekā dzīvot grēcinieku teltīs.
12 Jo Kungs Dievs ir saule un vairogs,†
Kungs dod žēlastību un godu.*
Viņš neliedz labumus tiem, kas nevainībā staigā.
13 Debespulku Kungs!*
Svētīgs ir cilvēks, kurš paļaujas uz Tevi.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, Kungs.


2. ant. Nāciet, kāpsim Kunga kalnā.

Dziedājums • Is 2, 2–5
2 Un pastarā laikā*
Kunga nama kalns stāvēs uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē
un pacelsies pāri pakalniem,*
un pie tā plūdīs visas pagānu ciltis.
3 Un daudzas tautas ies un sacīs:†
“Nāciet, kāpsim Kunga kalnā,*
Jēkaba Dieva namā,
lai Viņš mums māca savus ceļus,*
ka mēs staigātu Viņa takās”;
jo no Sionas izies likums*
un Kunga vārds no Jeruzalemes.
4 Viņš spriedīs tiesu pagānu ciltīm*
un iznesīs spriedumu daudzām tautām.
Tad tās pārkals savus zobenus par lemešiem*
un savus šķēpus par sirpjiem.
Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu,*
Nedz arī mācīsies karot.
5 Jēkaba nams, nāciet,*
Staigāsim Kunga gaismā!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Nāciet, kāpsim Kunga kalnā.


3. ant. Dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu.

Psalms 96 (95)
1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*
dziediet Kungam, visa zeme!
2 Dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu,*
viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā!
3 Teiciet viņa godu pagānu ļaudīm,*
visām tautām – viņa brīnišķos darbus! –
4 jo liels ir Kungs un augsti teicams,*
viņa jābīstas vairāk par visiem dieviem.
5 Jo visi pagānu dievi ir māņi,*
bet Kungs ir radījis debesis.
6 Slava un skaistums ir viņa priekšā,*
spēks un spožums – viņa svētnīcā!
7 Dodiet Kungam, jūs, visas tautas,†
dodiet Kungam godu un atzīstiet varu,*
8 dodiet Kungam viņa vārda godu.
Nesiet upurus un ejiet viņa pagalmos!*
9 Pielūdziet Kungu svētajā spožumā,
viņa vaiga priekšā nodrebiet, visa zeme!*
10 sakiet pagānu ļaudīm: “Kungs ir valdnieks!
Viņš nostiprināja pasauli, lai tā nekustas.*
Viņš tiesās tautas pēc patiesības.”
11 Lai priecājas debesis un gavilē zeme!†
Lai šalc jūra un viss, kas to piepilda!*
12 Lai līksmo lauki un viss, kas tur mājo,
it visi meža koki lai gavilē†
13 Kunga vaiga priekšā, jo viņš tuvojas!*
Jo viņš nāk, lai tiesātu zemi.
Pasauli viņš tiesās pēc taisnības*
un tautas – savā patiesībā.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu.


Lasījums • Jēk 2, 12–13
  Tā runājiet un tā dariet, kā tie, ko tiesās brīvības likums, jo tiesa nežēlīga tiem, kas neparāda žēlsirdību. Žēlsirdība pārsniedz tiesu.

Atbilde V. Lai sumināts Kungs* no mūžīgiem laikiem mūžam. R. Lai sumināts Kungs* no mūžīgiem laikiem mūžam. V. Kas vienīgais veic brīnumdarbus. R. No mūžīgiem laikiem mūžam. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Lai sumināts Kungs* no mūžīgiem laikiem mūžam. Benedictus.

Antifona: Slavēts ir Kungs, mūsu Dievs.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Uzcītīgi lūgsim Dievu, kas laida pasaulē cilvēkus, lai tie vienprātīgi strādātu Viņa godam:
R. Lai Tevi slavē mūsu darbi, Kungs!
• Mēs slavējam Tevi, Dievs, visa Radītāj,
– kas esi mums devis pasaules labumus un uzturi līdz pat šim laikam mūsu dzīvību.
• Uzlūko mūs, kas veicam ikdienas darbus,
– un dari, lai mēs, sadarbojoties ar Tevi, pildītu Tavu gribu.
• Lai mūsu šodienas darbs nestu tādus augļus mūsu brāļiem,
– ka mēs kopā ar viņiem un viņu labad veidotu Tev patīkamu mūsu laicīgo valsti.
• Esi līdzās mums un visiem tiem, kurus mēs šodien sastapsim,
– dāvā mums mieru un prieku.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Kungs Dievs, debesu un zemes Ķēniņ, virzi un svētdari, vadi un pārvaldi šodien mūsu sirdis, mūsu dzīvi, mūsu domas, vārdus un darbus pa Tavu baušļu ceļu, lai ar Tavu palīdzību mēs varētu būt pestīti un brīvi tagad un mūžīgi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.