III NEDĒĻAS OTRDIENA, Vesperes

From Prayers
Jump to: navigation, search

III NEDĒĻA • OTRDIENA • VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Dievs, pasaules Radītāj,
Tu noteici jūrām krastus,
lai viļņi nedraudētu
virs zemes Tavai radībai.
Tu dari bagātu zemi
augu dažādībā lielā,
kas ik gadus ražu nes
visiem cilvēkiem un zvēriem.
Dabas veltes nes mums prieku,
tās miesas spēkus stiprina;
bet debess žēlastību
nes Dieva Vārds un Sakraments.
Lai Tēvs ar mīlestību dod
un arī Dēls kā Pestītājs
Svētā Gara vienībā
mums svētlaimību debesīs.


Psalmodijs

1. ant. Kungs ieskauj savu tautu.
Psalms 125 (124)
1 Tie, kas paļaujas uz Kungu, ir kā Sionas kalns,*
kas nekustas un pastāv mūžam.
2 Jeruzalemei apkārt ir kalni:†
tāpat Kungs ir ap savu tautu*
no šī laika un mūžam.
3 Jo bezdievības zizlis neuzgulsies taisnīgo liktenim,*
lai taisnīgie nestieptu savas rokas pēc noziedzības.
4 Labajiem, Kungs, dari labu*
un tiem, kam krietna sirds!
5 Bet tos, kas noklīst neceļos,†
Kungs lai sūta projām kopā ar ļaundariem.*
Miers lai ir pār Izraēli!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs ieskauj savu tautu.


2. ant. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesvalstībā neieiesiet.

Psalms 131 (130)
1 Kungs, mana sirds nav lepna,*
un manas acis nav augstu paceltas.
Es netiecos pēc lielām lietām*
un pēc tā, kas pārsniedz manus spēkus.
2 Bet gan mierīgu un klusu*
es darīju savu dvēseli;
kā mazs bērns savas mātes klēpī,*
kā mazs bērns, tā manī ir mana dvēsele.
3 Lai Izraēlis cer uz Kungu*
no šī laika un mūžam!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesvalstībā neieiesiet.


3. ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem mūsu Dievam.

Dziedājums • Atkl 4, 11; 5, 9. 10. 12
4,11 Tu esi cienīgs, Kungs un mūsu Dievs,*
saņemt godu un cieņu, un spēku,
jo Tu esi radījis visu*
un Tavas gribas dēļ tas pastāvēja un tika radīts.
5,9 Tu esi cienīgs paņemt grāmatu*
un atvērt tās zīmogus,
jo Tu tiki nokauts†
un savās asinīs atguvi Dievam ļaudis*
no visām ciltīm un valodām, un tautām, un tautībām
10 un padarīji viņus mūsu Dievam par valstību un priesteriem,*
un viņi valdīs virs zemes.
12 Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs†
saņemt varu un bagātību, un gudrību,*
un spēku, un godu, un slavu, un pateicību!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem mūsu Dievam.


Lasījums • Rom 12, 9–12
   Mīlestība lai ir bez liekulības. Ienīstiet ļaunu, turieties pie labā. Mīliet viens otru brāļu mīlestībā, goda parādīšanā aizsteidzieties cits citam priekšā. Nekļūstiet kūtri centībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam. Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, izturīgi lūgšanā.

Atbilde V. Kungs, Tavs vārds * pastāv uz mūžīgiem laikiem. R. Kungs, Tavs vārds * pastāv uz mūžīgiem laikiem. V. Tava uzticamība – uz paaudžu paaudzēm. R. Pastāv uz mūžīgiem laikiem. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Kungs, Tavs vārds * pastāv uz mūžīgiem laikiem. Magnificat

Antifona: Mans gars gavilē Kungā Dievā, manā Glābējā.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Dievs ir devis cerību savai tautai. Tādēļ gavilēsim priekā:
R. Kungs, Tu esi savas tautas cerība!
• Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Kristū Tu esi mūs darījis bagātus visā,
– katrā vārdā un katrā atziņā.
• Dievs, kas esi noteicējs pār vareno sirdīm, dod valstsvīriem savu gudrību,
– lai, smeļoties padomus no Tava avota, viņi būtu Tev patīkami gan domās, gan darbos.
• Tu, kas vadi māksliniekus, lai viņi ar saviem talantiem attēlotu tavu krāšņumu,
– apgaismo pasauli caur viņu darbiem ar cerību un prieku.
• Tu, kas neļauj mūs kārdināt pāri mūsu spēkiem,
– stiprini vājos un piecel paklupušos.
• Tu caur savu Dēlu apsolīji pasaules beigās cilvēkus augšāmcelt dzīvībai,
– neaizmirsti to miesas, kas jau ir miruši.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

   Lai paceļas pie Tevis, Kungs, mūsu vakara lūgšana un Tava svētība nāk pār mums, lai ar Tavu palīdzību mēs saņemtu pestīšanu gan šeit, gan mūžībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.


Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.