III NEDĒĻAS CETURTDIENA, Laudes

From Prayers
Jump to: navigation, search

III NEDĒĻA • CETURTDIENA • IEVADPSALMS


V. Kungs, atdari manas lūpas.

R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Nāciet, zemu nolieksimies Kunga priekšā, jo viņš ir mūsu Dievs!
Psalms 95 (94)

1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta,†
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”

(Atkārto antifonu) Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen (Atkārto antifonu)III NEDĒĻA • CETURTDIENA • LAUDESJa tikko ir dziedāts ievadpsalms, tad šo daļu izlaiž.

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Dievs, gaismas devējs varenais,
kad tumša nakts ir beigusies,
Tu dāvā dienas gaišumu,
ļauj skatīt dabas skaistumu.
Tu esi avots vienīgais,
kas īsto gaismu izstaro.
Tās starus sajūt cilvēki
ik brīdi savās dvēselēs.
Pie Tevis ejam ticībā,
lai, Tavu vārdu piesaucot,
mēs žēlastībā dzīvotu
un svētlaimību mantotu.
Tu labos darbos stiprini
un grūtā brīdī palīdzi:
kas pakritis, tas pacelts tiek
un vājam spēks top atjaunots.
Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums,
un līdz ar Tevi – Dēls vienmēr.
Jūs vieno Gars. Šis noslēpums
lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Cildenus vārdus dzird par tevi, Dieva pilsēta!
Psalms 87 (86)
1 Viņa pilsēta ir uz svētajiem kalniem;†
2 Kungs mīl Sionas vārtus*
vairāk nekā visas Jēkaba teltis.
3 Cildenas lietas*
stāsta par tevi, Dieva pilsēta!
4 Rahabu un Bābeli es pieskaitīšu tiem, kas mani pazīst;†
lūk, Filistija un Tira ar Etiopiju:*
“Tur viņi ir dzimuši.”
5 Bet par Sionu sacīs: “Tāds un tāds vīrs tajā ir dzimis;*
un pats Visaugstais to ir nostiprinājis.”
6 Kungs ierakstīs tautu grāmatā:*
“Tur viņi ir dzimuši.”
7 Un viņi līdzīgi dejotājiem dziedās:*
“Visi mani avoti ir Tevī!”
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Cildenus vārdus dzird par tevi, Dieva pilsēta!


2. ant. Kungs nāk spēkā, Viņa atalgojums ir Viņam blakus.

Dziedājums • Is 40, 10–17
10 Lūk, Kungs Dievs nāk varenībā,*
un Viņa roka valda!
Lūk, Viņa atalgojums ir Viņam blakus,*
un Viņa atlīdzība ir Viņa priekšā.
11 Kā gans Viņš vada savu ganāmo pulku,†
ņem jērus savās rokās un ceļ klēpī,*
pats nes avju mātes.
12 Kas ir izmērījis ūdeņus ar sauju un aptvēris debesis ar
savām rokām?†
Kas saņēmis zemes pīšļus traukā un kalnus nosvēris uz svariem*
un pakalnus rokas svaru kausā?
13 Kas gan ir pavēlējis Kunga garam?*
Un kas bijis Viņam padoma devējs?
14 Pie kā Viņš meklējis padomu, ka tas Viņu būtu pamācījis*
un rādījis Viņam taisnības ceļu,
vai mācījis Viņam atziņu*
un rādījis Viņam gudrības ceļu?
15 Redzi, tautas ir kā piliens pie spaiņa,†
tās Viņam ir kā puteklītis svaru kausā;*
salas Viņam ir kā smilšu grauds, ko Viņš paceļ.
16 Libānas mežos nepietiek malkas,*
nedz zvēru dedzināmajam upurim Kungam.
17 Visas tautas ir kā nekas Viņa priekšā,*
un kā tādas Viņš tās arī atzīst un neievēro.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs nāk spēkā, Viņa atalgojums ir Viņam blakus.


3. ant. Slavējiet Kungu, mūsu Dievu, un krītiet ceļos pie viņa svētā kalna, jo Kungs, mūsu Dievs, ir svēts!

Psalms 99 (98)
1 Kungs ir valdnieks; lai notrīc tautas!*
viņš apsēžas pār ķerubiem; lai nodreb zeme!
2 Kungs ir liels Sionā*
un augstu pacelts pār visām tautām.
3 Lai tās slavē Tavu lielo un briesmīgo vārdu,*
jo tas ir svēts!
4 Varenais karalis mīl taisnību:†
Tu esi noteicis to, kas ir pareizs,*
Tu esi ievedis Jēkabā likumu un taisnību.
5 Slavējiet Kungu, mūsu Dievu,†
un krītiet ceļos pie viņa kājām,*
jo viņš ir svēts!
6 Starp viņa priesteriem ir Mozus un Ārons,*
un Samuēls starp tiem, kas piesauc viņa vārdu.
Viņi piesauca Kungu, un viņš tos uzklausīja.*
7 Uz tiem viņš runāja mākoņu stabā.
Viņi glabāja viņa pavēles un baušļus,*
kurus viņš tiem deva.
8 Kungs, mūsu Dievs, Tu uzklausīji viņus,†
Dievs, Tu viņiem biji žēlīgs,*
tomēr Tu viņu pārkāpumus sodīji.
9 Slavējiet Kungu, mūsu Dievu,†
un krītiet ceļos pie viņa svētā kalna,*
jo Kungs, mūsu Dievs, ir svēts!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Slavējiet Kungu, mūsu Dievu, un krītiet ceļos pie viņa svētā kalna, jo Kungs, mūsu Dievs, ir svēts!


Lasījums • 1 Pēt 4, 10–11
  Kādu kurš ir saņēmis dāvanu, ar tādu kalpojiet viens otram kā labi daždažādo Dieva žēlastību dalītāji. Ja kāds runā, tad lai runā it kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad lai dara to spēkā, ko piešķir Dievs, lai visās lietās tiktu pagodināts Dievs caur Jēzu Kristu.

Atbilde V. No visas sirds es saucu:* Kungs, uzklausi mani! R. No visas sirds es saucu:* Kungs, uzklausi mani! V. Es ievērošu nolikumus Tavus. R. Kungs, uzklausi mani! V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. No visas sirds es saucu:* Kungs, uzklausi mani! Benedictus.

Antifona: Kalposim Kungam svētumā, un Viņš mūs atbrīvos no mūsu ienaidniekiem.
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*

jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

    Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
    Dāvida, sava kalpa, namā,

kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,

    ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
    no visu to rokas, kas mūs ienīst,

ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,

    ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
    viņš mums izpildīs,

lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu

    svētumā un taisnībā viņa priekšā*
    visās sava mūža dienās.

Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

    viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
    ka grēki tiks tai piedoti

mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

    lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
    un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Pateiksimies Dievam Tēvam, kas ar mīlestību vada savu tautu un par to rūpējas, un priecīgi sauksim:
R. Gods Tev, Kungs, mūžīgi!
• Vislabais Tēvs, mēs slavējam Tevi par Tavu mīlestību pret mums,
– jo Tu mūs brīnišķā veidā radīji un vēl brīnišķīgākā veidā pārveidoji.
• Uzsākot šo dienu, ielej mūsu sirdīs dedzību kalpot Tev,
– lai mūsu domas un darbi vienmēr slavētu Tevi.
• Šķīstī mūsu sirdis no ikvienas ļaunas iegribas,
– dari mūs vienmēr gatavus pildīt Tavu gribu.
• Atver mūsu sirdis uz visu mūsu brāļu vajadzībām,
– lai neizsīktu mūsu brāļu mīlestība.
Tēvs mūsu...
Lūgšana

  Visvarenais mūžīgais Dievs, apskaidro tautas, kas sēž nāves paēnā, ar savas gaismas spožumu, ar kuru mūs ir apmeklējis Rītausma no augstumiem – Jēzus Kristus. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.

R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi: V. Dievs Kungs lai ir ar jums. R. Kungs ir ar tevi. V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars. R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada. R. Pateicība Dievam.