III NEDĒĻAS OTRDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

III NEDĒĻA • OTRDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Nāciet, pielūgsim Kungu, dižo valdnieku.
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)III NEDĒĻA • OTRDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs,
Gaisma no mūžīgās Gaismas
un Dievs no patiesā Dieva,
pirms mūžiem dzemdināts Tēva.
Caur Tevi godinām Tēvu –
šīs pasaules Radītāju,
kas cilvēkiem ir tik devīgs,
ka dod tiem mūžīgu dzīvi.
Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs
it visā, izņemot grēku,
aiznesi pasaules grēkus
savā miesā uz Golgātu.
Šo upuri Tu atkārto
ikkatrā Svētajā Misē.
Tu topi garīgā Maize
un Vīns, kas dzesē mums slāpes.
Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu,
ar bagātām žēlastībām:
Dēls, godībā līdzīgs Tēvam;
Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kungs, Tu svētīji savu zemi, Tu piedevi vainu savai tautai.
Psalms 85 (84)
2 Kungs, Tu biji labvēlīgs savai zemei,*
Jēkaba likteni pagriezi uz labu.
3 Tu atlaidi vainu savai tautai,*
apsedzi visus viņas grēkus.
4 Tu aizturēji visas savas dusmas*
un atkāpies no savas bardzības.
5 Atgriez mūs pie sevis, Dievs, mūsu Pestītāj,*
un novērs no mums savu rīksti!
6 Vai tad Tu uz mums dusmosies mūžīgi*
un savu bardzību paturēsi uz paaudžu paaudzēm?
7 Vai tad Tu neatjaunosi mūsu dzīvi,*
lai Tava tauta priecātos Tevī?
8 Savu žēlsirdību mums rādi, Kungs,*
un dāvā mums savu pestīšanu!
9 Es klausīšos, ko saka Kungs Dievs,†
jo viņš sludina mieru savai tautai un saviem svētajiem,*
un tiem, kas no sirds pie viņa atgriežas.
10 Patiešām, viņa pestīšana ir tuvu tiem, kas viņa bīstas,*
lai mūsu zemē mājotu godība.
11 Žēlsirdība un patiesība izies viena otrai pretī,*
taisnība sniegs skūpstu mieram.
12 Patiesība izaugs no zemes,*
un taisnība raudzīsies no debesīm.
13 Jo Kungs dos svētību,*
un mūsu zeme dos savu augli;
14 taisnība staigās viņa priekšā,*
un pestīšana sekos viņa pēdās.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, Tu svētīji savu zemi, Tu piedevi vainu savai tautai.


2. ant. Mana dvēsele naktīs ir izslāpusi pēc Tevis, no rīta jau ilgodamās pēc Tevis.

Dziedājums • Is 26, 1–4. 7–9. 12
1 Pestīšanai mums ir stipra pilsēta;*
Viņš uzcēla mūrus un valni.
2 Atveriet vārtus, lai ienāk taisnīgā tauta,*
kas ir uzticīga.
3 Tai ir nešaubīgs prāts,*
tai Tu dāvāsi mieru, jo tā ir cerējusi uz Tevi.
4 Paļaujieties vienmēr uz Kungu,*
jo Kungs ir mūžīgā klints.
7 Taisnīgā ceļš ir taisns.*
Tu līdzini taisnīgā pareizo taku.
8 Tāpat arī Tavu spriedumu ceļā, Kungs, mēs ceram uz Tevi.*
Tavs vārds un Tava piemiņa ir dvēseles ilgas.
9 Mana dvēsele slāpst naktīs pēc Tevis;*
arī savā garā es meklēju Tevi manas sirds dziļumos.
Kad Tavi spriedumi atmirdzēs pār zemi,*
tad visas pasaules ļaudis mācīsies taisnību.
12 Kungs, Tu dosi mums mieru,*
jo visus mūsu darbus mums esi darījis Tu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Mana dvēsele naktīs ir izslāpusi pēc Tevis, no rīta jau ilgodamās pēc Tevis.


3. ant. Kungs, liec pār mums atmirdzēt Tavam vaigam.

Psalms 67 (66)
2 Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī!*
Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz,
3 lai viņa ceļš taptu zināms zemes virsū,*
viņa pestīšana – visām tautām!
4 Dievs, lai Tevi slavē tautas!*
Lai slavē Tevi visas tautas!
5 Tautības lai priecājas un gavilē,†
jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi*
un vadi tautas zemes virsū.
6 Dievs, lai Tevi slavē tautas!*
Lai slavē Tevi visas tautas!
7 Zeme ir devusi savu augli:*
Dievs, mūsu Dievs lai mūs svētī!
8 Lai Dievs mūs svētī,*
un visas zemes malas lai viņa bīstas!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, liec pār mums atmirdzēt Tavam vaigam.


Lasījums • 1 Jņ 4, 14–15
  Mēs redzējām un liecinām, ka Tēvs sūtīja savu Dēlu pasaulei par Pestītāju. Kas atzīst, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs, un viņš Dievā.

Atbilde V. Mans Dievs, mana klints,* kur patverties. R. Mans Dievs, mana klints,* kur patverties. V. Mans cietoksnis, mans pestītājs. R. Kur patverties. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Mans Dievs, mana klints,* kur patverties. Benedictus.

Antifona: Kungs mums ir devis pestīšanas spēku, kā viņš bija solījis caur savu praviešu lūpām.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Pielūgsim Kristu, kurš ar savām asinīm ieguva sev jaunu tautu, un pazemīgi lūgsim:
R. Kungs, atceries savu tautu!
• Ķēniņ un Atpestītāj, uzklausi savu Baznīcu, kas Tevi slavē, uzsākot šo dienu,
– māci tai bez mitas godināt Tavu augstību.
• Mūsu cerība un spēks, mēs paļaujamies uz Tevi,
– nepieļauj, ka mēs jebkad nonāktu apjukumā.
• Uzlūko mūsu vājumu un nāc mums palīgā,
– jo bez Tevis mēs nekā nespējam.
• Atceries nabagus un atstumtos, lai jaunā diena nekļūst viņiem par nastu,
– bet atnestu mierinājumu un prieku.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Visvarenais Dievs, no Tevis nāk viss radību labums un skaistums, dod mums žēlastību Tavā vārdā priecīgi uzsākt šo dienu, kā arī piepildīt to ar darbīgu Tevis un brāļu mīlestību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.